نسیم گل آقایی

نسیم گل آقایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Learning styles, Technology Savviness, and Iranian EFL learners’ Vocabulary Knowledge: The Mediating Role of Learners’ Preferences and Needs during Agile App Development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning Styles technology savviness Needs analysis custom-made mobile applications vocabulary knowledge

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
 Juxtaposing the ubiquitous facets of mobile technology as everyware (Greenfield, 2010) and vocabulary as one of the most axial aspects of language learning (Bowles & Cogo, 2016; Schmitt & Schmitt, 2020) , besides the importance of considering learners’ attributes and needs (Taghizadeh, 2019) while developing a mobile vocabulary application (app), necessitates analyzing the relationship and impact of all these elements in a single structural model. To tackle the issue, first, via a mixed-methods design, the researcher developed a bespoke mobile application using the task model and the principles of agile methodology. and then investigated the impact of using the app on a sample of 62 Iranian EFL university students’ vocabulary recognition and recall, the results of which were published in two other articles. In this study, the researcher integrated the obtained data within a proposed structural model and assessed the model's fitness to investigate the interaction and interrelationship among the latent variables mentioned above. The results obtained from SEM-PLS analyses revealed that within the unified structural model, the learners’ preferences and needs were favorably influenced by their learning style orientation and technology savviness. Similarly, the findings verified the positive impact of considering learners’ preferences and needs during the agile app development lifecycle on the target participants’ vocabulary knowledge, encompassing vocabulary recognition and recall. Finally, the fitness of the proposed structural model was verified based on the criteria for model assessment mentioned by Sparks and Alamer (2022) . The SEM-PLS data analyses and the implications of the study are presented and discussed.
۲.

بررسی تطبیقی توالی صفت/مبنای مقایسه و همبستگی آن با توالی مفعول/فعل در گونه های تالشی و گیلکی بر اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تالشی توالی صفت/مبنای مقایسه گیلکی نظریه سوی انشعاب درایر همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف از مقاله حاضر مطالعه توصیفی-تحلیلی همبستگی احتمالی بین توالی صفت/ مبنای مقایسه و مفعول/فعل و بررسی توالی غالب صفت/مبنای مقایسه و مفعول/فعل در گونه های زبانی تالشی و گیلکی، از زبان های شمال غربی ایران، بر اساس نظریه سوی انشعاب درایر می باشد. به همین منظور پس از بررسی گرایش و همبستگی غالب توالی های فوق، نتایج با الگوهای مشاهده شده درایر مقایسه شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ساختاریافته بر اساس پرسشنامه تدوین شده ای شامل 60 جمله و عبارت فارسی با 10 گویشور سالخورده بی سواد و کم سواد از هر یک از گونه های تالشی و گیلکی به ترتیب از اهالی شهرستان های هشتپر و بندرانزلی در استان گیلان گردآوری شد. نتایج نشان می دهد همبستگی آشکاری بین توالی مبنای مقایسه-صفت با توالی مفعول-فعل در گونه تالشی وجود دارد که به خوبی با یافته های درایر مطابقت دارد، ولی در گونه گیلکی هر دو توالی صفت-مبنای مقایسه و مبنای مقایسه-صفت با توالی مفعول-فعل بطور مساوی کاربرد دارد. بنابراین هیچ ادعای قطعی دال بر بسامد توالی مبنای مقایسه-صفت که با نظریه سوی انشعاب درایر مطابقت داشته باشد در گونه گیلکی وجود ندارد. گرچه هر دو گونه تالشی و گیلکی به گروه زبانهای فعل پایانی تعلق دارند اما گرایش توالی صفت/مبنای مقایسه می تواند وجه تمایزاین گونه های زبانی به شمار رود. این مطالعه می تواند بستر مناسبی در راستای بررسی بیشتر سطح گسترده ای از توالی واژه گونه های زبانی متعلق به یک خانواده زبانی باشد.
۳.

Iranian EFL Learners' Willingness to Communicate, Self-Perceived Communication Competence, and Communication Apprehension in L1 and L2: A Comparative Study(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: Communication apprehension self-perceived communication competence willingness to communicate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
The present study investigated the relationships among willingness to communicate, communication apprehension, and self-perceived communication competence in Persian (L1) versus English (L2). A total number of 235 adult native Persian EFL learners were selected through convenience sampling to participate in the study. The population consisted of 118 intermediate learners and 113 upper-intermediate learners. The transferability and predictability of these communication variables across L1 and L2 was checked through correlational analyses and linear regression. The findings showed that among these variables communication apprehension was more of a trait-like predisposition which was transferred across first language and foreign language. WTC in Persian had little predictive effect on WTC in English; also, self-perceived communication competence in Persian predicted only 15% of SPCC in English. Implications of findings could provide teachers insight into the extent to which these communication variables are trait-like or situational.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر دانش فرا زبانی واژگان، استنباط معنایی از متن بردانش واژگان با توجه به عامل بین زبانی تاثیر ساختار واژگانی زبان اول ( The Impact of Metalinguistic English Vocabulary Knowledge and Lexical Inferencing on EFL Learners’ Lexical Knowledge Considering the Cross-Linguistic Issue of L1 Lexicalization)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش فرازبانی استنباط معنایی فرضیه ویژگی های کیفی در یادگیری واژگان مرحله تلفیقی در یادگیری واژگان ذخیره ذهنی واژگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
مطالعه حاضر سعی دارد تا به بررسی مکانیسم های پیچیده روان شناختی مرتبط با سطوح زیر بنایی یاد گیری واژگان در زبان دوم بپردازد . شایان ذکر است که تحقیق فوق اساسا بر پایه تجزیه وتحلیل تاثیرآموزشی و روان شناختی عامل فرا گیر ساختار واژگان سازی در زبان اول بر یادگیری وآموزش واژگان در زبان خارجه انجام پذیرفته است. به عبارت دیگر پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی تاثیر آموزش های مداخله های وغیر مداخله ای در مورد دو گروه واژگان معادل سازی شده وفاقد معادل از دیدگاه آموزشی می پردازد و از طرفی دیگر سعی دارد تا دانش واژگان زبان آموزان را از دیدگاه روان شناختی وزیر بنایی یادگیری واژگان و براساس نگرشی بین زبانی مورد تفحص قرار دهد. نتایج حاصله ازآزمونt غیر وابسته، نشا نگر تفاوت معناداری بین دو گروه شرکت کننده در مورد دو گروه واژگان مورد نظر بود. آزمون t جفت نشان داد که زبان آموزان از میزان آشنایی بیشتری با واژگان معادل سازی شده در مرحله پیش آزمون بر خوردار بودند و در مرحله پس آزمون نیز موفقیت بیشتری در این زمینه کسب نمودند. اگرچه نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معناداری در مورد یاد گیری این دوگروه از واژگان (نمره پیشرفتgain score =) در دو گروه آموزشی مداخله ای وغیر مداخله ای نبود. تجزیه وتحلیل های توصیفی این مطالعه حاکی از این امر است که تعداد واژگان معادل سازی شده در بالا ترین سطح که به بررسی توانایی تولید واژه در جمله می پردازد، تقریبا دو برابر تعداد واژگان فاقد معادل در گروه آموزشی مداخله ای بود. به علاوه تعداد واژگان فاقد معادل که به صورت تقریبی فرا گرفته شده بودند به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از همتایان معادل سازی شده آنان بود. نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد توجه ،تفحص، وبررسی متخصصین روانشناسی آموزش زبان، روش شناسان، وتئوری پردازان آموزشی قرار گیرد.
۵.

معنی به زبان اول و برداشت معنی واژگان: ارزیابی مشکل واژگان سازی در زبان اول (L1 Glossing and Lexical Inferencing: Evaluation of the Overarching Issue of L1 Lexicalization)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر معنایی به زبان اول استنباط معنایی از متن واژه سازی در زبان اول تثبیت معنای واژگان در جامعه دانش ذهنی واژگان افراد دو زبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۰۷
تحقیق تجربی حاصل به بررسی یک عامل بین زبانی مرتبط به مسئله واژه سازی در زبان اول در دو محیط آموزشی مداخله ای و غیرمداخله ای مرتبط به آموزش واژگان می پردازد . جامعه انتخاب شده برای این تحقیق در برگیرنده هفتاد و چهار دانشجوی سال سومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی تاثیر آموزش مداخله ای و غیرمداخله ای بر یادگیری دو گروه کلمات انگلیسی معادل سازی شده و فاقد معادل در فارسی اختصاص یافت. سپس اهمیت روانشناختی مساله بین زبانی واژه سازی در زبان اول در پردازش ذهنی واژگان در زبان خارجه از طریق بررسی تفاوت معناداری بین نمرات بدست آمده برای دو گروه کلمات مورد نظر در دو گروه آموزشی و گواه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون تی مستقل بین دو گروه نشانگر تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و گواه در هر دو گروه کلمات انگلیسی معادل سازی شده و فاقد معادل در فارسی بود. نتایج بدست آمده از آزمون تی وابسته حاکی از تفاوت معناداری به نفع کلمات انگلیسی معادل سازی شده در گروه تجربی بود. نتایج بدست آمده از آزمون تی وابسته در گروه گواه نشانگر آن بود که زبان آموزان از دانش بالاتری در زمینه کلمات انگلیسی واژه سازی شده در مرحله پیش آزمون برخوردار بودند و موفقیت بیشتری نیز در این گروه کلمات در مقایسه با همتایان فاقد معادلشان در مرحله پس آزمون کسب نمودند. اما نمرات حاصله از پیشرفت (gain score) نشانگر هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه کلمات مورد نظر در گروه گواه نبود. یافته های فوق با توجه به مدل های یادگیری و آموزش واژگان از دیدگاه تئوری و کاربردی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان