حمیدرضا وکیلی فرد

حمیدرضا وکیلی فرد

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
مقاله حاضرخلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   صورت گرفته است.طبق نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت " اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت کیفیت محصولات یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای تفکیک کیفیت محصولات یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی برای حسابرسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه حسابرسی بالا تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش این پژوهش درزمره پژوهشهای توصیفی–پیمایشی می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی وجمع آوری داده هاونتیجه نهایی برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش دریک محیط واقعی یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده وجزوپژوهشهای میدانی به شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت" نقش دارد.
۲.

تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۹
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.
۳.

بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
تاب آوری "توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالیکه متحمل تغییر شده" تعریف می گردد. نوسان در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری است. از طرفی دیگر بازده مورد انتظار همواره با یک عدم اطمینان همراه است هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار می باشد.در این پژوهش رابطه تاب آوری سهام و سیزده معیار نقدشوندگی با بازده مورد انتظار در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای سال 1392 تا ابتدای سال 1397 مورد آزمون و مقایسه قرار می گیرد. در این سنجش عوامل 5 گانه فاما و فرنچ نیز بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی دار بین معیارهای تعداد سهام مبادله شده، تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات، نرخ گردش سهام با بازده مورد انتظار وجود دارد و برای تاب آوری و بقیه معیارها رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین یافته ها نشان داد که معیار نسبت نقدشوندگی آمیوست، تعداد سهام مبادله شده وحجم معاملات بهتر از سایر معیارها می تواند بازده مورد انتظار را توضیح دهد.
۴.

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.
۵.

The Relationship between Technology Use Factors based on the Developed Unified Theory of Acceptance and Use of Technology with Auditors' Ethical Behavior

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۸۳
This study aims to investigate the relationship between technology use factors based on the developed unified theory of acceptance and use of technology (DUTAUT) with auditors' ethical behavior. This research is applied and descriptive-correlational and its population include various auditors of Iran, 164 of whom are selected using simple random sampling. Structural equations and Smart PLS software analysis are also used to test the hypotheses. The findings show that there is a positive and significant relationship between technology use factors based on DUTAUT, including motivational components, effort expectancy, performance expectancy, and social effects, and ethical behavior of auditors. Other findings show that there is a positive and significant relationship between motivation (64%), effort expectancy (31%), and social effects (43%) with auditors' ethical behavior at the 95% confidence level. Given that the use of technology is expanding and is in line with current social needs and increases the level of ethical behavior in auditors, it is necessary to pay more attention to it in order to increase the ethical climate in this profession.
۶.

ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان های نقد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
هدف این پژوهش، ارائه روشی برای ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری ایستا و پویا بر مبنای جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. پژوهش حاضر با استفاده از متغیر مقداری (جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک) از میان مدل های مورد بررسی در این پژوهش در دو گروه مدل های قیمت گذاری ایستا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت) و مدل های قیمت گذاری پویا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، مدل شکل گیری عادت، مدل ریسک بلندمدت)، مدلی را که توسط سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص کرده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی به ارائه روش پرداخته است. بر اساس نتایج پژوهش در میان مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رتبه نخست و مدل ریسک بلندمدت (LRR) رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.
۷.

عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نمونه پژوهش، متشکل از 192 مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای دوره زمانی 1392-1396 است. در پژوهش حاضر، هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و به بررسی ارتباط بین  تعداد شرکا، تعداد کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، تعداد کارها، درآمد سالیانه، قدمت موسسه حسابرسی، سوابق انتظامی بر کیفیت گزارش های حسابرسی مؤثر است، پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل تعداد شرکا، تعداد کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، تعداد کارها، قدمت موسسه حسابرسی، سوابق انتظامی بر کیفیت گزارش های حسابرسی و رابطه منفی معنی دار میان متغیر درآمد سالیانه، بر کیفیت گزارش های حسابرسی است.
۸.

تأثیر تعهد نسبت به منافع عموم و الزام به استقلال بر ارزش های حرفه ای (ارزش های اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: پژوهشحاضر گرایش ها (نگرش ها)و رفتارحرفه ای حسابرسان را مورد بررسی قرارداده است. به این منظور تأثیر ناشی از تعهد نسبت به منافع عموم، دیدگاه های مربوط به الزامات به استقلال را تشکیل می دهد، بررسی و آزمون گردیده است.  روش: فرضیه های پژوهش در سال 1399 و بین 159 نفر از شرکاء؛ مدیران و سرپرستان حسابرسی مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با استفاده از جامعه آماری هدفمند، موردمطالعه قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن مورد تأیید خبرگان حرفه قرار گرفته جمع آوری گردید و برای آزمون داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.  یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تأیید نقش تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم بر کاهش پذیرش اخلاقی رفتار غیرحرفه ای و کاهش مشارکت آنها در رفتارغیرحرفه ای است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال و تعهد آنها درباره منافع عموم است. در ادامه نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که گرایش حسابرسان نسبت به الزام به استقلال بر پذیرش اخلاقی رفتارغیرحرفه ای و مشارکت آنها در رفتار غیرحرفه ای تأثیر معناداری ندارد.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که تعهد حسابرسان نسبت به منافع عموم می تواند عاملی در جهت کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان باشد. همچنین الزام به استقلال در حسابرسان موجب افزایش تعهد این افراد نسبت به منافع عموم گشته است.
۹.

ارائه مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
بخش دولتی به خصوص در کشور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری، یکی از بخش های مهم در نظام مالی کشور محسوب می شود که باوجود آسیب های فراوان در این بخش ازجمله بروز اختلاس ها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر، لازم و ضروری است تا به صورت جامع به شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی پرداخته شود. پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از افراد باسابقه و باتجربه شامل مدیرکل، نخبگان شاغل در دیوان محاسبات و مقامات عالی رتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات، تعداد 773 کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس 261 کد گزینشی توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 34 تم فرعی و 13 تم اصلی به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد. در بخش کمی جهت آزمون مدل، 8 فرضیه بر اساس تم های اصلی تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای بر اساستم های فرعی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران و همتراز آن، معاونین و همتراز آن، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده که تعداد 278 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه ها با روش همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت پذیرفت. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل انسانی، داده ها و معیار استاندارد، برنامه ریزی، فرآیند حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. عوامل مداخله گر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد و نیز کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزش افزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.
۱۰.

نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۸
مدیریت سود همواره به عنوان یکی از معضلات حسابداری مطرح بوده و پژوهشگران تلاش بسیاری برای رفع آن نموده اند. اما با توجه به استمرار مشکل، به نظر می رسد لازم است برای برطرف کردن آن، رویکردهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. دراین پژوهش مدیریت سود با یک رویکرد رفتاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه خودشیفتگی به عنوان یکی از ویژگی های فردی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه در 209 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی و برای آزمون فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین خودشیفتگی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد خودشیفته تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند. افراد خودشیفته ممکن است به دلیل احساس برحق بودن، قدرت طلبی و نیاز به اینکه مورد احترام و تمجید قرار گیرند، رفتارهای غیراخلاقی مانند رفتار مدیریت سود بروز دهند. بنابراین به نظر می رسد در انتخاب مدیران مالی و حسابداران علاوه بر مهارت و خبرگی می بایست ویژگی های فردی شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین وجود سیستم های کارآمد حسابرسی و کنترل مدیریت می تواند به کنترل و تعدیل ویژگی های فردی منفی این افراد کمک نماید. 
۱۱.

Investigating the Impact of Ethical Ideology and the Threat ‎of Self-Interest on Ethical Decision-Making of Auditors

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۰
Background: Ethical ideology as an individual factor and the ‎threat of self-interest as an environmental factor can affect ‎the ethical conduct of the individual. Therefore, the purpose ‎of this study was to examine the impact of ethical ideology ‎and the threat of self-interest on the ethical decision-making ‎process of auditors.‎ Method: This is a quasi-experimental study. The statistical ‎population includes auditors who working in the private sector ‎audit firms and statistical sample include 186 members of the ‎community. Data were collected through a questionnaire and ‎analyzed using structural equation model.‎ Results: Findings show that idealist ethical ideology and the ‎threat of self-interest have a direct and significant impact on ‎the ethical decision-making process of auditors. But the ‎relative ethical ideology has an indirect impact on the ethical ‎decision-making process of auditors.‎ Conclusion: The results of this research show the impact of ‎ethical ideology and the threat of self-interest in the ethical ‎decision-making skills of auditors. Therefore, it is imperative ‎that audit firms provide ethical training courses to inform ‎auditors of ethical issues.‎
۱۲.

The Impact of Audit Quality on Earnings Management: An Experimental Study with Evidence from IPO

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
According to a method of earnings management activities that administrators can manage reported earnings from the definition of real activity. In particular they can be located across time and activities in a way that accounting period to achieve a certain revenue target. Conservative attitudes of auditors in presenting their views about the independence of the auditor can considered as a remarkable point in the audit function. The Purpose of this study was to investigate the effect of audit quality on earnings management real time IPO companies. For this purpose, the data of 128 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 2017 were evaluated. The results indicated that the audit quality increases in the year of initial public offerings. The results also demonstrated that there is a significant and positive relationship between the audit fees in the year of initial public offerings and the audit fees in the year after the initial public offerings. Also findings of the research show that earnings management through accrual items has a positive and significant relationship with initial stock offerings.
۱۳.

تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این پژوهش، آزمون تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی است. ضرورت برقراری ابزارهای مراقبت اخلاقی در سازمان تا حدی است که بسیاری از سازمان های بزرگ در برابر فشارهای قانونی و محیطی با برقراری فرهنگ هی اخلاقی در سازمآن ها، واکنش نشان دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1395 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 330 پرسش شونده از بین حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مقدار احتمال (T-value) حاصل از برازش مدل در حالت معنی دار پارامترها و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ابزارهای مراقبت اخلاقی مؤسسات حسابرسی بر هشدار دهی حسابرسی حرفه ای، برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از مسئولیت فردی و از عواقب عمل سؤال برانگیز اثر معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از عدم معنی داری محیط اخلاقی مؤسسات حسابرسی بر برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از هزینه های مربوط بر گزارش دهی است.
۱۴.

بررسی تطبیقی روابط عرضه اولیه سهام و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود، عرضه اولیه عمومی است. با توجه به بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی در عرضه اولیه سهام، مدیریت شرکت های در معرض عرضه اولیه، با مدیریت سودافزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری تلاش می کنند تصویری مطلوب تر از شرکت ارائه دهند. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر عرضه اولیه سهام بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. به منظور نیل به این هدف 1408 سال-شرکت (128 شرکت برای یازده سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش ها مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرارگرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعرضه اولیه سهام رابطه  مثبت و معنی داری دارد. تجزیه وتحلیل بیشتر نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال قبل از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه بیشتر است این در حالی است که، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال پس از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه اولیه کمتر است.
۱۵.

The Comparison of Applying a Designed Model to Measure Credit Risk Between Melli and Mellat Banks

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
The main purpose of this paper is providing a model to calculate the credit risk of Melli bank clients and implement it at Mellat Bank. Therefore, the present study uses a multi-layered neural network method. The statistical population of this research is all real and legal clients of Melli and Mellat banks. Sampling method used in this research is a simple random sampling method. Friedman test was used to calculate the required number of samples in a random sampling method from Cochran formula (1977) and Friedman test was used to rank the factors affecting the credit risk. Friedman test was also performed using data from a completed questionnaire of active experts at the Melli Bank. Based on the results obtained from Friedman test, five important factors in the credit risk of real clients of the Melli Bank of Iran, type of occupation, guarantee value, loan amount, having return checks, the balance average, and the value of the guarantee, the amount of the loan, the average of the balance, having returned checks and deferred loans are the most important factors affecting the credit risk of legal clients, which have been used as inputs in the neural network model. The results of credit risk prediction using the neural network showed that the designed model has a high ability to predict the credit risk of real and legal clients of the Melli bank, while it did not have this ability for the Mellat bank.
۱۶.

راهبرد سرمایه گذاری با تغییرات دما و ارزش شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
تغییرات دما بر میزان بهره وری کارکنان و دستگاه های تولیدی شرکت ها و به تبع آن سود عملیاتی شرکت ها اثرگذار است. بر اساس مدل گردون، ارزش شرکت حاصل تنزیل سودهای تقسیمی آن شرکت به صورت مادام العمر است. از آنجا که دمای هوا در طول زمان در حال تغییر است، اگر سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما صرف ریسک در نظر بگیرند، ارزش شرکت ها در طول زمان تغییر خواهد یافت. در پژوهش حاضر رابطه تغییرات دما (از طریق صرف ریسک دما) و ارزش شرکت ها در طول زمان بررسی می شود. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج شده و سپس با مدل دو عاملی بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در مقاطع مختلف زمانی برآورد می شود. در نهایت با استفاده از مدل گردون، ارزش شرکت ها در طول زمان محاسبه می گردد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1396 بررسی شده است. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش سری زمانی استفاده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران قیمت گذاری شده و افزایش گرمای جهانی در طول زمان باعث کاهش ارزش شرکت ها شده است، لذا سرمایه گذاران باید در تحلیل های بنیادی و راهبردهای سرمایه گذاری خود نقش تغییرات دما را عاملی فزآینده در بازده مورد انتظار در نظر گرفته تا به نتایج مطلوب تری رسیده و در عین حال به کارایی بازار سرمایه نیز کمک کنند.
۱۷.

تأثیر متوسط بازده سهام، رشد موردانتظار، سودآوری و ساختار دارایی شرکت های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه گذاری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلوی زنجیره مارکوفی و بیز سلسله مراتبی

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
هدف: در پژوهش حاضر تأثیر مشخصه های مالی و ویژگی های شرکت های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه گذاری (فرصت های سرمایه گذاری) بررسی شده است. اینگونه استنباط می شود که راهبرد های مالی شرکت، تابعی از راهبرد های مالی شرکت های همتاست و راهبرد های مالی شرکت های همتا نیز تابعی از مشخصه های مالی و ویژگی های آن شرکت هاست؛ ازاین رو، انتظار می رود مشخصه های مالی و ویژگی های شرکت های همتا بر راهبرد های مالی شرکت تأثیر بگذارد. روش: برای انجام این پژوهش از الگوی بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. قلمرو پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2015-2009 است. مشخصه های مالی مطالعه شده شامل ساختار دارایی و متوسط سودآوری شرکت های همتا و ویژگی های شرکت های همتا شامل متوسط بازده سهام و متوسط رشد موردانتظار شرکت های همتاست. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای مطالعه شده تنها متغیر متوسط رشد موردانتظار شرکت های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه گذاری تأثیر می گذارد و از بین توزیع های احتمال مطالعه شده، توزیع تی کمترین معیار انحراف را دارد.
۱۸.

اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس مستقل ( شواهد تجربی : بورس اوراق بهادار تهران )

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بر نوع حسابرس، در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1395 پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در نظر گرفتن معیارهایی و به روش هدفمند، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه در تحقیق حاضر انتخاب شده است . فرضیه اول تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت سود صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است . فرضیه دوم تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق به دلیل مجازی بودن و غیر نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (نوع حسابرس) از مدل رگرسیون لجستیک(تابع لاجیت) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، نشان می دهد صاحبکارانی که بیشتر اقدام به مدیریت سود و مدیریت جریان نقد می کنند ،به حسابرسان تراز اول گرایش کمتری دارند . بنابراین میزان مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار بر نوع حسابرس مستقل تاثیر گذار است. واژگان کلیدی مدیریت سود ˛ مدیریت جریان نقد ˛ حسابرسی . نوع حسابرس.
۱۹.

ارائه الگوی مدیریت سرمایه فکری در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
در سالیان اخیر، سرمایه فکری همواره به عنوان یک منبع مهم برای سازمان به منظور توسعه و بالندگی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل داده بنیاد به دنبال طراحی الگوی مناسب برای مدیریت سرمایه فکری در ارتش ج.ا ایران است که در زمُره پژوهش های میدانی به شمار می رود و در آن پژوهشگر در قالب پرسشنامه و مصاحبه، داده های اولیه مورد نیاز را جمع آوری نموده است؛ در این راستا 36 مصاحبه با 19 نفر از استادانی که در دانشگاه های آجا، مدیریت تدریس می کنند صورت پذیرفت. در نهایت بر اساس مفاهیم مستخرج از شاخص های سرمایه فکری، مدل پارادایمی با استفاده از قضایای تئوریک ارائه گردید. در این راستا، «حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان» به عنوان شرایط علّی شناسایی شد که مولفه های آن عبارتند از: "کیفیت نیروی انسانی"، "کمیت نیروی انسانی" و "چشم اندازهای اقتصادی سازمان". همچنین در این مدل «سرمایه فکری» (طبقه محوری) و «ارتباطات سازمانی» (عوامل مداخله گر) بر استراتژی های تعامل و کنش موثر بوده اند. مولفه های بستر مدل نیز شامل "فرهنگ"، "سرمایه اجتماعی"، "زیرساخت اطلاعاتی" و "سرمایه ساختاری" می باشد. در نهایت «مزیت رقابتی» پیامد و نتیجه عواملی چون "فاکتورهای انگیزشی پایداری شغلی"، "سرمایه اجتماعی فرآیندی"، "مدیریت ریسک پدیده نوین"، "مدیریت کارا در سازمان"، "ارزش محوری و آرمان گرایی"، "پدید آوردن شناخت مطلوب از سازمان"، "توسعه سرمایه سازمانی"، "مدیرین هزینه ها"، "رضایت کارکنان" و "کارآمدسازی منابع انسانی" شناسایی گردید.
۲۰.

الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
بررسی رفتار حدی بازار سهام و الگوسازی صحیح شکل توزیع بازده کل بازار نقش مهمی در مدیریت ریسک بازار دارد. در پژوهش حاضر، الگوی توزیع بازده های حدی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد ماکزیمم بلوک ها و در فواصل متفاوت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب مدل مناسب در سری های زمانی متفاوت از نمودار نسبت ال-مومنت(شاخص گشتاوری) استفاده گردید و سپس با استفاده از محاسبه پارامترهای مدل های انتخاب شده بر اساس روش حداکثر درست نمایی، نسبت به مطابقت و انتخاب مدل مناسب در هر فاصله زمانی بر اساس آزمون اندرسون دارلینگ اقدام گردید. به منظور الگوسازی توزیع بازده کل بازار از داده های شاخص کل بورس از سال 1384 تا 1395 استفاده شده و پایه محاسبات انجام شده نیز لگاریتم بازده روزانه بورس تهران بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین مدل های مورد بررسی، مدل GL در فواصل زمانی سالانه سری های حداقل و مدل GEV در سایر فواصل زمانی سری های حداقل و حداکثر عملکرد بهتری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان