مطالب مرتبط با کلید واژه " خبرگزاری ایرنا "


۱.

تاثیر فن‌آوری‌های نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری ‌جمهوری اسلامی

کلید واژه ها: مزیت رقابتی فن‌آوری‌های نوین خبرگزاری ایرنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۶۷۷
تکنولوژی‌های نوین با پنج بعد سیستم وابسته به تکنیک، دانش، کنش، فرایند و شی واسط تعریف شده است که هر یک از این ابعاد با مولفه‌های عملیاتی خاص تاثیر ویژه‌ای بر فعالیت‌های خبری دارد و می‌تواند در کسب مزیت رقابتی موثر باشد. ‌این تحقیق از روش‌های پژوهشی اسنادی، دلفای و توصیفی بهره جسته و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که درجامعه آماری مدیران، سردبیران، روسای نمایندگی و خبرنگاران سازمان‌های خبری و در حجم نمونه آماری 90 نفر انجام شد و با استفاده از آزمون‌های فریدمن، علامت یک نمونه‌ای، آزمون مقایسه زوج‌ها و معادلات ساختاری به بررسی وضعیت 40 مولفه تشکیل دهنده ابعاد پنج‌گانه تکنولوژی‌های ارتباطی در عرصه خبر و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد، وضعیت مولفه‌های ابعاد گوناگون تکنولوژی در ایرنا نامطلوب است. مزیت رقابتی در وضع موجود متکی بر تکنولوژی به عنوان سیستم وابسته به تکنیک و ابزار است. در حالیکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد مزیت رقابتی مطلوب ایرنا مستلزم تکیه بر تکنولوژی به عنوان دانش وتکنولوژی به عنوان فرآیند است. بر اساس نتایج تحقیق، استراتژی رقابتی ایرنا نیازمند توانمندسازی در تمام ابعاد پنج‌گانه است که در پایان پیشنهاداتی برای آن ارایه شده است.
۲.

مدل مطلوب مدیریت تحریریه سازمان رسانه در بحران، مطالعه موردی مدیریت سازمان خبرگزاری ایرنا

کلید واژه ها: بحران خبرگزاری ایرنا سازمان رسانه مدیریت تحریریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
پیام رسانی اثربخش که تابع مجموعه اقدامات (اصول) مدیریتی در زمینه های برنامه ریزی، هدایت، کنترل، تصمیم گیری و سازماندهی است و مدیریت سازمان رسانه در عرصه اطلاع رسانی خبری با اهداف تولید و توزیع اطلاعات و اخبار به منظور آگاهی جامعه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلف انجام می شود، در شرایط وقوع بحران مدیریت تولید خبر باید فرایند تولید از مرحله انتخاب سوژه خبری تا مرحله اعلام یا پخش خبر، از برنامه ریزی متناسب با بحران صورت گیرد .برای این منظور مدلی در مدیریت خبر لازم است تا گروه های خبری تشکیل دهنده تحریریه یا اتاق خبر بتوانند اخبار را با سرعت، جامعیت و تصمیم گیری صحیح منتشر سازند. در این مدل باید شرایط لازم به منظور تبادل اطلاعات، هم چنین نظارت و ارزیابی خبری به طور مستمر تشکیل و همین طور سرعت در فرآیند تولید خبر و پرهیز از اقدامات موازی و دسترسی به منابع خبری امکان پذیر گردد. در نتیجه می توان اخبار مورد نظر را از طریق اقدامات منسجم گروه های واکنش سریع خبری و با مدیریت مطلوب خبر در بحران تولید کرد، لذا پژوهش گر بر مبنای دو روش تحقیق پیمایشی و تحلیل محتوا در جستجوی پاسخ به این پرسش می باشد که: مدل مطلوب مدیریت تحریریه سازمان رسانه در بحران تابع چه الزاماتی است و چگونه باید اجرا گردد؟
۳.

ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان های خبری: مطالعه موردی

کلید واژه ها: شایستگی نیروی انسانی خبرگزاری ایرنا سازمان خبری خبرنگار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
شناسایی و جذب نیروهای شایسته در هر سازمان، یک مقوله راهبردی است که این موضوع در سازمان های خبری به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی های یک خبرنگار حرفه ای به منظور ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان های خبری انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده، نظریه داده بنیاد و جامعه آماری این پژوهش 19 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه رسانه ای داخل کشور بوده است که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در این پژوهش، علاقه به خبرنگاری، دارا بودن شم خبری، ضریب هوشی بالا، سرعت بالای انتقال مفاهیم، کنجکاوی، خلاقیت، قدرت تعامل و ارتباط گیری، درک و گیرایی بالا، منضبط بودن، ادب و متانت، شجاعت، واقع بینی، روحیه مطالعه مستمر و یادگیری، مهارت نویسندگی، تسلط به فناوری های نوین ارتباطی، تسلط به یک زبان خارجی رایج و اطلاعات عمومی بالا از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار شایسته شناسایی شدند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، مدل پارادایمی شایستگی نیروی انسانی ویژه سازمان های خبری طراحی و ارائه شده است.
۴.

تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب سایت بی بی سی فارسی در نیمه اول سال

کلید واژه ها: خبرگزاری ایرنا اخبار مفاسد اقتصادی خبرگزاری صداوسیما وب سایت بی بی سی فارسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی خبرگزاری ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی وب سایت ها
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
این پژوهش با هدف دستیابی به میزان و نحوه بازتاب اخبار مفاسد اقتصادی در وب سایت خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب سایت بی بی سی فارسی است. محقق اخبار رسانه های مذکور را در شش ماهه اول سال 1395 به صورت تمام شماری و درمجموع 372 خبر(158 خبر از خبرگزاری صداوسیما، 140 خبراز خبرگزاری ایرنا و 74 خبر از وب سایت بی بی سی فارسی) را به روش تحلیل محتوای کمی مورد بررسی و تحلیل قرارداد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بیشترین موضوعی که رسانه ها به آن پرداخته اند موضوع حقوق های نجومی بوده است و در موضوعات جزئی هرکدام از رسانه ها موضوعی را که در راستای سیاست های خبری رسانه بوده برجسته کرده اند و همچنین در نوع خبر رسانه های مذکور بیشتر از اخبار فرایند مدار استفاده شده و بیشترین قالب مورد استفاده رسانه ها گزارش بوده است. از لحاظ ارزش خبری و عناصر خبری، ارزش خبری شهرت و عناصر خبری (که و چه) بیشترین فراوانی را در رسانه های مذکور داشته است. همچنین در مقوله دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصادی، خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب سایت بی بی سی فارسی بیشترین فراوانی را به بانک و مؤسسه مالی اختصاص داده اند. طبق یافته های این پژوهش دلایل مفاسد اقتصادی مطرح شده در خبر، در خبرگزاری ایرنا، دولتی بودن اقتصاد، در خبرگزاری صداوسیما، خلأ قانونی و در وب سایت بی بی سی فارسی، خلأ قانونی و ضعف دستگاه های نظارتی بیشترین فراوانی را داشتند.
۵.

عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری خبرگزاری ایرنا

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
خبرگزاری ها سالیان سال به عنوان منبع اصلی و معتبر تامین اخبار رسانه های الکترونیکی و مکتوب بود و مردم خبرهای خبرگزاریها را از طریق تلویزیون و مطبوعات دریافت می کردند. اما با آمدن تکنولوژی های نوین ارتباطی و رقبای جدید رسانه ای ، تعدد و گسترش آنها انحصار خبری خبرگزاری های از جمله  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از بین رفت  و ظهور وسایل ارتباط جمعی شخصی این وضعیت را تشدید کرد لذا ایرنا برای اینکه جایگاه خود را در نزد مخاطب از دست ندهد و بتواند نیازهای آنان را که اکنون خود تولید کننده خبر هستند را تامین کند؛ نیازمند شناخت عوامل موثر( نیروی انسانی ، مدیریتی ، آموزشی ، رفاهی ، تکنولوژی و سازمانی ) در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری ایرنا است تا بتواند در جهت ارتقا کمی  و کیفی تولیدات خبری خود ، تامین نیاز مخاطب و مقابله با رسانه های خارجی در امر اطلاع رسانی کند. در این مقاله تلاش شده است تا با پیمایشی با حجم نمونه 150 نفر،عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری ایرنا از نگاه کارشناسان این خبرگزاری بررسی شود.