بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی سال 23 تابستان 1395 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصص صنعتی حسابرس کیفیت سود کیفیت حسابرسی همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
در این پژوهش، افزون بر بررسی تأثیر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام، تأثیر تخصص صنعتی حسابرس بر اثر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام نیز بررسی شده است. همزمانی قیمت سهام، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نظر گرفته شده است. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به عنوان نمونه آماری بررسی شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژو هش نشان می دهد کیفیت سود، تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام می گذارد و تخصص صنعتی حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثر آن را تقویت می کند. به بیانی دیگر، اثر تعاملی تخصص حسابرس با کیفیت سود موجب کاهش همزمانی قیمت سهام می شود.
۲.

تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی محتوای گزارش حسابرس نوع بندهای گزارش حسابرسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۸۴
حسابرسی صورت های مالی، ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها و بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرس است. دوره زمانی پژوهش سال های 1386 تا 1391 در نظر گرفته شده است و جامعه تعدیل شده آن را 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می دهد. نتایج پژوهش نشان داد، احتمال دریافت گزارش مقبول در شرکت های با درصد مالکان نهادی زیاد و حسابرس بزرگ تر، بیشتر است. همچنین با تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، احتمال دریافت گزارش مقبول کاهش می یابد. مالکان نهادی و مرجع حسابرسی نیز موجب کاهش تعداد بندهای قبل از بند اظهارنظر شده است. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و مرجع حسابرسی نیز، تعداد بندهای بعد از بند اظهارنظر را کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالکان نهادی و مرجع حسابرسی تعداد بندهای عدم توافق را کاهش داده و استقلال هیئت مدیره نیز به افزایش تعداد بندهای عدم توافق منجر شده است.
۳.

بررسی رابطه بین دو بُعد شکاکیت و بی طرفیِ تردید حرفه ای با قضاوت حرفه ای حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی طرفی تردید حرفه ای ریسک محیط کنترلی شکاکیت قضاوت حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
تردید حرفه ای در زمره مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابرسی قرار دارد، زیرا مفهوم یادشده به طور عمده ای بر قضاوت های حسابرسی اثرگذار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ابعاد تردید حرفه ای (شامل بُعد بی طرفی و بُعد شکاکیت) و قضاوت های دیرباورانه حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر، با بکارگیری دو سناریوی شبه آزمایشگاهی، اقدام به پیمایش نظر 97 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در محیط کنترلی با ریسک بالا، ارتباط بین"بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه"، نسبت به ارتباط بین "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" قوی تر است. همچنین، ارتباط بین "بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه" در محیط کنترلی با ریسک بالا، شدت می یابد. با این حال، تفاوت معنی داری در شدت ارتباط میان "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" در دو محیط کنترلی دارای ریسک بالا و پایین وجود ندارد. در مجموع یافته های مزبور، شواهد تجربی در حمایت از دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی مبنی بر ترجیح "بُعد بی طرفی نسبت به بُعد شکاکیت" فراهم می آورد.
۴.

بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بهره برداری از دانش ترجمه دانش حسابداری چرخه ترجمه دانش کاربردی شدن تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ایران و موانع آن است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی و شاغلان حرفه حسابداری، شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای گروه اول 61 نفر و برای گروه دوم 73 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه است که با توجه به چرخه ترجمه دانش طراحی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، ضریب توافق داوران و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل، انجام گرفت. یافته ها نشان داد پاسخ دهندگان از لحاظ نظری بیشترین اولویت را به کاربردی بودن نتایج تحقیقات داده اند و از لحاظ عملی نیز به ضرورت انجام تحقیقات حسابداری معتقدند؛ اما با روند کنونی تحقیقات موافق نیستند و معتقدند نقش تحقیقات انجام شده حسابداری در حل نیازهای بخش های صنعت و حرفه، بسیار کم رنگ است. بر اساس نتایج پژوهش، چرخه ترجمه دانش در هر یک از بخش های انتقال سؤال یا تسهیل کنندگان، تولید دانش، انتقال دانش و استفاده از نتایج پژوهشی، به درستی عمل نمی کند و موانعی برای آن وجود دارد. این مسئله به گسست بین پژوهش ها و جامعه عمل حسابداری و در نهایت بهره نبردن از نتایج تحقیقات منجر می شود.
۵.

ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاران نهادی قانون بنفورد محافظه کاری مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۷۹
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی است که بر اساس قانون بنفورد محاسبه می شود. بدین منظور، نخست شرکت های نمونه که از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری) و به روش غربال گری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، بر اساس میزان محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی، در هشت گروه طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا نبود مدیریت سود در هر گروه از شرکت ها پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه برای یک دوره یازده ساله (1382 تا 1392)، نشان می دهد با افزایش سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود افزایش می یابد که ریشه این امر می تواند افق کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی، تبانی های سیاست مدارانه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت و انگیزه زیاد در دستکاری سود توسط مدیران باشد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطوح مختلف میزان محافظه کاری، تأثیری در مدیریت سود ندارد.
۶.

بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی ریسک اطلاعاتی واکنش بازار هزینه های معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۹۰
ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می توان تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت را در کشف قیمت سهام شرکت ها بررسی کرد. شرکت هایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به صورت محرمانه از اخبار شرکت مطلع می شوند، ریسک اطلاعاتی بیشتری دارند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات برآمده از محیط اطلاعاتی شرکت بر واکنش سرمایه گذاران است. برای این کار، ۲۰۵۰ فصل شرکت طی دوره زمانی نُه ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تجزیه و تحلیل شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های پژوهش ژانگ، کای و کیسی (۲۰۱۳) استفاده شد که شامل تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین متغیرهای ریسک اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه هاست. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ریسک اطلاعاتی بالاتر، موجب واکنش اولیه بیشتر سرمایه گذاران به اعلامیه های سودهای فصلی می شود، اما در واکنش های بعدی تأثیری نمی گذارد؛ هزینه های معاملات نیز تأثیری در واکنش بازار سهام ندارند.
۷.

تأثیر توانایی های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانایی های مدیریت تحلیل پوششی داده ها (DEA) عملکرد آتی شرکت مدیریت سود واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۸۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی های مدیریت، به عنوان متغیر تعدیل کننده بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به کمک داده های 107 شرکت از هفت صنعت طی سال های 1385 تا 1391، مدیریت سود واقعی سه معیار مدل روی چودهری (2006)، شامل جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی، اندازه گیری شده است. همچنین، توانایی های مدیریت با بهره مندی از مدل دمریجان، لیو و مک وی (2012) و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت رابطه منفی وجود دارد و توانایی های مدیریت این رابطه منفی را کاهش نمی دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰