رهیافت های سیاسی و بین المللی - علمی-پژوهشی

رهیافت های سیاسی و بین المللی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر سید عبدالعلی قوام 

سردبیر: دکتر منصور میراحمدی 

مدیر داخلی: دکتر سید محمد کشمیری 

هیئت تحریریه: دکتر علیرضا ازغندی، دکتر قاسم افتخاری، دکتر حسین پوراحمدی میبدی، دکتر محمدرضا تاجیک، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر محمدباقر حشمت زاده، دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتر محمود سریع القلم، دکتر حسین سلیمی، دکتر محمد شیرخانی، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآّبادی، دکتر سیدعبدالعلی قوام، دکتر ابراهیم متقی، دکتر عباس منوچهری، دکتر منصور میراحمدی 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 

تلفن:   29903019(021)    فکس: 22431806(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir/

پست الکترونیک: rahyaft.siasi@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹