نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1386 شماره 63 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تفکیک سیاست های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی ( MCI ) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ، با تاکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد ( مورد کشورهای در حال توسعه )(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

شناسایی شوک های ساختاری با استفاده زا مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدل VAR دو متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴