مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی مرداد و شهریور 1386 شماره 69 , 70

مقالات

۱.

نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی

۲.

امکان سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال 1386

۳.

بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

۴.

بررسی آثار تجارت الکترونیک بر بهبود نظام مدیریتی در ایران

۵.

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۴