مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی 1386 شماره 35

مقالات

۱.

تنوع قومی ، سیاست چند فرهنگی و الگوی شهروندی : بررسی موردی ایران:

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامیهمبستگی ملیسیاست چند فرهنگیالگوی شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۱
ملت سازی های مدرن در قرن گذشته ،با دو چالش عمده فرهنگی در جوامع جهان سومی و در حال توسعه مواجه بوده اند: چالش مذهب گرایی در برابر سکولارسازی اجتماع و سیاست و چالش هویت طلبی قومی و فرهنگی در مقابل پروژه همسان سازی فرهنگی و زبانی. جامعه ایرانی نیز همانند اکثر جوامع غیر غربی که شاهد تجربه مدنیزاسیون برون زا و کارگزارانه از جانب دولت و به تقلید از الگوی غربی ...
۲.

گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیزبان فارسیامنیت اجتماعیانسجام ملیاقوام ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
سرمایه گذاری و تدوین استراتژی برای ایجاد و ارتقا انسجام در سطح ملی از جمله تلاش های دیرپای دولت های جدید به شمار می رود، به ویژه آنکه کمتر جامعه ای در جهان پساوستفالیایی کاملا همگون و فارغ از تنوع بوده است. گوناگونی و ناهمگونی در جوامع ملی عمدتا شامل ابعاد و انواعی چون دینی، مذهبی، قومی ،زبانی و فرهنگی می شود و در این صورت می توان جامعه ایرانی را جامعه ای ...
۳.

جنبش های جدید اجتماعی : مطالعه موردی آذربایجان

نویسنده:

کلید واژه ها: آذربایجانجنبش های جدید اجتماعیمطالبات فرهنگیمسایل قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۶۲۵
نقایص و معایب نظریه های کلاسیک جنبش های اجتماعی و ناتوانی آنها در تبیین جنبش های نوظهور، باعث شد که علمای علوم اجتماعی و سیاسی، مدل ها و نظریه های جدیدی را برای تبیین و توضیح جنبش های مزبور مطرح سازند. در مقاله حاضر ضمن توضیح مفهومی و بیان تفاوت های جنبش های اجتماعی با مفاهیم قریب مانند حزب، فرقه و نظایر آنها، به اختصار مدل رفتار جمعی اسملسر، ..
۴.

ناحیه گرایی سیاسی در ایران : مطالعه موردی بلوچستان

کلید واژه ها: ایرانبلوچستانناحیهناحیه گرایی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
ناحیه گستره جغرافیایی می باشد که به واسطه برخی عوامل زیستی و جغرافیایی دارای وسعت، کارکردی و شخصیتی است که آن را از نواحی پیرامونی متمایز می سازد. همه دولت ها به نوعی ناهمگون بوده و از نواحی فرهنگی مختلفی تشکل یافته اند. حکومت در مقام کارگزار دولت بر ان بوده که با تاکید بر مشترکات عینی و ذهنی نواحی مختلف،هویت ملی را ساخته و تقویت نماید. ایران نیز کشور ...
۶.

همبستگی اجتماعی در گروههای قومی : مطالعه موردی گلستان

نویسنده:

کلید واژه ها: همبستگی اجتماعیامنیت ملیاستان گلستانامنیت اجتماعیتمایلات قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۷
این مقاله نتیجه تحقیقی است که به منظور سنجش میزان همبستگی اجتماعی و بررسی عوامل تهدید کننده با تاکید بر بیگانگی اجتماعی و تمایلات قومی و همچنین عوامل تقویت کننده و نگهدارنده همبستگی و انسجام از قبیل هویت ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی در یکی از گروه های قومی کشور به روش پیمایشی اجرا و سپس میزان مشاهده شده، در چارچوب امنیت اجتماعی مورد تجزیه و ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰