آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش آگاهی بخشی پلیس ازطریق رسانه های نوین و جلب مشارکت اجتماعی در تأمین امنیت شهروندان تبریز است. پژوهش حاضر،  ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها پیمایشی-میدانی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 15 سال تبریز می شود که جمعا ۱٬۵۹۳٬۳۷۳ نفر هستند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران، 720 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعیین شد. از الگو سازی معادلات ساختاری و آزمون های آزمون معناداری ضریب مسیر، آزمون ضریب تعیین، آزمون اندازه اثر، آزمون کیفیت الگو و آزمون سوبل جهت بررسی معناداری اثر متغیرهای میانجی با استفاده از نرم افزار آموس برای تحلیل داده ها بهره برده شد. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم متغیر آگاهی بخشی شبکه های اجتماعی بر ارتقای سطح مشارکت مردمی (05/0 > P، 878/6 = Z ، 42/0 = ) و بهبود عملکرد پلیس در تأمین امنیت اجتماعی (05/0 > P، 913/4 = Z ، 25/0 = ) مثبت و معنادار است. در همین راستا، اثر مستقیم متغیر ارتقای سطح مشارکت مردمی بر بهبود عملکرد پلیس در تأمین امنیت اجتماعی (05/0 > P، 842/10 = Z ، 74/0 = ) مثبت و معنادار است.

The role of police awareness through new media in attracting social participation and ensuring the safety of Tabriz citizens

The purpose of the current research is to "investigate the role of police awareness through new media and attract social participation in ensuring the safety of the citizens of Tabriz". The existing research is an applied study in terms of its purpose and a survey-field survey in terms of data collection. The statistical population of the current research includes Tabriz citizens over 15 years old, which is a total of 1,593,373 people. The sample size was 720 people based on Cochran's formula and the selection was done by multi-stage cluster sampling method. The method of data analysis is structural equation modeling and path coefficient significance test, determination coefficient test, effect size test, model quality test and Sobel test to check the significance of the effect of mediating variables using Amos software. The results show that the direct effect of the awareness variable of social networks on improving the level of public participation (P < 0.05, Z = 6.878, Z = 0.42) is positive and significant. The direct effect of social media awareness variable on improving police performance in providing social security (P < 0.05, Z = 4.913, Z = 0.25) is positive and significant. Also, the direct effect of the variable of improving the level of public participation on the improvement of police performance in providing social security (P < 0.05, Z = 10.842, Z = 0.74) is positive and significant.

تبلیغات