آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

پژوهش ها نشان می دهد طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری در کنار هم باعث هم افزایی در بهبود یادگیری می شوند. هرچند در چگونگی این هم افزایی اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا برای تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری سازنده گرا و واکاوی یادگیری استفاده شده است. بدین منظور، 14 نفر از متخصصان موضوعی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مبنای انتخاب این تعداد از متخصصان، قاعده اشباع نظری بود که به معنای کفایت داده جمع آوری است. اعتبار الگو از طریق نظرسنجی از 20 نفر از متخصصان موضوع انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه بدون ساختار و پرسشنامه سنجش اعتبار الگو بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها منجر به شناسایی مؤلفه ها و ارائه الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری مبتنی بر نظریه سازنده گرایی شد. طبق یافته های پژوهش پیشنهاد می شود از الگوی مزبور در کاربست واکاوی یادگیری در محیط های یادگیری سازنده گرا استفاده شود.

Development of an Integrated Model of Learning Design and Learning Analytics: A Constructivist Approach

Research shows that learning design and learning analytics together have a synergistic potential to promote learning. However, it is controversial how this synergy works. In this qualitative study, content analysis method was used to develop a constructivist learning design and learning analytics (CLDLA) model. For this purpose, 14 subject experts were selected through purposeful sampling method and were interviewed. The logic for selecting this number of experts was the theoretical saturation rule, which refers to the adequacy of collected data. The validity of the model was assessed by a survey of 20 subject experts. Research tools include an unstructured interview and the Model Validity Assessment Questionnaire. Data analysis was performed in three stages inlcudig open coding, axial coding, and selective coding. The results of data analysis led to the identification of components and the proposition of the CLDLA model. According to the results of this study, it is suggested to use the CLDLA model in the application of learning analytics in constructivist learning environments.

تبلیغات