بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی سال 23 زمستان 1395 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران مالی پایداری سود قابلیت پیش بینی سود کیفیت اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت سود است. در این پژوهش کیفیت سود با استفاده از سه شاخص پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری می شود. معیار وقوع بحران مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، بحران مالی اثر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد و بر قابلیت پیش بینی سود اثر مثبت و معناداری می گذارد. در نتایج این پژوهش بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری مشاهده نشد
۲.

محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محافظه کاری محتوای اطلاعاتی سود مدل خان و واتز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
پژوهش حاضر ارتباط محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را با داده های 167 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1391 بررسی می کند. برای این کار، اندازه گیری محافظه کاری به روش خان و واتز (2009) انجام گرفت و برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در سطوح مختلف محافظه کاری، از دو مدل قیمت فلتام و اولسون (1995) و مدل بازده استون و هریس (1991) استفاده شد. نتایج برازش مدل قیمت و بازده برای سطح بندی دوبخشی و سه بخشی از محافظه کاری، نشان دهنده رابطه معکوس بین محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است؛ به این معنا که در سطح محافظه کاری بالا، توان توضیح دهندگی مدل های قیمت و بازده در مقایسه با محافظه کاری پایین، کمتر است. همچنین، بین بازده سهامدار و سطح محافظه کاری اعمال شده توسط شرکت ها، رابطه معکوس مشاهده شد. نتایج به دست آمده در برابر تحلیل های حساسیت پایدار هستند
۳.

بررسی رابطه نسبت های حسابداری و چولگی بازده به منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام بی قاعدگی سهام رشدی و ارزشی چولگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۹۵
هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری سهام رشدی ارزشی با استفاده از رابطه چولگی توزیع بازده سهام و نسبت های حسابداری است. بدین منظور داده های 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله (1388 تا 1392) جمع آوری و تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از داده های پانل با اثرهای ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد میان چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع بیان کننده محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. به علاوه، بر مبنای نتایج پژوهش چولگی بازده بر تفاوت میان بازده سهام رشدی و ارزشی اثرگذار است؛ هرچند به دلیل عدم وجود بی قاعدگی سهام رشدی و ارزشی در نمونه، مدارکی برای تأیید الگوی تجربی پژوهش، مبنی بر تبیین تفاوت بازده سهام رشدی و ارزشی به واسطه علاقه سرمایه گذاران به چولگی، گزارش نشد
۴.

رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه بندی برای توسعه توسعه منطقه ای سیستم بودجه بندی عمومی عدالت و برابری کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش هایی هدایت می شود که گاهی بنیان و شالوده آن سیستم را شکل می دهند؛ ارزش هایی نظیر عدالت که به منزله نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی شده، سنگ پایه مشروعیت دولت و حکومت و جوهره مقاصد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. یکی از خردمندانه ترین ابزار حکومت ها برای دستیابی به چنین هدفی، بودجه عمومی کشور است؛ ابزاری که ضمن نمایان کردن کلیه اقدامات حکومت، کلیه ارزش های حاکم بر سیاست ها و خط مشی های حکومت را بازنمایی می کند. بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر نقش مهم و تأثیرگذار بودجه بندی در فراگرد تحقق عدالت، به بررسی اعتبار یافته های پژوهشی دیگر، دال بر «چالش های سیستم بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» پرداخته شده است. در این پژوهش، برای تأیید یافته های پژوهشی (حاصل از روش نظریه داده بنیاد)، از روش دلفی فازی استفاده شده است و تلاش شد با مراجعه به خبرگان، رتبه بندی توصیفی شاخص های ناظر بر بودجه بندی مطلوب امکان پذیر شود. مطابق یافته های پژوهش، همه عوامل معرفی شده در جداول ضمن برخورداری از اعتبار کافی، در فراگرد افزایش عدالت منطقه ای اثرگذارند.
۵.

ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی های فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق پولی ادراک اخلاقی جنسیت سن مقطع تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۳
صداقت پایه و اساس حرفه حسابداری است. این حرفه به دلیل رسوایی های مالی اخیر از سوی جامعه و قانونگذاران، با فشارهای زیادی مواجه شده است؛ از این رو برای بهبود صداقت در حرفه حسابداری، شناخت ارزش های اخلاقی دانشجویان این رشته، امر ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری و اخلاق پولی آنهاست. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، سه فرضیه طراحی و آزمون شد. اطلاعات لازم برای اندازه گیری ادراک اخلاقی و اخلاق پولی، به ترتیب از طریق پرسشنامه های موقعیت اخلاقی فورسیث (1980) و مقیاس اخلاق پولی تانگ (1992) جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 375 نفر از دانشجویان حسابداری است که در سال 1394 تحت بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد ادراک اخلاقی دانشجویان، مستقل از اخلاق پولی آنهاست و سن و مقطع تحصیلی دانشجویان با اخلاق پولی و ادراک اخلاقی آنها ارتباط ندارد؛ در حالی که جنسیت دانشجویان با اخلاق پولی آنان ارتباط دارد و با ادراک اخلاقی آنها بی ارتباط است.
۶.

بررسی پیامدهای کوته بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان های نقد آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام جریان های نقدی آزاد کوته بینی مدیران مخارج بازاریابی و تحقیق و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۸۴
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام با در نظر گرفتن کوته بینی مدیران است؛ بدین منظور، دو فرضیه اصلی طراحی شد و این فرضیه ها با انتخاب 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی شش ساله (1384 تا 1389) و با استفاده از اطلاعات بازده سه سال آتی (تا سال 1392) آزمون شدند. نتایج نشان می دهد جریان های نقدی آزاد با بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین حساسیت بازدهی نسبت به جریان های نقدی آزاد در شرکت های کوته بین بیشتر است و با افزایش جریان نقد آزاد، کاهش بیشتری در بازدهی این شرکت ها مشاهده می شود. بنابراین کوته بینی مدیران و جریان های نقدی آزاد، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را افزایش می دهد و این رفتارهای فرصت طلبانه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می گذارد.
۷.

تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت گیری تحقیقات آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری تحقیقات آتی حسابداری بخش عمومی حوزه های تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۷۷
هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین سهم حسابداری بخش عمومی از تحقیقات چاپ شده در مجله های علمی پژوهشی و شناسایی حوزه های تحقیق در آن است. همچنین این تحقیق، در پی برقراری نگرش روشن تری درباره فرصت های پژوهش در حسابداری بخش عمومی، با توجه به وضعیت محیطی حاکم بر ایران است. در این پژوهش، بر اساس روش آرشیوی و استفاده از شیوه تحلیل تم، به بررسی، طبقه بندی و تحلیل مقاله های چاپ شده در حوزه حسابداری بخش عمومی در نشریه های با رویکرد علمی پژوهشی از سال 1371 تا 1393 پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در 21 نشریه بررسی شده 3 درصد است. در این بین، نشریه های دانش حسابرسی و حسابداری سلامت جزء نشریه های پیشرو قرار گرفتند. قلمرو ی مکانی بیشتر تحقیقات دولت، دانشگاه ها و شهرداری هاست. بیش از 60 درصد تحقیقات از روش پیمایشی استفاده کرده اند. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوع شناسی به تحلیل موضوعی مطالعات پرداخته شده است. بر این اساس، موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجه بندی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته اند. درنهایت بر اساس مصاحبه با خبرگان، به ترتیب حوزه های حسابداری مالی، گزارشگری، حسابداری مدیریت، بودجه بندی، حسابرسی مالی و عملکرد، پاسخگویی و مدیریت مالی، مستعد تحقیق تشخیص داده شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰