نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1374 شماره 2

مقالات

۲.

تحلیل و نقد«نظریه وجود زمان»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶
مسأله بدیهى یا نظرى بودن وجود زمان از مسائلى است که مورد عنایت ویژه حکیمان مسلمان واقع شده است. جمعى آن را محتاج برهان، و گروهى تنها نیازمند تنبیه دانسته‏اند. در این مقاله همسو با ابوالبرکات بغدادى، محقق طوسى و ابن رشد، بداهت وجود زمان مورد تأیید قرار گرفته است. اهمیت مباحثى که از سوى حکیمان مسلمان در ضمن ادله اقامه شده بر وجود زمان مطرح شده، سبب ساز طرح تفصیلى پنج دلیل بر وجود زمان از جمله دلیل طبیعیین و الهیین همراه با منافضات و پاسخ‏هاى دقیق دیگر حکیمان گشته است. تأمل در براهین و مناقشات مفصل فیلسوفان مسلمان و به درازا کشیدن بحث وجود زمان نشان مى‏دهد که قبل از اثبات و ابطال وجود زمان، مى‏بایست از «نحوه وجود زمان» بحث کرد.
۷.

تزویج کودکان بررسى مبانى فقهى، مقایسه و تطبیق آن با حقوق ایران و اسناد بین المللى

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴