نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1374 شماره 1

مقالات

۱.

تحلیل و نقد نظریه «موهوم بودن زمان»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۴
نفى وجود زمان و قول به زمان موهوم، نظریه‏اى کلامى است که در فلسفه اسلامى به تفصیل مورد مناقشه و نقد واقع شده است. پس از گزارش تحلیلى آراء متکلّمان در انکار وجود زمان، هفت دلیل از مهمترین ادلّه آن‏ها ارائه شده، و پاسخ حکیمان مسلمان به ادلّه یاد شده و نیز مناقشات متکلّمان و دیگر فلاسفه در پاسخ‏ها، به تفصیل مورد بحث، نقد و ارزیابى واقع شده است. سپس تفسیر رابطه نفس و زمان در آثار ارسطو و شارحان اسلامى و غربى وى و ارتباط آن با نظریه موهوم بودن زمان، بررسى و نقد گشته است. و در مجموع این نظریه مردود شمرده شده است.
۳.

پژوهشى در زمینه «وحى»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴