بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی سال 23 بهار 1395 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین مالیاتی شرکتی چارچوب فرهنگی هافستد درآمد مالیاتی فرهنگ فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
 با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصاد کشور و تحقق اهداف کلان اجتماعی، شناخت عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ضرورت بسیاری دارد. شناخت این عوامل به منظور طراحی روش های کارآمد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مستلزم درک جنبه های گوناگون رفتاری مؤدیان در خصوص قضاوت و تصمیم گیری برای تمکین مالیاتی است. از آنجا که تصمیم مؤدیان به تمکین مالیاتی تابعی از هنجارهای فرهنگی است، توجه به تأثیر فرهنگ اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی می پردازد. در این پژوهش برای سنجش فرهنگ سازمانی، از پرسشنامه فرهنگی هافستد و برای اندازه گیری تمکین مالیاتی شرکتی، از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، 65 شرکت از شرکت های اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ طی سال های 1387 تا 1391 است. نتایج نشان می دهد فرهنگ سازمانی بر تمکین مالیاتی شرکتی اثر شایان توجهی دارد و تمکین مالیاتی شرکت ها، از طریق اجتناب از عدم اطمینان کم، فردگرایی زیاد، مردگرایی زیاد و فاصله قدرت کم مشخص می شود.
۲.

بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و هزینه سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید غیرعادی جریان نقدی غیرعادی مدیریت سود تعهدی هزینه های اختیاری غیرعادی هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۴
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین مدیریت سود تعهدی بر رابطه مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه تأثیرگذار است؟ در این پژوهش مدیریت سود تعهدی بر مبنای مدل کازنیک و مدیریت واقعی سود از طریق جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی سنجیده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با بهره مندی از روش داده های ترکیبی برای 121 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله (1388 تا 1392) حاکی از این است که بین هر یک از معیارهای مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد مدیریت سود واقعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود تعهدی (میانجی گر کامل) بر هزینه سرمایه اثر می گذارد. به بیان دیگر مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی را بالا می برد و مدیریت سود تعهدی موجب افزایش هزینه سرمایه می شود.
۳.

تأثیر سطح وجه نقد نگهداری شده بر رابطه بین بازدهی و سرمایه در گردش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه یو (U) شکل سرمایه در گردش سودآوری وجه نقد هزینه معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۶
مدیریت اثربخش و کارای سرمایه در گردش، موضوع با اهمیتی برای بنگاه هاست، به ویژه بنگاه هایی که با محدودیت منابع مالی مواجه اند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری بنگاه ها و اثر تعدیل کننده سطح وجه نقد نگهداری شده بر این رابطه پرداخته است. در این پژوهش از داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1392 استفاده شده است. به کمک رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای داده ها تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد بین سرمایه در گردش و بازدهی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. این امر حاکی از توجه سرمایه گذاران به میزان سرمایه در گردش شرکت ها در هنگام اتخاذ تصمیم هایشان است. همچنین یافته های پژوهش مؤید بی تأثیربودن وجه نقد بر رابطه بین سرمایه در گردش و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برقرارنبودن رابطه U شکل بین سرمایه در گردش و سودآوری آنهاست.
۴.

تأثیر متقابل نوسان های بازده دارایی ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی های نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده دارایی ها بازده سهام پاداش مدیر دارایی های نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۸
استفاده از منابع مالی درونی و بیرونی با توجه به نوسان های پرداخت پاداش به مدیران، آثار متفاوتی بر بهره وری، بازده حسابداری و کارایی سرمایه گذاری دارند. در مطالعه حاضر این پرسش ها مطرح شده است که آیا بازده سهام بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ آیا تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر همزمان بازده سهام و تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی است. به این منظور از داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392، رگرسیون چندمتغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد ارتباط معناداری بین تغییرات بازده دارایی ها و بازده سهام با پاداش بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار نیست.
۵.

پیش بینی دستکاری سود: توسعه یک مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقلب در سود مدل بنیش مدل تعدیل شده بنیش مدل دستکاری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۱
دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.
۶.

بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساس تبعیض جنسیتی انگیزه خروج از مؤسسه حرفه حسابرسی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۹۰
در مشاغل مبتنی بر کار گروهی، از جمله حرفه حسابرسی، محیط فعالیت کارکنان اهمیت فراوانی دارد. از دسته عوامل مهم و مؤثر بر محیط کاری کارکنان، احساس تبعیض جنسیتی است. در این پژوهش، تأثیر عوامل فردی و سازمانی در مؤسسه های حسابرسی بر احساس تبعیض جنسیتی حسابرسان زن و همچنین پسایندهای آن به صورت نگرشی و رفتاری، بررسی شده است. این پژوهش از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود که به روش همبستگی اجرا شده است. داده های این پژوهش به کمک 136 پرسشنامه برخط که توسط حسابرسان زن شاغل در مؤسسه های حسابرسی تکمیل شده بود، به دست آمد و با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که حسابرسان شاغل در مؤسسه هایی با شرایط سازمانی و عوامل فردی مستحکم تر، سطح کمتری از تبعیض جنسیتی را احساس می کنند. افزایش این احساس تبعیض در حسابرسان، موجب می شود که از رفتارهای شهروندی سازمانی خود در سازمان بکاهند یا رفتار انحرافی سازمانی را در پیش بگیرند و در نهایت انگیزه خروج از مؤسسه را در ذهن خود بپرورانند.
۷.

درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تردید حرفه ای حسابدار رسمی حسابرسی مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۷
پژوهش حاضر به بررسی درک حسابرسان از مفهوم زیربنایی تردید حرفه ای در کار حسابرسی مستقل می پردازد. برای بررسی درک حسابرسان از این مفهوم، از تأثیر شش عامل رتبه حسابرس، جنسیت، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران، سن، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کلیه شاغلان در مؤسسه های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری شده است. این پژوهش در گروه پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. داده ها با اجرای آزمون های کای دو، ناپاراتریک فریدمن، وی کرامرز و کندال تاو سی تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد پنج عامل از شش عامل انتخاب شده بر درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای تأثیر معناداری می گذارند. نتایج بیان کننده این است که حسابرسان با ویژگی های مختلف درک های متفاوتی از مفهوم بنیادی و کلیدی تردید حرفه ای دارند و این می تواند چالشی برای حرفه حسابرسی باشد و توجه بیشتر در حوزه آموزش و استانداردگذاری را می طلبد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰