بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی سال 21 تابستان 1393 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدیریت بهینه سرمایه در گردش و ثروت سهامداران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده تعدیل شده سهام داده های حسابداری سرمایه در گردش معیار بهینگی مدیریت سرمایه در گردش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
پژوهش پیش رو تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران را در شرکت های بورس تهران، در دوره زمانی 1380 تا 1391 بررسی می کند. اندازه گیری معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ، به کمک داده های برگرفته از سیستم حسابداری، مانند دوره فروش کالا، دوره وصول مطالبات و اقلام صورت های مالی، انجام شد. برای اندازه گیری متغیر معرف ثروت سهامداران، بازده تعدیل شده سهام را به کار گرفته و با استفاده از پورتفوسازی به محاسبه آن اقدام شده است. بررسی های آماری با استفاده از تحلیل توزیع شرطی داده ها و تحلیل رگرسیونی، به شیوه پانل انجام شده است. بررسی توزیع شرطی داده ها نشان می دهد که معیارهای متداول در ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش ، مانند دوره وصول مطالبات و دوره فروش کالا، رابطه معنی داری با بازده تعدیل شده سهام دارند. همچنین، نتایج تحلیل های رگرسیونی نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین اجزای سرمایه در گردش و معیار بهینگی مدیریت سرمایه در گردش با بازده تعدیل شده سهام وجود دارد.
۲.

بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه : نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد به نفس بیش ازحد مدیریت چسبندگی هزینه ها عوامل اقتصادی عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی مدیریت بهای تمام شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۷۱
عامل رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت، موجب عدم تقارن هزینه ها در زمان افزایش و کاهش فروش می شود. پژوهش های قبلی بیشتر به تأثیر علل اقتصادی و علل نظریه نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها متمرکز بوده اند، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر علت رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر افزایش چسبندگی هزینه های توزیع، فروش و اداری پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1391 تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها از مدل بسط یافته اندرسون در پنج حالت استفاده شده است. در مدل اولیه، بدون درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، متغیرهای مبتنی بر نظریه نمایندگی، اثرات ثابت زمانی و اثرات ثابت صنعت، فقط به بررسی تأثیر اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه های توزیع، فروش و اداری پرداخته شد. سپس به ترتیب متغیرهای مذکور در مدل وارد شده و تأثیر آنها بر نتایج مدل مشاهده شد. مطابق یافته ها، تأثیر متغیر اعتمادبه نفس مدیریت بر چسبندگی هزینه های توزیع، فروش و اداری، در مدل اول از 76 درصد به 7/62 درصد در مدل پنجم کاهش یافت. این موضوع نشان می دهد عامل رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت، موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود.
۳.

تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام شوک جریان نقدی کیفیت اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بازده سهام است. سرمایه گذاران با در نظر گرفتن رابطه بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری، می توانند منابع خود را به بهترین شکل تخصیص دهند. کیفیت اقلام تعهدی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام است. برای این کار، نمونه ای مشتمل بر 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از روشی ساده مبتنی بر ضریب واکنش سود، بازده های تحقق یافته سهام به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون شوک جریان نقدی تجزیه شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهام با کیفیت بالای (پایین) اقلام تعهدی، بازده بدون شوک جریان نقدی کمتر (بیشتر) دارند. به طور کلی این پژوهش اهمیت کنترل شوک جریان نقدی در مدل های قیمت گذاری دارایی را که از بازده های تحقق یافته سهام استفاده می کنند، مشخص می کند.
۴.

بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیش بینی ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی ورشکستگی فراتحلیل متغیرهای پیش بین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۲
این مطالعه با هدف معرفی روش فراتحلیل به منزله ابزاری برای تجمیع و پردازش مجدد یافته ها و بررسی قابلیت آن در ارزیابی پژوهش های حوزه حسابداری و مالی انجام شده است. در این رابطه، مطالعات صورت گرفته روی مبحث پیش بینی ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفتند که حاکی از نبود یکپارچگی و توافق روی متغیرهای پیش بینی کننده ورشکستگی به منزله مبنای اساسی این نوع مطالعات است. بر این اساس صرف نظر از روش های مورد استفاده و هدف از انجام آنها، استخراج مجموعه ای از متغیرهای پیش بینی کننده و یکپارچه سازی آنها در این حوزه، ضروری به نظر می رسد. بدین منظور با استفاده از روش فراتحلیل کمّی، سه مطالعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. دلیل اصلی به کارگیری این سه مطالعه نیافتن مطالعه ای با داده های کافی برای انجام فراتحلیل بود که  نشانه ای از وجود ضعف در ارائه و گزارش دهی استاندارد مطالعات پژوهشگران است. از میان روش های فراتحلیل کمّی برای انجام تجمیع نتایج، از روش ترکیب نتایج و اندازه اثر استفاده شده است. پس از بررسی مطالعات و استخراج 42 متغیر منحصربه فرد، درنهایت هفت متغیر بر اساس طبقه بندی چهارگانه  انتخاب شدند.
۵.

مطالعه رابطه بین نوسانات جریان نقدی و حساسیت جریان های نقدی وجوه نقد با سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حساسیت جریان های نقدی سیاست تقسیم سود نوسانات جریان نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۸۱
سیاست تقسیم سود و عوامل تأثیرگذار بر آن، از موضوعات با اهمیتی است که در ادبیات مالی مدرن به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. محققان به برخی از ویژگی های شرکت اشاره کرده اند و آنها را مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود دانسته اند که یکی از این ویژگی ها، موقعیت مالی و نقدینگی شرکت است. طی سال های گذشته توجه به گزارش جریان های نقدی افزایش یافته است و نهادهای قانون گذاری و نظارتی در سراسر جهان بر اهمیت اطلاعات جریان های نقدی در بازارهای سرمایه تأکید داشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نوسان های جریان نقدی و حساسیت جریان های نقدی وجوه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت ها با استفاده از اطلاعات 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1386-1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین نوسان های جریان نقدی و سیاست تقسیم سود، رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین، نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه بین حساسیت جریان های نقدی و سیاست تقسیم سود است.
۶.

بررسی مقایسه ای تأثیر کوته بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده انباشته سهام کوته بینی مدیریت مخارج تحقیق و توسعه مدیریت سود هزینه های بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
این پژوهش به بررسی شواهد تجربی مدیریت کوته بین و ارتباط آن با فعالیت های بازاریابی و تحقیق و توسعه می پردازد و بازده کوتاه مدت و بلندمدت شرکت های با مدیریت کوته بین (شرکت هایی که هزینه بازاریابی و تحقیق و توسعه را با هدف افزایش سود کاهش داده اند) را ارزیابی می کند. این پژوهش با هدف بررسی توان بازار سرمایه در ارزیابی فعالیت های بازاریابی و تحقیق و توسعه مرتبط با کوته بینی مدیران انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1385 تا 1389 استفاده شده و برای محاسبه بازده آتی، بازده شرکت ها تا سال 1390 ملاک بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کوته بینی مدیریت، اگرچه در کوتاه مدت بازدهی مثبتی خواهد داشت، اما در بلندمدت بر بازده سهام شرکت اثر منفی می گذارد. همچنین مقایسه آثار کوته بینی مدیران و مدیریت سود بر بازده سهام حاکی از آن است که مدیریت کوته بین نسبت به مدیریت سود، پیامدهای منفی بیشتری برای شرکت دربردارد.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای سرمایه فکری انگیزه های افشا سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
سرمایه فکری یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها است. با وجود مطالعات متعدد درخصوص سرمایه فکری و تأثیرات آن از جنبه های گوناگون، افشای سرمایه فکری، حلقه ای مفقوده در این حوزه از مطالعات حسابداری است. این پژوهش تلاش می کند ضمن پرکردن این شکاف، بستری را برای ایجاد و گسترش این دارایی ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری می پردازد. نتایج بررسی 63 شرکت (189 سال شرکت) طی بازه زمانی 1389 تا 1391 بیانگر آن است که فرصت رشد و عمر شرکت، رابطه مثبت و معنادار و سودآوری و اهرم مالی، رابطه منفی و معناداری با افشای سرمایه فکری دارد. همچنین مطالعه اجزای سرمایه فکری، مشخص کرد که رابطه منفی و معناداری بین سودآوری، فرصت رشد و عمر شرکت با افشای سرمایه انسانی وجود دارد. درخصوص افشای سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری نیز، نتایج مبین وجود رابطه مثبت و معنادار بین فرصت رشد و عمر شرکت و رابطه منفی و معنادار بین اهرم مالی و افشای سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰