آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با تعارض والد-نوجوان و مسئولیت پذیری در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش پیش رو، توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان که 250 نفر بودند، تشکیل دادند که از این جامعه، به شیوه نمونه گیری تصادقی ساده، 112 نفر، شامل 56 پسر و 56 دختر برگزیده شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میزان بالای کیفیت سبک های فرزندپروری والدین با تعارض والد-نوجوان پایین نوجوانان و میزان بالای کیفیت سبک های فرزندپروری والدین با مسئولیت پذیری بالای نوجوانان همبستگی دارد.

The relationship between parents' parenting styles with parent-teen conflict and responsibility in teenagers

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between parents' parenting styles with parent-teen conflict and responsibility in teenagers. The method of this study was descriptive-correlation and its statistical population consisted of all the teenagers who came to the counseling and assistance center of Hamadan police amounting to 250 people from which by simple random sampling method 112 people, including 56 boys and 56 girls, were selected. In order to collect the required data, a questionnaire was used. The findings illustrated that the high quality of parents' parenting styles is correlated with low parent-teen conflict and the high quality of parents' parenting styles is correlated with high responsibility of teenagers

تبلیغات