محمدرضا بهرام زاده

محمدرضا بهرام زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. طرح پژوهشی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی–همبستگی می باشد. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی و عوامل غیرسازمانی گردآوری شده و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمده است و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی استفاده گردیده است. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید. نوآوری پژوهش: شناخت عوامل و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر اانگیزه خدمت عمومی از جمله موضوعات مهم و به روز در زمینه انگیزش کارکنان می باشد. کلید واژگان: انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، عوامل غیرسازمانی
۲.

پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره وری نیروی انسانی مطرح می باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید
۳.

تبیین مفهوم قصد خرید سبز

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
بشر، از آغاز ظهور تا اکنون، همواره در فکر تسلط بر طبیعت بوده و تلاش کرده تا بتواند روند رو به رشد خود در تسلط بر طبیعت را حفظ نماید؛ اما بروز برخی از مشکلات از جمله محدودیت های منابع طبیعی و آلودگی های زیست محیطی در سال های اخیر، به تکرار باور و نگرش آنان منجر شده است. به طوری که می توان گفت در ده سال گذشته روند توجه به محیط زیست رو به رشد بوده و محیط زیست به عنوان رویدادی اساسی در سراسر جهان بیان شده است و مشکلات زیست محیطی که بارها از جانب سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده بودند. شهروندان، سازمان ها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از ۳۰ سال گذشته نگران کرده است. تجربه در فرآیند خرید بر خرید مجدد تأثیر می گذارد، اگر اطمینان داشته باشد که مزایای محصول برابر با توقعات مصرف کننده است. اهمیت تولیدکنندگان روش های جدیدی را برای افزایش خریدهای حاصل از خرید از طریق فناوری های مدرن مانند خریدهای آنلاین ایجاد می کند که هزینه های عملیاتی را به حداقل می رساند. . ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا در ابتدا مقدمه ای از موضوع ارائه کنیم، سپس به تجزیه و تحلیل مفهوم قصد خرید سبز و نظریاتی در این راستا بپردازیم.
۴.

تبیین مفهوم تبلیغات دهان به دهان و ضرورت استفاده از آن در کسب و کار

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از مفاهیم گسترده مورد قبول در رفتار مصرف کننده، ارتباط دهان به دهان یا ارتباطات توصیه ای می-باشد که نقش مهمی را در شکل دادن به رفتار و نگرش مصرف کننده دارد. ارتباط دهان به دهان در بازاریابی معمولاً برای توصیف توصیه ها و پیشنهادات مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می شود. سرعت و عدم تعصب به برند محصول یا خدمات ویژه، آن را به عنوان منبع اطلاعاتی مؤثر برای انتخاب های تجاری مصرف کنندگان تبدیل کرده است، به ویژه در مواردی که تجربه خرید قبلی محدود باشد. با وجود اهمیت و تأثیر ارتباط دهان به دهان در انتخاب های تجاری مصرف کنندگان، درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط کوشش های ترفیعی شرکت تحریک و ترغیب می شود. در حالی که محققان معتقدند تاثیر ارتباط دهان به دهان بر رفتار خرید مشتریان از منابع تحت کنترل آن ها بیشتر می باشد. ارتباط دهان به دهان تاثیر بسزایی بر شکل دهی نگرش های مصرف کنندگان، در زمینه تصمیم گیری خرید وکاهش ریسک مرتبط با خرید داردهدف تحقیق حاضر مروری بر تبلیغات دهان به دهان و ضرورت استفاده از آن در کسب و کار بوده است. این مقاله بر آن است ابتدا مقدمه ای از موضوع ارائه کند، سپس به تجزیه و تحلیل تبلیغات دهان به دهان و نظریاتی در این راستا پرداخته می شود.
۵.

کنکاشی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
با توجه به گسترش هر روزه دانش و تکنولوژی و جریان وسیع اطلاعات، امروزه جامعه ما محتاج تربیت افرادی است که بتوانند با شیوه هایی نوین با دشواری ها روبه رو شوند و به دنبال راهکاری در راستای حل آنها باشند. با این نگرش نیاز به آموزش و پشتیبانی از فرآیندها و افکار نوین در راستای رسیدن به سازمانی شکوفا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افزایش ارتباط با مشتری در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از هدر رفتن منابع، کاهش بروکراسی و درنتیجه بالابردن کارایی و بهره وری و پیدایش انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان انجامیده است. با توجه به ماهیت خدمات تامین اجتماعی، موضوع عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان ابزاری کارآمد است که گزینه مفید در برقراری یک ارتباط موثر است. شناخت نیاز مشتری و عرضه محصولات نوین قبل از اعلام نیاز او از جمله محدودیت هایی است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک ارگان تجاری با آن رو به رو است و لذا دانش مشتری و نحوه مدیریت آن می تواند به عنوان یک پیشنهاد برای این رفع این محدودیت ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر مروری بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بوده است. . این مقاله بر آن است ابتدا مقدمه ای از موضوع ارائه کند، سپس به تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نظریاتی در این راستا پرداخته می شود.
۶.

انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره وری نیروی انسانی مطرح می باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه  در خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان