نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1386 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

انتشار تکنولوژی جدید : مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران ( 1338 - 1384 )(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴