علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری سال سوم بهار 1399 شماره 1

مقالات

۱.

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش های نر صحرایی دچار آنفارکتوس قلبی

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد اندوتلیال عروقی در بافت قلب موش های نر صحرایی دچار آنفارکتوس قلبی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر به صورت  تجربی می باشد. تعداد 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده سنی 2-3 ماه و با وزن 180 – 230 گرم برای آزمایش در این تحقیق خریداری شدند. از بین این تعداد 34 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به 5 گروه (تمرین تناوبی هوازی+ سکته، گروه تمرین تناوبی هوازی + سکته + مصرف عصاره عناب، کنترل سالم، کنترل دچار آنفارکتوس، گروه دچار آنفارکتوس+ مصرف عصاره عناب) تقسیم شدند. سپس به موش ها ایسکمی قلبی القا شد. میزان تمرین در این تحقیق 8 هفته تمرین تناوبی با 5 تناوب 4 دقیقه ای با شدت 15 متر بر دقیقه بود. بعد از 8 هفته بافت برداری از این موش ها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون پیگردی توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت؛ که این به سود گروه تجربی بود. همچنین از بین گروه های تجربی نتایج این تحقیق نشان داد که، گروه ترکیبی تمرین و مکمل بهترین نتیجه را در مورد افزایش متغیر اندوتلیال عروقی داشت. نتیجه گیری : در کل نتایج این تحقیق نشان داد که، تاثیر گروه ترکیبی تمرین و مکمل بیشتر از شرایط تمرین و مکمل تنها بود.  
۲.

اثرات تمرین های مقاومتی حاد بر سطوح آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر فعالیت حاد مقاومتی بر پاسخ آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال بود. روش بررسی: بدین منظور 11 مرد جوان (30-20 سال) و 10 مرد میانسال (50-40 سال) در این تحقیق شرکت نمودند. آزمودنی ها مدت 10 دقیقه استراحت غیرفعال داشتند. پس از 10 دقیقه استراحت، نمونه ی خونی اول گرفته شده و بعد از آن، در یک جلسه آزمون فعالیت مقاومتی حاد (اجرای 4 ست در 6 ایستگاه: پرس سینه، پرس پا، پشت پا، سرشانه با هالتر، جلو بازو، زیر بغل با دستگاه با شدت 60 درصد یک تکرار بیشینه) را اجرا کردند و بلافاصله بعد از فعالیت نمونه های خونی جهت اندازه گیری میزان غلظت سرمی آدیپونکتین گرفته شد. از آزمون t مستقل و وابسته جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معنی داری 05/0> P انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت مقاومتی حاد اثر معناداری روی سطوح آدیپونکتین پس از فعالیت ورزشی نداشته است و بین پاسخ آدیپونکتین به فعالیت مقاومتی در دو گروه سنی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0
۳.

بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی بالا و پایین

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
 استرس والدگری یک متغیر محیطی مربوط به خانواده بوده که ممکن است ابعاد مختلف رشد کودک را تحدید کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فعالیت بدنی و تبحرحرکتی در کودکان پیش دبستانی با طبقات اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین بود.  به همین منظور تعداد119کودک 6 ساله بصورت تصادفی از منطقه 4 تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی قدرت نما، پرسشنامه فرزند پروری(PSI-SF)، دستگاه گام شمار آمرون و آزمون تبحرحرکتی برونینکز - ازورتسکی-2 استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.  نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین (P=0/023) و تبحر حرکتی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین (P<0/001) وجود دارد، اما ارتباط بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا معناداری نبود (P=0/296).  بر اساس نتایج، استرس والدگری متغیر تاثیر گذار بر سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی می باشد، اما در ارتباط با تعامل آن با وضعیت اجتماعی- اقتصادی لازم است متغیرهای دیگری نیز همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
۴.

اثر عوامل انگیزشی داوطلبان بر رضایت مندی و پشتیبانی از محل با نقش میانجی گری نگرش (مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزه داوطلبان بر رضایت مندی، نگرش و پشتیبانی از یک رویداد ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ، کلیه داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند (200 نفر). با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده، 128 داوطلب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه ی ترجمه شده ی لی و همکاران (2014) بود. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (10 نفر) تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه درونی و نوع دوستی اثر مستقیم و معنی داری بر رضایت مندی دانشجویان داشتند؛ اما تأثیر انگیزه بیرونی و تعصب به دانشگاه بر رضایت مندی معنی دار نبود. همچنین متغیر رضایت مندی بر نگرش به داوطلبی اثر مستقیم و معنی داری دارد؛ اما اثر معنی داری بر نگرش به محل ندارد و نگرش به داوطلبی بر نگرش به محل اثر مستقیم و معنی داری دارد و اما بر پشتیبانی محل اثر معنی داری ندارد و تأثیر نگرش به محل بر پشتیبانی محل معنی دار بود. نتیجه گیری: براساس پیوستار اثر عوامل انگیزشی – رضایت مندی – نگرش داوطلبی – پشتیبانی محل، به نظر می رسد سازه های روانشناختی با مرجع ادراک درونی در مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیین کننده تری دارد؛ از این رو پیشنهاد می شود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی داوطلبان، عوامل درونی در اولویت قرار بگیرد.
۵.

مطالعه نقش مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
مقدمه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق، نقش  مهارت های  مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.  روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی است که به روش میدانی اجرا گردید ه است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی آجا در سال 1397 که 169 نفر می باشد که به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آنها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته می شود. به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد مهارتهای مدیریت کوانتومی عظیمی ثانوی (1393 )، عملکرد سازمانی سرمد و همکاران(1390) و چابکی سازمانی ژانگ و شریفی (2000) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و pls  برای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج : یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی (598/0 = r ) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه نگاه کوانتومی با  عملکرد سازمانی (582/0 = r ) از نظر آماری وجود داشت. بین مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی(710/0 = r ) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه تفکر کوانتومی با مولفه انعطاف پذیری (692/0 = r ) وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر آماری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری داشت.      نتیجه گیری: مدیران تربیت بدنی اجا   برای رهبری مؤثرتر باید به مهارت های کوانتومی و بعد کاربردی این مهارت ها توجه ویژه ای داشته باشند. چرا که مهارت مدیریت کوانتومی، مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند. همچنین از طریق رهبری ومدیریت کوانتومی مدیران می توانند تفکر و اعتماد را در میان کارکنان تربیت بدنی  بوجود آورند، که این مهم به نوبه خود موجب نگرش نو به مسائل ارتباطات متقابل، پیشرفت و در نهایت افزایش بهره وری و عملکرد بالاتر می شود.
۶.

تأثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
مقدمه و هدف از پژوهش حاضر تأثیر تأثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق بود. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه شامل 30 نفر زن چاق که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه، 10 نفری قرار گرفتند. در ابتدا افراد در پیش آزمون خونگیری شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد و پس ازجمع آوری اطلاعات، مداخله های تمرینی آغاز گردید. نتایج: از آمار توصیفی برای توصیف، طبقه بندی و تنظیم نمرات خام استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک، برای تعیین تجانس واریانس ها از آزمون لوین و همچنین  برای فرضیه ها از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 ، در سطح معناداری 05/0 p<   انجام گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گروهی که هم تمرینات واقعیت مجازی و هم مکمل را استفاده کرده بودند بهتر از گروه تمرین و مکمل بودند. همچنین در بررسی متغیرهای گفته شده گروه تمرین پیشرفت معنی داری را به نصب گروه مکمل تجربه کرد.
۷.

تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته دارای 40 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید مرتبط با موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان کشور تشکیل می دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی؛ از روش نمونه گیری دردسترس برای جمع آوری نمونه ها استفاده شد که درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین سطح ادراک از تأثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 34/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 001/0>P معنادار است، این نتایج بیانگر رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست محیطی با رفتار واقعی مصرف کننده در رویدادهای ورزشی ست. بنابراین به منظور افزایش درک اثرات زیست محیطی، که بر رفتارهای مسئولانه زیست-محیطی اثرگذار است؛ باید درک مردم درباره محیط زیست افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش رسانه در دنیای امروز می تواند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.
۸.

تاثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسه ای بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی را در نوجوانان 13تا 15 ساله

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
مقدمه و هدف: در این پژوهش تأثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسه ای بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان 13 تا 15 ساله شهر کرج ارزیابی شد. روش شناسی: بدین منظور 60 دانش آموز پسر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره، بازخورد مثبت مقایسه ای، بازخورد منفی مقایسه ای و بازخورد واقعی از عملکرد مهارت هدف گیری را در شش بلوک شش کوششی تمرین کردند. تکلیف تمرینی، پرتاب کیسه 100 گرمی از فاصله سه متری بود؛ که آزمودنی ها در چهار مرحله پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال ارزیابی شدند. علاوه بر این میزان لذت آزمودنی ها از فعالیتشان با استفاده از پرسشنامه لذت از تربیت بدنی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه با اندازه-گیری مکرر، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد بین نمرات آزمون پرتابی گروه بازخورد مثبت در مراحل پیش آزمون با اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد، این تفاوت ها در گروه بازخورد منفی و کنترل معنادار نبود. هم چنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه بازخورد مثبت، گروه بازخورد منفی و کنترل در مراحل آزمون اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پرسشنامه لذت نیز تفاوت معنادار بین گروه ها را در پس آزمون نشان داد. نتیجه گیری: یافته ها بیانگر این موضوع است که بازخورد هنجاری مثبت در یادگیری حرکتی اثر تسهیل کننده ای و انگیزشی دارد. ازاین رو مربیان و تعلیم دهندگان می توانند برای تسریع در یادگیری فراگیران از آن بهره ببرند.
۹.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه اول شهر تهران

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و باتوجه به شیوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی1398 –1397می باشد .نمونه آماری این پژوهش28 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب و به شیوه تصادفی در دوگروه آزمایش ( 14 ) و کنترل( 14 ) نفر جایگزین شدند.برای گرد آوری اطلاعات درمورد سازگاری نمونه آماری از پرسشنامه اختلال رفتاری راتر(1964) و پرسشنامه قلدری(BS)ستفاده شد..برای تجزیه وتحلیل داده ها از دوبخش آمار توصیفی واستنباطی استفاده می شود که در بخش توصیفی از فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی برسازگاری اجتماعی و کاهش قلدری دانش آموزان موثر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته حاضر پیشنهاد می شود برنامه آموزش مهارت های زندگی به عنوان بخشی از برنامه های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس و سایر عوامل مدرسه در جهت ارتقای سطح سازگاری اجتماعی دانش آموزان و کاهش زورگویی وقلدری استفاده گردد.
۱۰.

تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال

تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
مقدمه و هدف : هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال بود.   روش شناسی : روش استفاده شده در این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده، کاربردی بود. طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه تجربی (تمرین ذهن آگاهی) و یک گروه کنترل بود. بدین منظور، از ورزشکاران زن سطح شهرستان خرم آباد 40 نفر به صورت داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب حالتی رقابتی و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه 90 دقیقه ای تمرینات مایند فولنس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت های معمول خود می پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. نتایج : داده ها به روش آزمون کوواریانس تحلیل شد  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ذهن اگاهی بر اضطراب رقابتی (001/0=p) و استحکام ذهنی (001/0=p) ورزشکاران دختر تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری : بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث افزایش استحکام ذهنی و در مقابل کاهش اضطراب رقابتی دختران ورزشکار گردید.
۱۱.

مقایسه تأثیر بازی های بومی محله ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت نفس دختران چاق سنین پیش دبستان شهر تهران

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی های بومی محله ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت نفس دختران چاق پیش دبستانی شهر تهران بود. 30 دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه های کنترل، مداخله منتخب حرکتی و بازی های بومی محلی تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش عزت نفس از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد. مداخلات در گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری بر عزت نفس داشته اند؛ اما در مقایسه باهم دیگر تفاوت معنادار نبود. بازی های بومی محلی و منتخب حرکتی بر کاهش مشکلات کودکان چاق از جمله بهبود عزت نفس مؤثر است. این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکلات افراد چاق می باشد. البته برای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است مداخلات گوناگون باهم مقایسه شوند.
۱۲.

پیش بینی موفقیت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس عزت نفس، استرس و نقش میانجی چاپلوسی

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
این تحقیق با هدف سنجش نقش میانجی چاپلوسی در رابطه میان عزت نفس و استرس و موفقیت شغلی از دیدگاه خبرگان وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، 550 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 221 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می شود. روش نمونه گیری روش نمونه گیری تصادفی بوده است. اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به خبرگان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، ارتباط بین عزت نفس و استرس با موفقیت شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی چاپلوسی در قالب مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، نقش میانجی چاپلوسی در رابطه بین عزت نفس و موفقیت شغلی رد و در رابطه بین استرس و موفقیت شغلی تأیید گردید.