فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶٬۷۶۸ مورد.
۱.

Using A Multivariate Statistical Method of Factor Analysis and Grounded Theory to Review the Theory of Agency in Developing Countries (A Case Study of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agency Theory Corporate Governance Reward Risk Aversion Supervision

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 454
The asymmetry of information between managers and shareholders significantly affects the company's investment decisions and exacerbates the problems of agency. It seems that these problems in developing markets such as Iran are more than developed markets. This research is an exploratory study, and it aims at reviewing the theory of agency in Iran. In the present study, based on the research paradigm, first, data acquisition strategy is selected based on a qualitative approach, and then qualitative study and analysis, quantitative approach, and factor analysis approach have been used to confirm the validity of the extracted model. Statistical analysis of research data shows that among the hypotheses of agency theory, risk aversion, supervision, and reward are revised dimensions in Iran like examples of developing countries.The results confirm the existence of assumptions; 1. Conflict of interests of manager and owner, 2. Information asymmetry, 3. Reverse choice, 4. Ethical risk, 5. Maximizing the expected utility, 6. Forcing and 7. Failure to confirm the assumption is the ability to predict the future and receive information. due to the existence of information asymmetry, higher investment risks of minority shareholders and transparency problems, the lack of ability to predict the future and receive information is necessarily confirmed.
۲.

Sustainable Reporting Function and Green Accounting Strategic Consequences (Cross-matrix analysis)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Green Accounting Strategic Consequences Sustainable Reporting Function Interpretive Prioritization Ranking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 339
The purpose of this study is to evaluate the most effective strategic implica-tions of green accounting based on the function of sustainable reporting. In this study, theoretical screening based on similar studies was used to identify the components (strategic consequence of green accounting) and research propositions (themes of sustainable reporting function). Then, in order to determine the reliability of research components and propositions through the participation of 12 experts and experts in the field of accounting and financial management, Delphi analysis was used. In the quantitative part, the identified components and propositions in the form of matrix questionnaires were evaluated by interpretive analysis by 17 managers of the top 50 companies in 2009. The results showed that the proposition of sustainable responsibility as the most influential theme of the sustainable reporting function causes the effectiveness of the value consequence in green accounting. This result shows that by developing the dimensions of social responsibility in sustainable reporting, the level of inclusive values in the value functions of green accounting is strengthened and builds trust and confidence in the company's performance.
۳.

Designing and Explaining the Digital Marketing Model with the Approach of Customer Experience Management (CEM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: model Digital Marketing customer experience Customer Journey

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 777
This article deals with developing a model of digital marketing with a focus on customer experience and with the aim of optimizing the customer management process, increasing the quality and length of the customer journey (increasing loyalty), and improving the consequences of the marketing process in companies, and seeks to answer this question. What is the digital marketing model with the customer experience management approach and what components does it include? The research method is mixed (qualitative-quantitative) and since a model for this issue is not available in past research, the first part of the research explores model extraction through qualitative methods (here, foundation data analysis) and to determine Relationships within the model quantitatively explain the model using quantitative methods (here structural equations). The method of collecting information in the qualitative part, in addition to conducting library studies, in the form of in-depth interviews with experts in the fields of information technology, marketing, and commerce, information technology policy, and actually business managers and stores that provide services and products through channels and digital tools in this section, the statistical sample limit was carried out by the snowball method (saturation to the end of the problem) and the quantitative part of the research and explanation of the model was through data collection with questionnaire tools and closed interviews from the customers of several digital businesses, which was done with the method 385 people were randomly selected and available using Cochran's formula. In the end, the main conditions, background conditions, intervening conditions, phenomena, strategies, and consequences affecting the digital marketing model with the customer experience management approach were extracted and the relationships between them were determined.
۴.

Identifying Human Resource Management Indicators with a Strategic Tthinking Approach in the Organization for the Collection and Sale of Proprietary Property(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human Resource Management with Strategic Thinking Approach thematic analysis Fuzzy Delphi analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 966
The aim of present study is to identify the characteristics of human resource management with a strategic thinking approach in the Organization for the Collection and Sale of Proprietary Property in Iran. In terms of aim, the present study is an exploratory study based on semi-structured interviews, and in terms of results, it is developmental. The statistical population of the study included executive experts who were fully familiar with the Organization for the Collection and Sale of Proprietary Property. The sampling method in the qualitative section was snowball sampling. A total number of 15 managers and officials of the Organization for the Collection and Sale of Proprietary Property of Iran, including members of the Board of Directors, consultants and managers, and deputies and heads of departments was selected in this section. The first step involved identifying human resource management indicators with a strategic thinking approach through interviews with experts and qualitative data analysis (thematic analysis). Also, to confirm the extracted themes and check the reliability of the interviews and reach a consensus on the extracted themes, a questionnaire was designed based on the findings of the thematic analysis and completed by experts and fuzzy Delphi analysis was performed. Based on results of research regarding the indicators for human resource management with a strategic thinking approach in the Organization for the Collection and Sale of Proprietary Property, five main indicators, including situational factors, stakeholders’ group, and selection of human resource policy, achievements and long-term results were identified.
۵.

بررسی ابعاد شناختی تصمیم گیری در مدیران؛ آیا فرآیندهای شناختی تصمیم گیری در مدیران متفاوت است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری مدیریتی تنزیل تعویقی ریسک پذیری علوم اعصاب سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 499
 یکی از مهم ترین کارکردهای مدیران در سازمان ها مسئله تصمیم گیری است. توسعه روش شناسی های مبتنی بر علوم اعصاب شناختی، امیدهایی را برای پژوهشگران مدیریت به وجود آورده تا ضمن درک عمیق تر این کارکرد مهم مدیریتی، فرصت هایی برای مداخله و بهبود آن شناسایی کنند. با این وجود، شواهد تجربی در خصوص ابعاد شناختی تصمیم گیری در مدیران، بسیار اندک است و این مسئله تلاش برای دستیابی به بنیان نظری لازم برای توسعه ابزارها و روش های بهبود تصمیم گیری در بستر علوم اعصاب سازمانی را با چالش مواجه ساخته است. در تلاش برای پاسخ به این نیاز،  در این مقاله مبتنی بر دیدگاه فلسفی اثبات گرا، رویکرد استدلال استقرایی و  استراتژی تجربی و آزمایشگاهی، دو فرایند مهم در بروز کژکارکردهای تصمیم گیری در دو بعد زمانی (با شاخص تنزیل تعویقی) و عدم قطعیت (با شاخص ریسک پذیری) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 62 آزمودنی (33 زن) در دو گروه مدیران و افراد فاقد سابقه مدیریتی، به صورت تصادفی آزمون های رفتاری تنزیل تعویقی (DDT) و ریسک پذیری (BART) را انجام دادند. نتایج نشان داد که در شاخص تنزیل تعویقی تفاوت معنی داری بین مدیران و سایرین وجود ندارد. بااین وجود، در شاخص های مربوط به ریسک پذیری، مدیران از سطح ریسک پذیری بیشتری نسبت به افراد فاقد سابقه مدیریتی برخوردار بودند. نتایج این مطالعه به پژوهشگران حوزه علوم اعصاب سازمانی، در درک بهتر ابعاد شناختی تصمیم گیری در مدیران و تلاش برای ارائه راهکارهای عینی برای بهبود آن کمک خواهد کرد.
۶.

Sustainable Decision-Making Model: Loyalty Points Through Email Communication With Real Option Valuation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainable Investment Net Present Value Real Option Valuation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 545
Nowadays, many companies cannot see the digital investment that plays a main role in the IR 4.0. Therefore, this study is investigating the study of investment as plays a critical role in an analytical activity to assess the benefits and costs of an investment and can be used as an investment justification. Traditional investment appraisal uses a financial approach where the benefits and costs are quantified in a certain amount of value for money and then compared in value. Moreover, this study is revealed the fruitful outcomes because revealed the investment valuation method with NPV (Net Present Value) and ROV (Real Option Valuation). ROV is an alternative to financial valuation. Seeding from the same philosophy as Financial Option, ROV has advantages in handling the flexibility, risk, and volatility that may occur from an investment. Thus, ROV is considered more able to appreciate an investment that has these characteristics. Investment appraisal with ROV is better able to appreciate investment than traditional financial methods, as shown by ROV's NPV results in the case of marketing with Loyalty points through email communication as a digital investment that are greater than ordinary NPV. This is because ROV can appreciate flexibility in investments that have choices of investment plans in the future
۷.

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شکست ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 469
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به دلیل استفاده هم زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت ها، از نوع تحقیقات شبه تجربی از نوع پس رویدادی و میان رشته ای است. با توجه به نوع پژوهش، از روش های متنوع اقتصادسنجی از قبیل تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه با روش اقتصادسنجی پانل دیتا، محاسبه شکست های ساختاری به صورت درون زا و برای تعیین تفاوت بین ضرایب تعیین مدل ها از آزمون z وونگ استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش وجود سه شکست ساختاری معتبر را در دوره زمانی پژوهش نشان می دهد؛ بنابراین بازار سرمایه ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دچار شکست ساختاری شده است. همچنین ملاحظه شد مواقعی که شکست ساختاری اتفاق افتاده است، در مواجهه با آن، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کاهش یافته است. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون لحاظ پدیده شکست ساختاری ۱۶ درصد و با لحاظ پدیده شکست ساختاری ۳۷ درصد است. همچنین نتایج پژوهش در بخش دیگر نشان می دهد که با توجه به وجود تفاوت در ضرایب تعیین الگوهای برازشی، الگوی قیمت نسبت به الگوی بازده در صورت رخداد شکست ساختاری توان تبیینی بیشتری دارد. نتیجه گیری: مطابق نتایج پژوهش شکست ساختاری در بازار سرمایه اتفاق افتاده است و با توجه به افزایش توان توضیحی الگوهای برازشی مبتنی بر اعمال شکست ساختاری، به بیش از دو برابر میزان اولیه آن، می توان پذیرفت که ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تحت تأثیر پدیده شکست ساختاری قرار می گیرد؛ بنابراین در صورت بی توجهی به پدیده شکست ساختاری، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار متغیرهای حسابداری را به خوبی توضیح داده و تبیین کنند و الگوی برازشی مناسبی نیستند. همچنین به دلیل اینکه الگوها در صورت لحاظ کردن پدیده شکست های ساختاری، عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهند، توجه صرف به متغیرهای حسابداری، در بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون در نظر گرفتن رویدادهای شکست ساختاری، ساده انگاری مسئله است و بر تفسیر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، برای پیش بینی نتایج فعالیت های اقتصادی آتی شرکت ها تأثیر نامساعدی می گذارد.
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری و حسابرسی تحلیل سلسله مراتبی روش بهترین بدترین روش خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 54
هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندمعیاره است. در ابتدا، سنجه های اندازه گیری اخلاق حسابداری و حسابرسی و عوامل موثر بر آن ها شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی، ۱۶ نفر از استادان و متخصصین صاحب نظر در حوزه اخلاق حسابداری و حسابرسی، موثرترین سنجه های اندازه گیری متغیرها را انتخاب و مدل نهایی پیشنهاد گردید. در این مدل، عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، دولت و محیط قانونی، اقتصادی، حاکمیت شرکتی و هوشمندی موثر بر تصمیم گیری های اخلاقی شناسایی گردیدند. در راستای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، در سال ۱۴۰۰ با گزینش غیرتصادفی ۴۲۰ نفر از مدیران مالی یا کارشناسان مالی، حسابداری و حسابرسی، ۴۲۰ پرسشنامه توزیع شده و نهایتا ۴۰۳ مورد در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. اولویت بندی شاخص های اخلاقی با استفاده از روش های سلسله مراتبی، بهترین-بدترین و خاکستری انجام شد. در کلیه روش های اولویت بندی، مهمترین عامل، مولفه دولت و محیط قانونی بوده است. نکته قابل توجه دیگر، مولفه هوشمندی بوده که از کمترین درجه اهمیت از نظر صاحب نظران قلمداد شده است. پس از مولفه دولت و محیط قانونی، مولفه پراهمیت دیگر، مولفه اقتصادی بوده است. سایر مولفه ها در روش های مختلف، درجه اهمیت متفاوتی را به دست آورده اند.
۹.

بررسی تاثیر درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارزش افزوده شرکت درجه اهرم عملیاتی سودآوری شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 297
کارایی عملیاتی و شایستگی سرمایه گذاری را می توان در ارزش افزوده بازار منعکس کرد. از این رو، ارزش افزوده بازار معیار مناسبی برای کارایی و اثربخشی شرکت است. درجه اهرم عملیاتی بر عملکرد شرکت و همچنین ارزش شرکت تأثیر می گذارد. ارزش افزوده بازار بهتر از سایر معیارهای سنتی است که برای اندازه گیری عملکرد شرکت در بسیاری از جنبه ها استفاده می شود. ارزش افزوده بازار با کاهش هزینه نمایندگی، تصمیم گیری را افزایش می دهد، که منجر به تصمیم گیری سریعتر توسط مدیریت می شود. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا درجه اهرم عملیاتی بر ارزش افزوده بازار شرکت ها تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 7 سال متوالی از سال 1394 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر درجه اهرم عملیاتی رابطه معناداری و مستقیمی با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یعنی به عبارتی، با افزایش درجه اهرم عملیاتی شرکت ها، ارزش افزوده آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.
۱۰.

تحلیل رفتار کاربردی پذیرش بانکداری الکترونیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل رفتارکاربردی همبست پذیرش بانکداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 858
هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار پذیرش بانکداری الکترونیک است. با اتخاذ رویکرد کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته در محیط واقعی(بانک) و نیز از طریق تماس تلفنی با 38 نفر از مشتریان و استفاده کنندگان از بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی استان گلستان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، طراحی و اجرا شد و برای اطمینان از تکراری شدن پاسخ ها، مصاحبه ها تا نفر55ام ادامه یافت. در این پژوهش، تحلیل و تفسیر داده ها، تحت سلطه ی روش تحلیل رفتار کاربردی و با استفاده از طرح مشاهده ی مشارکت کنندگان از طریق 3 گام مشاهده، ارزیابی ریشه و پیامدهای رفتار فرد، و اصلاح این رفتارها و محیط اطراف به انجام رسید. یافته های حاصل از مصاحبه ها در ترکیب با ذخیره ی دانشی و تجربی پژوهشگران حاکی از آن است که همبست پذیرش بانکداری الکترونیک از طریق تعاملات همزمان و درهم تنیده ی اجزای همبست یعنی، فضای یادگیرنده، ارتباطات همدلانه، نوآوری و پاسخگویی در حفظ یا ارتقا ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در بین استفاده کنندگان مشارکت موثری خواهد داشت. در نتیجه، کنشگران کلیدی قادر به نفوذ در ساختارهای موجود برای گرفتن عملکردهای بهتر می شوند.
۱۱.

بررسی تطبیقی صفات سه گانه تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: صفات تاریک شخصیت پایداری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 516
پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران انجام شده یک مطالعه کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل فعالان ، سرمایه گذاران، کارگزاران، متخصصان و کارشناسان ارشد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که با راهبرد نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده 240 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه، از پرسشنامه استاندارد صفات سه گانه تاریک شخصیت دوجین کثیف (جوناسون و وبستر، 2010) با سه خرده مقیاس ماکیاولیسم (حذف تمام اصول اخلاقی)، خودشیفتگی و روان پریشی استفاده شد. پایداری شرکتی نیز شامل دو خرده مقیاس ترجیحات زیست محیطی و ترجیحات اجتماعی و از تحقیق پلستر و شالتگر (2021) استفاده شد. اختیارات مدیریتی از پرسشنامه تحقیق آلبانا (2016) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر پایداری شرکتی تأثیر مثبت دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد ولی این اثر معنادار نشد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد.
۱۲.

A review of meta-heuristic methods for solving location allocation financial problems(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Location routing meta-heuristic Hybridization Financial problems

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 177
In this article, we will examine the financial issues related to multi-period routing and positioning and the related costs, and we will examine the related limitations. These decisions are made about location allocation, inventory and routing in a three-tier supply chain, including suppliers, warehouses and customers. We are looking for new ways to make location and routing decisions simultaneously and efficiently. In order to maximize the search space and achieve optimal results, exploratory and meta-heuristic methods have been used. The meta-heuristic technique is usually used to increase the performance of the hybrid technique. Therefore, this paper provides an overview of meta-heuristic methods and their combination to solve problems. It also examines the advantages and disadvantages of the proposed methods to solve these problems in order to provide more efficient methods.
۱۳.

سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رخدادهای حدی ریسک رفتار سرمایه گذار تکنیک دلفی مدلسازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 50
هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.
۱۴.

توسعه چارچوبی جهت سنجش عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری تجارب گردشگر در محیط های آنلاین برند

کلید واژه ها: اشتراک گذاری تجربه پلتفرم های آنلاین گردشگری الکترونیکی تجربه گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 144
هدف: به اشتراک گذاری تجارب در محیط آنلاین، یکی از منابع مناسب جمع آوری اطلاعات در خصوص مقاصد گردشگری است؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل گردشگر به به اشتراک گذاری این تجارب، امری ضروری است. هدف این پژوهش توسعه چارچوب عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری تجارب گردشگر در محیط های آنلاین برند است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از نظر روش، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری گردشگرانی بودند که ضمن داشتن تجربه سفر به ایران در دهه گذشته، تمایل داشتند که این تجربه را در فضای آنلاین به اشتراک بگذارند. بر اساس فرمول کوکران، ۲۰۶ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته (شامل ۷۸ پرسش اصلی و ۵ پرسش جمعیت شناختی) جمع آوری شدند. روایی صوری پرسش نامه، با بهره مندی از دیدگاه خبرگان و پایایی آن، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. این داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، به روش حداقل مربعات جزئی، در نرم افزار اسمارت پی ال اس پردازش شدند. یافته ها: به ترتیب عوامل فردی کسب احترام، پذیرفتن تجربه های جدید، برخورداری از دانش تکنولوژیک، امنیت ادراک شده و تمایل به دریافت بازخورد از جانب دیگران و عامل تکنولوژیکی وجود پلتفرم های مناسب، بر بروز رفتار اشتراک تجربه گردشگری در فضای آنلاین اثرگذارند. نتیجه گیری: با توجه به نقش پررنگی که شبکه های اجتماعی روی گردشگران دارد، کسب وکارهای اینترنتی گردشگری با تمرکز بر این عوامل، می توانند با تقویت رفتار اشتراک تجربه، آن را به ابزاری قدرتمند برای افزایش آگاهی مخاطبان تبدیل کنند.
۱۵.

مروری بر روند تکاملی مدل های توسعه پایدار با رویکردی انتقادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد انتقادی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 600
به طور کلی برای بیان و به تصویر کشیدن مفهوم پایداری از مدل های مفهومی استفاده شده و در سال های اخی ر مدل های مختلفی برای بیان و نشان دادن مفهوم توسعه پایدار از سوی پژوهشگران و تحلیلگران این حوزه ارائه گردیده است. در این پژوهش که از نوع پژوهش های مروری و کتابخانه ای می باشد، تلاش گردیده روند تکاملی مدل های توسعه پایدار و مطالب بیان شده پیرامون مدل های توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور، تعداد بیش از 50 مقاله در حوزه نظری توسعه پایدار و مدل های آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت که از میان آن ها تعداد 39 مقاله برتر براساس محتوا و رسایی مطلب به عنوان منبع و مآخذ مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش با بیان سیر تکاملی مدل های توسعه پایدار در گذر زمان، مجموعه ای واحد در قالب مقاله ای مروری با رویکردی انتقادی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف مدل های توسعه پایداری که تاکنون در سطح جهانی مطرح شده اند، ارائه داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عدم استقلال ابعاد سه گانه، نادیده گرفتن بُعد زمان، و توجه کمتر به بُعد محیط زیستی از عمده ترین مشکلات مدل های موجود می باشد.
۱۶.

بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد زیست محیطی ریسک سقوط قیمت سهام محافظه کاری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 275
در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد
۱۷.

رفاه ذهنی: تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند (مورد مطالعه: شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه ذهنی کیفیت تجربه ارتباطی مشتری بازاریابی تجربی اعتماد به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 647
کیفیت تجربه ارتباطی مشتری، در بر دارنده درک مشتری و قضاوت برجسته وی بوده، موجب مزیت رقابتی پایدار گردیده و در اعتماد به برند موثر بوده و در نهایت رفاه ذهنی را که به  انواع ارزیابی های افراد از زندگی شان اعم از مثبت و منفی اطلاق می شود، در پی خواهد داشت. هرچه مشتریان از خرید و استفاده از کالاها و خدمات، تجربه بهتری داشته باشند، اعتماد بیشتری در ذهن آنان ایجاد شده و اعتماد به برند یعنی داشتن احساس امنیت و اطمینان مصرف کننده افزایش خواهد یافت. هدف سنجش رفاه ذهنی با تاثیر کیفیت تجربه ارتباطی مشتری و اعتماد به برند است. هدف پژوهش، کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی- همبستگی است که جهت گردآوری داده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردیده است. جامعه آماری، شامل مشتریان شعب بانک رفاه کارگران شهر تهران هستند که بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 384  نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS  استفاده شده است. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان داد کیفیت تجربه ارتباطی مشتری بر رفاه ذهنی، کیفیت تجربه تعاملی مشتری بر اعتماد به برند و اعتماد  به برند بر رفاه ذهنی تأثیر مثبت و معنادار دارد. یافته ها نشان دهنده این است  که تجربه خوب مشتریان در استفاده از خدمات رفاه، و تعامل با مشتریان افزون بر ایجاد حس اعتماد موجب ایجاد حس خوشایندی در آنان می شود.
۱۸.

آسیب شناسی و اولویت بندی مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها (متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی اولویت بندی تربیت و آموزش نظامی نیازهای آموزشی نیازهای عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 338
مقاله حاضر با هدف «آسیب شناسی و اولویت بندی مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا» انجام شد. در همین راستا یک سؤال اصلی و پنج سؤال فرعی طراحی گردید. این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دست اندرکاران امر تربیت و آموزش در سطح نزاجا هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. اندازه نمونه آماری به میزان 78 خبره و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای مدل سازی از روش معادلات ساختاری با بهره مندی از نرم افزار PLS و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. رتبه بندی سنجه های ارزیابی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد سنجه های ارزیابی تخصصی در سه حوزه «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فردی (نظیر: قدرت بیان، فن سخنوری و توانایی در نگارش نظامی)»، «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فنی (نظیر: آشنایی با جنگ افزارهای سبک و نیمه سنگین و سایر مهارت های فنی موردنیاز در محیط های عملیاتی)» و «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای صفات مثبت سازمانی (نظیر: روحیه قناعت در سازمان و ترجیح امور سازمانی به منافع شخصی) که در حال حاضر دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» در سطح یگان های نزاجا هستند؛ به منظور متناسب سازی برنامه های تربیت-آموزشی با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا، دارای بالاترین اولویت تحولی هستند.  
۱۹.

توسعه یک مدل مبتنی بر نگاشت شناختی فازی جهت تحلیل عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیاز متوازن دلفی فازی نقشه نگاشت فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 370
یکی از پیچیده ترین مسائل تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد که بر اساس رویکردهای مختلف قابل انجام است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای عملکرد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و نقشه نگاشت فازی است. اگر چه مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت ها ثبت شده است، اما تعداد انگشت شماری از کارت امتیاز متوازن (BSC) به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده نموده اند. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی از میان 82 معیار ارزیابی عملکرد استخراج شده از ادبیات تحقیق، معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیدگاه سرمایه گذاران شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی، روابط میان آنها بررسی و معیارهای ارزیابی رتبه بندی شدند. بر اساس یافته ها پنج معیار رشد سود عملیاتی (OPG)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش و نرخ رشد فروش شرکت که همگی آنها شرکت ها را از منظر مالی مورد بررسی قرار می دهند، مهمترین معیارها از نظر سرمایه گذاران هستند.
۲۰.

تحلیل بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران: رویکردی تجربی از کوانتوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصادفیزیک کوانتوم بازار مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 526
الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می نماید. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان