سید حسام وقفی

سید حسام وقفی

مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

تاثیر استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی رهبری هزینه استراتژی تمایز معیارهای ریسک مدیریت ریسک سرمایه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 864
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت ها با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری است. در این پژوهش معیارهای استراتژی رهبری هزینه و تمایز متغیر مستقل، معیارهای ریسک متغیر وابسته و اثر بخشی مدیریت ریسک و همچنین سرمایه فکری متغیر تعدیل گر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 10 ساله دهه 90 می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 1270 مشاهده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات با مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart PLS انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین استراتژی رهبری هزینه با معیار های ریسک شرکت رابطه معناداری وجود ندارد و مدیریت ریسک و سرمایه فکری هم  بر این رابطه تاثیر معنادای ندارد، اما بین استراتژی تمایز و ریسک رابطه منفی و معناداری وجود دارد و مدیریت ریسک دارای محتوای اطلاعاتی در رابطه با تاثیر استراتژی تمایز و معیار ریسک می باشد.
۲.

بررسی رابطه ویژگی های مدیرعامل و ترکیب تعاملی آنها با نوسان ریسک مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوسان ریسک مالی توانایی مدیر عامل نفوذ مدیرعامل تجربه مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 379
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های مدیرعامل با نوسان ریسک مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۲۴ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول، رابطه معناداری بین تجربه مدیرعامل و نوسان ریسک مالی وجود ندارد؛ اما در فرضیه دوم و سوم نشان داده شد که رابطه معکوس و معناداری بین توانایی مدیرعامل و همچنین نفوذ مدیرعامل با نوسان ریسک مالی وجود دارد. فرضیه چهارم نشان داد که بین توانایی و تجربه مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. فرضیه پنجم نشان داد بین توانایی و نفوذ مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ششم و هفتم نشان داد بین نفوذ مدیرعامل و تجربه مدیرعامل و همچنین توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل با نوسان ریسک مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که تجربه مدیر عامل به تنهایی نسبت به کاهش نوسان ریسک شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی نمی باشد اما تجربه در کنار سایر ویژگی ها از جمله توانایی و نفوذ مدیر عامل می تواند  نسبت به کاهش نوسان ریسک دارای تأثیر معکوس و معنادار به سزایی باشد و همچنین می توان بیان کرد که توانایی مدیریت یکی از ویژگی هایی است که در تأثیر بر نوسان ریسک دارای اثر گذاری مناسبی است.
۳.

تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس

کلید واژه ها: تخفیف حق الزحمه حسابرسی کیفیت اطلاعات حسابداری جبران حق الزحمه حسابرسی تخصص حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 473
نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر نقش تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت اطلاعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تأثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.
۴.

تحلیل ارتباط هزینه های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه های سیاسی معیارهای نظارتی کیفیت اطلاعات شرکت های بخش صنعت و معدن بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 772
کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.
۵.

تاثیر خودشیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی با تاکید بر بیش اطمینانی

کلید واژه ها: عملکرد اجتماعی خودشیفتگی مدیران بیش اطمینانی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 995
مدیران خودشیفته برای شهرت طلبی و بزرگ نمایی خود تلاش می کنند تا در عرصه فعالیتهای اجتماعی، حضور فعالی داشته و از این طریق ضعف های خود را پوشانده و منافع بیشتری کسب کنند. از سوی دیگر احتمال می رود مدیران خودشیفته، اطمینان بیش از حد به نگرش ها و توانمندهای شان داشته باشند. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی با تاکید بر بیش اطمینانی است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، خودشیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی مدیران در حوزه داخلی و خارجی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیران خودشیفته در جهت خود نمایی و جلب توجه ذینفعان داخلی و خارجی در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می کنند. همچنین یافته ها نشان داد، بیش اطمینانی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه خودشیفتگی مدیران و عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی دارد. براین اساس، اعتماد به نفس کاذب مدیران منجر به کاهش اثر مثبت ویژگی خودشیفتگی مدیر بر عملکرد اجتماعی می شود.
۶.

تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: بحران مالی جهانی بحران کرونا اقتصاد ایران بازار سرمایه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 717
  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد
۷.

تحلیل محتوای درماندگی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درماندگی مالی تحلیل محتوا مجلات حسابداری و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 595
یکی از نگرانی های اساسی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها که تا حدودی از بروز زیان احتمالی آن ها جلوگیری می کند، تشخیص به موقع شرکت هایی است که در شرف درماندگی مالی قرار دارند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده ی با موضوع مرتبط با درماندگی مالی می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش، مقالات منتشر شده درماندگی مالی، شامل 118 مقاله چاپ شده در کلیه مجلات در حوزه ی حسابداری، حسابرسی، مالی در بازه زمانی سال های 1382 تا 1399 می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که در47% مقالات موضوع درماندگی مالی به عنوان متغیر مستقل و 32% به عنوان متغیر وابسته و 58% به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین حدود 40% این مقالات در مجلات حوزه حسابداری به چاپ رسیده اند. 12% مقالات درماندگی مالی در حوزه مدیریت مالی و 10% آنها در حوزه مالی به چاپ رسیده اند. نتیجه گیری: بطور کلی می توان بیان کرد که پژوهشگران ایرانی علاقه زیادی جهت تحقیق پیرامون درماندگی مالی دارند و همچنین می توان عنوان کرد که در پژوهش های بررسی شده درماندگی مالی در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی مورد بحث قرار گرفته است که این موضوع نشان از اهمیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران می باشد.
۸.

تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی

کلید واژه ها: محیط نهادی افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت تقاضای حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 487
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی رابطه وجود ندارد. همچنین، رتبه موسسه حسابرسی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی اثر گذار نمی باشد. ولی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه های حسابرسی تاثیر معکوس دارد و نیز، بهبود محیط سازمانی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس دارد. اما، بهبود محیط سازمانی بر رتبه موسسه حسابرسی اثرگذار نیست. همچنین، بهبود محیط سازمانی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی تاثیر ندارد. کلید واژه: محیط نهادی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، تقاضای حسابرسی
۹.

تحلیل دست کاری سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف و مدیریت ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد در بازار سهام ایران

کلید واژه ها: دست کاری سود مدیران غیرموظف ریسک سقوط قیمت سهام قانون بنفورد بازار سرمایه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 977
با وجود زیادشدن میزان آگاهی ها و دانش عمومی بهره گیران از صورت های مالی، مسئله اصلی در تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری، اتکای زیاد بر اعداد گزارشات حسابداری (به خصوص سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) می باشد که می تواند برای مدیران انگیزه های شدید دست کاری در صورت های مالی را به نفع خود به وجود آورد. در این تحقیق تلاش می شود تا میزان دست کاری سود با درنظرگرفتن نقش مدیران غیرموظف و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد و اطلاعات مالی 1248 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1397 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام سود (زیان) شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت نمی کنند. این در حالی است که ارقام سود (زیان) شرکت های بدون ریسک سقوط قیمت سهام از این قانون تبعیت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام، اختلاف با قانون بنفورد در مواردی که نسبت بیشتر مدیران غیرموظف حضور داشتند، کم تر بود.
۱۰.

تأثیر ویژگی های حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های حسابرسی ویژگی های کمیته حسابرسی ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 888
ارزش یک شرکت از منظر سرمایه گذاران ، موضوعی با اهمیت می باشد . چگونگی عملکرد ، بازده و سودآوری یک شرکت در تعیین ارزش یک شرکت اثربخش می باشد . سرمایه گذاران و سهام داران همواره به دنبال انتخاب شرکتی جهت سرمایه گذاری هستند که از ارزش بالایی برخوردار بوده و اطمینان مورد نیاز آنها در ارتباط با عملکرد شرکت و اطلاعات مالی ابرازی را فراهم آورد .از آنجا که حسابرسان با بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارشی مبنی بر صحیح ، کامل و بی طرفانه بودن اطلاعات، نقشی پررنگ و ویژه در این اطمینان بخشی به سرمایه گذاران دارند؛ در این پژوهش به بررسی ویژگی های حسابرسی و تأثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این راستا 176 شرکت به عنوان نمونه ، از طریق حذف سیستماتیک در فاصله سالهای 1390 تا 1398 ، با هدف بررسی تأثیر معیارهای کمیته حسابرسی ( اندازه ، تخصص و استقلال ) و معیارهای حسابرس مستقل ( اندازه ، تخصص و استقلال ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق مبین آن است که ویژگی های کمیته حسابرسی ،تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد و نیز بیان میکند که از میان ویژگی های حسابرس مستقل ، تخصص تأثیری مثبت و استقلال حسابرس تأثیری معنادار و مستقیم بر ارزش شرکت دارد . همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی تأثیری معنادار و منفی و نیز دوره تصدی حسابرس اثری مثبت ، بر ارزش آتی شرکت دارد.
۱۱.

تأثیر توانایی مدیریت بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با تاکید بر نقش تهدیدات رقابتی بازار

کلید واژه ها: تحقیق و توسعه مدیریت تهدیدات رقابتی بازار بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 819
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر مخارج تحقیق و توسعه، با تاکید بر نقش تهدیدات رقابتی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بازه زمانی مورد مطالعه، سال های بین 1390 تا 1398 است. با روش حذف سیستماتیک، تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات همبستگی محسوب می شود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان داد که توانایی مدیران بر سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مستقیم دارد . همچنین تهدیدات رقابتی بر رابطه بین توانایی مدیران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه تأثیرگذار است.
۱۲.

تأثیر تکنولوژی هوش مصنوعی بر حسابداری پالایشگاه های کشور (مطالعه موردی: پالایشگاه گاز فجر جم)

کلید واژه ها: هوش مصنوعی پیش بینی مالی شفافیت حسابداری تصمیم گیری بهینه حسابداری پالایشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 880
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تکنولوژی هوش مصنوعی بر حسابداری پالایشگاه های کشور با تأکید بر پیش بینی مالی، شفافیت حسابداری و تصمیم گیری بهینه در سال 1400 است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدیریت مالی شرکت پالایش گاز فجر جم می باشد که به دلیل محدودیت دسترسی به جامعه آماری با وجود بیماری کووید 19، تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته دارای 4 بُعد و حاوی 110 گویه بوده است. تحلیل داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS نگارش 25 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد تکنولوژی هوش مصنوعی در پیش بینی مالی، شفافیت حسابداری و تصمیم گیری بهینه شرکت های پالایشگاهی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
۱۳.

تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به موقع بودن بیان صادقانه زنان هیئت مدیره قابلیت مقایسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 26
زنان نقش شایان ذکری در کسب موفقیت در زمینه های اقتصادی دارند که به ایجاد ارزش آفرینی و افزایش سطح رفاه افراد در جامعه منجر می شود. آنان در مقوله روابط اجتماعی دقت نظر بیشتری دارند و بر انجام دادن صحیح وظایف محوله و پیروی از قوانین حاکم اهتمام بیشتری می ورزند؛ بنابراین، حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها می تواند مفید واقع شود. در این پژوهش، به بررسی نقش حضور زنان در هیئت مدیره بر کیفیت اطلاعات صورت های مالی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 است. در این پژوهش، متغیر مستقل، تعداد زن در ترکیب هیئت مدیره و متغیر وابسته متغیرهای مرتبط باکیفیت اطلاعات (بیان صادقانه، به موقع بودن و قابلیت مقایسه) هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، که از روش رگرسیون استفاده شد، نشان می دهد که وجود زن در ساختار مدیریت شرکت های بورسی موجب افزایش کیفیت اطلاعات شرکت شده است. بدین شکل که حضور زنان بین اعضای هیئت مدیره، که تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره است، تأثیر مستقیم و معناداری بر بیان صادقانه گزارش های مالی و به موقع بودن گزارش های مالی دارد و همچنین باعث افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود.
۱۴.

تحلیل تاثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانایی مدیریت تهدیدات رقابتی ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 529
هدف این تحقیق، تحلیل تأثیر توانایی مدیریت بر ارزش شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار است. در  این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته اند و توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی قرار داشته و از منظر روش، در دسته تحقیقات همبستگی قرار گرفته است. همچنین، در این پژوهش از روش کتابخانه ای، برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده، از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق (نرم افزار ای ویوز) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیران بر ارزش شرکت تأثیر داشته و تهدیدات رقابتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تأثیر گذار است.
۱۵.

نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اخلاق اجتماعی مرتبط با محیط زیست اخلاق اجتماعی مرتبط با مشارکت اجتماعی اندازه شرکت قدمت شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 991
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) است. اخلاق، مجموعه ای از بایدها و نبایدها و جزو فطریات و بدیهیات عقلی بشر است و در قرآن، یکی از مهم ترین اهداف پیامبران معرفی شده است؛ زیرا اعتلا و سعادت انسان در گرو پایبندی و آراستگی به اخلاق الهی است. این مقاله بر آن است به مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز سازمان های امروزی به اخلاق بپردازد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از وبگاه «کدال» و نرم افزار «ره آورد نوین» استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی و اخلاق اجتماعی 86 شرکت طی دهه 1390 استفاده شد و از نرم افزار «استاتا» در سطح اطمینان 95درصد و روش رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اندازه و قدمت شرکت با رعایت اخلاق اجتماعی در زمینه محیط زیست و مشارکت اجتماعی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  
۱۶.

تحلیل تأثیر توانایی مدیریت بر سهم بازار شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار

کلید واژه ها: سهم بازار شرکت توانایی مدیریت تهدیدات رقابتی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 594
هدف این پژوهش تحلیل تاثیر توانایی مدیریت بر سهم بازار شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1390 تا 1398 بوده و بر اساس روش نمونه گیری بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 133 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از لحاظ روش از پژوهش های همبستگی محسوب می گردد. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار بهره گرفته شده است. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های پژوهش (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد توانایی مدیران بر رشد سهم بازار شرکت تاثیر معنادار و مستقیم دارد ؛ به علاوه تهدیدات رقابتی بر رابطه ی بین توانایی مدیران و رشد سهم بازار شرکت تاثیر گذار است.
۱۷.

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار مالکیت قدرت مدیر عامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 87
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  بین مولفه های ساختار مالکیت شامل  مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی با   قدرت مدیر عامل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  نتایج این پژوهش به این معنا است که   شرکت ها با مالکیت نهادی،دولتی،مدیریتی و شرکتی بالاتر تمایل بیشتری دارند که مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره و جایگاه مدیریت دیگری در شرکت نیز داشته باشد.
۱۸.

تأثیر استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت

کلید واژه ها: استراتژی کسب وکار توانایی مدیریت عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 844
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ه ا: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که استراتژی کسب وکار بر بازده دارایی ها، ارزش شرکت و جریان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم دارد و توانایی مدیریت، ارتباط مستقیم استراتژی کسب وکار با بازده دارایی ها و ارزش شرکت را تشدید می کند ولی ارتباط مستقیم بین استراتژی کسب وکار و جریان نقد عملیاتی را تعدیل کرده و رابطه بین آن ها را معکوس می نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان گر این است که انتخاب استراتژِی کسب کار توسط مدیران می تواند جهت افزایش عملکرد شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین می توان بیان کرد که توانایی مدیران باید موردتوجه تصمیم گیران کلان شرکت نیز قرار گیرد.
۱۹.

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش ارتباط سیاسی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 424
پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و اگر نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند بین قیمت سهام و ارزش ذاتی آن فاصله بیندازد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش ارتباط سیاسی شرکت است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است، سال آماری تحقیق 1390 الی 1399 و از آن جهت که برای محاسبه برخی متغیرها نیاز به داده های سال آتی می باشد از 9 سال به عنوان نمونه اصلی پژوهش استفاده شده است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از سه شیوه مجزا (دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام، معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و نوسان پذیری بازده سهام) استفاده شده است. معیار اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک (2013) است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی (با هر سه شیوه سنجش) و قیمت گذاری نادرست سهام وجود دارد. نتیجه گروه دوم فرضیات نشان داد ارتباط سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست سهام به طور مستقیم تأثیرگذار است و این رابطه را تشدید می کند، به جز شیوه سنجش عدم تقارن اطلاعاتی با روش عدم نقد شوندگی آمیهود که تعامل آن با ارتباط سیاسی تأثیری بر قیمت گذاری نادرست
۲۰.

تحلیل شرکت های درمانده مالی از دیدگاه هموارسازی سود با استفاده از قانون بنفورد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درماندگی مالی مالکیت دولتی دستکاری سود کمیته حسابرسی قانون بن فورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 507
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان