مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی بهمن و اسفند 1385 شماره 63 , 64

مقالات

۱.

کاربرد مدل داده - ستانده در تحلیل وابستگی بین بخشی کشاورزی و انرژی

۲.

ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع آنها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۵