برنامه ریزی و توسعه گردشگری - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی و توسعه گردشگری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۵۳۸-۴۴۶۵
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ تیر ۱۳۹۲
مدیر مسئول: صادق صالحی
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۳۲۲-۳۰۹X
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: همت اله رورده
مدیر اجرایی: سیّد محمّد میرتقیان رودسری
هیئت تحریریه: احمد جعفری صمیمی، محمّدرضا رضوانی، زهرابیگم حجازی زاده، حسنعلی آقاجانی کاسگری، مهدی کروبی، رحمت عباس نژاد سرستی، همت اله رورده، صادق صالحی، ابوالحسن شاکری، مصطفی محمّدی، رحیم حیدری چیانه، علی اصغر شالبافیان حسین آبادی، سید رمضان موسوی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: نظمی کوزاک، آملیا توماسویچ، پاولین شلدون، لونت آلتینی، حسین آزادی
آدرس: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- معاونت پژوهش و فناوری- دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۳۵۳۰۳۳۱۱
وب سایت: https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/
پست الکترونیکی: jtpd@umz.ac.ir
فکس: ۰۲۱۳۵۳۰۳۳۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵