ابراهیم قنبری

ابراهیم قنبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه مشاوره مرودشت، ایران و کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان فسا. فارس.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

پیش بینی مؤلفه های عشق ورزی براساس طرحواره جنسی با واسطه گری تعهد مذهبی در زنان و مردان شهر اصفهان

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف از این پژوهش پیش بینی مؤلفه های عشق ورزی براساس طرحواره جنسی با واسطه گری تعهد مذهبی در زنان و مردان شهر اصفهان بود. این مطالعه توصیفی-تحلیلی به روش همبستگی از نوع تحلیل مسیر انجام شد. آزمودنی ها در این پژوهش 320 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه مثلث عشق (Triangle,1994)، آزمون تعهد مذهبی (Vrtygton test,2003) و مقیاس طرحواره های جنسی مردان و زنان (Anderson et al., 1999) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از ضریب همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS-16 برای برازش مدل فرضی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در مورد زنان رابطه طرحواره های جنسی بر ابعاد عشق با نقش واسطه ای تعهد مذهبی نشان می دهد که متغیر طرحواره جنسی با اثر مستقیم 05/0 بر ابعاد عشق اثر معنادار ندارد، ولی با اثر غیرمستقیم تعهد مذهبی، طرحواره های جنسی زنان به مقدار 066/0- بر ابعاد عشق اثر معنادار دارد. در حالی که در گروه مردان رابطه طرحواره جنسی بر ابعاد عشق با نقش واسطه ای تعهد مذهبی نشان می دهد که متغیر طرحواره جنسی با اثر مستقیم 10/0- بر ابعاد عشق و هم چنین، با اثر غیرمستقیم تعهد درونی، طرحواره جنسی مردان نیز به مقدار 22/0 بر ابعاد عشق اثر معنادار ندارند. با توجه به نتایج پژوهش نتیجه گرفته می شود که در ارتباط بین مولفه های عشق بر طرحواره های جنسی تعهد مذهبی در گروه زنان نقش واسطه ای ایفا می کند در حالی که در مورد گروه مردان این ارتباط ها یافت نشد.
۲.

تأثیر انگیزه ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت های ورزشی چالش برانگیز

کلید واژه ها: انگیزه ها تعهد ورزشی ادراک موفقیت حرکات ورزشی چالشی رکوردداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت ورزشی چالش برانگیز در ورزشکاران رکورددار بود. حرکات ورزشی چالشی به فعالیت های بدنی عجیب، غیرمعمول و رقابتی که الزاماً جزء رشته های ورزشی رسمی هم نیستند، گفته می شود. برای این پژوهش از جامعه 150 نفری ورزشکاران رکورددار، 111 نفر پرسشنامه های انگیزه های ورزشی گیل و همکاران (۱۹۸۳)، ادراک موفقیت رابرتز و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته تداوم فعالیت ورزشی را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شد و مناسب بودن شاخص های برازش مدل های اندازه گیری تأیید شد. نتایج نشان داد تأثیر ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت در افراد رکورددار بیشتر از انگیزه ها است و این دو متغیر توانسته اند ۴۴٫۸ درصد از واریانس تداوم فعالیت ورزشی را تبیین نمایند. تأثیر بیشتر ادراک موفقیت می تواند کاربرد وسیعی برای برنامه ریزان فعالیت های ورزشی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان