آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱

چکیده

این پژوهش حاضر در صدد بررسی تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394بود.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا ست. جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرهای بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا واحد یزد می باشد که تعداد کل آن 105 خبر بود با توجه به این که تعداد اخبار محدود بود نمونه گیری از این جامعه آماری به عمل نیامده و تمام اخبار سرشماری شدند. داده ها با استفاده از نرم افراز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های تحقیق حاکی از آن بود که، موضوع خبری بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا غالباً مربوط به بیماری های غیرواگیردار بوده است. غالب عکس های آرشیوی؛ نوع خبر اکثراً پوششی بوده است. ارزش خبری غالب خبرهای بهداشت و درمان ایرنا تازگی؛ عنصر خبری غالباً چه و که و اکثریت سبک خبری اخبار هرم وارونه بوده است.