آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نقش های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی−همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. ابتدا نقش های مدیریتی مینزبرگ از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد و سپس براساس آموزه های دینی، یک نقش به نقش های فوق اضافه گردید تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی». در گام بعد این نقش ها در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد و تفاوت نقش ها در دو جامعه آماری (مؤسسه های تحقیقاتی ومؤسسه های تولیدی استان کرمان) مورد آزمون قرار گرفت. جهت سنجش متغیرها در مؤسسه های تحقیقاتی 186 نفر و در مؤسسه های تولیدی 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای بررسی فرضیه ها از آزمون t تک نمونه ای، مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویراست 23 و Amos استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نقش های مدیریتی در مؤسسه های تحقیقاتی و تولیدی تفاوت وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل آمد که نقش های مدیریتی بر شفافیت سازمانی در مؤسسه های تحقیقاتی و تولیدی استان کرمان تأثیر مستقیم دارد.

Investigation of the Impact of Managerial Roles on Organizational Transparency with an Islamic Approach

This research paper was aimed to investigate the effect of management roles on organizational transparency with an Islamic approach. The present study was descriptive-correlational research that was conducted by survey method. Mintzberg's management roles were initially identified through library studies. Then, based on religious teachings, a role was added to the above fifth roles called "social responsibility". In addition, these roles were tested in a statistical population and the differences between the roles in the two statistical populations (research institutes and manufacturing companies of Kerman province of Iran) were tested. The main tool for collecting information were questionnaires. Structural equation modeling was used to test the hypotheses. SPSS (version 23) and AMOS were used to analyze the data. In conclusion, findings showed that there was a difference between management roles in research and manufacturing companies. It was also concluded that managerial roles have direct effects on organizational transparency in both research institutes and manufacturing companies in Kerman.

تبلیغات