بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی 1377 و 1378 شماره 26 و 27

مقالات

۱.

تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت استفاده کنندگان درون سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۷۵۳
متون معاصر در رابطه به حسابداری مدیریت بیانگر این نگرش هستند که اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری مدیریت نیازهای اطلاعاتی مدیران سازمان ها در سطوح مختلف را برآورده نمی سازد. در این متون دلایل مختلفی برای کارآیی ضعیف گزارش های درون سازمانی بیان شده است که به عنوان مثال از غیرمرتبط بودن و به موقع نبودن آنان می توان نام برد. هدف این تحقیق بررسی موانع و مشکلات موجود در حسابداری مدیریت در شرایط کنونی ایران است. علاوه بر این، در این تحقیق سعی خواهد شد که در قالب یک پژوهش تجربی به این سؤال که آیا اطلاعات تولید شده در حسابداری مدیریت از محتوای اطلاعاتی لازم برخوردارند و اینکه آیا مدیران بنگاه های تجاری از این اطلاعات در رابطه با تصمیم گیری و اداره امور مربوط به فعالیت ها و کنترل عملیات استفاده می نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق مبین این نکات می باشد که گزارشات حسابداری مدیریت در رابطه با تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن،‌ از دیدگاه آزمون میزان استفاده از گزارشات حسابداری با کیفیت آنان (محتوای اطلاعاتی) مرتبط است و نهایتاً اینکه محتوای اطلاعاتی متصور گزارشات و ویژگی های کیفی اطلاعات رابطه مستقیم دارند.
۲.

بررسی سیستم "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن

نویسنده:

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت هزینه های سنتی سیستم بموقع هزینه های محصول مراکز هزینه برنامه ریزی و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۴۱
هدف اصلی این پژوهش،‌ بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت است. ابتدا مکانیزم سیستم همراه با ذکر مثال های عددی تشریح می گردد تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص شود. سپس،‌ کاربردهای عملی آن در واحدهای صنعتی، خدماتی و در کشورهای مختلف همراه با ملاحظات رفتاری لازم مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه گیری می شود که سیستم ABC انقلابی است در سیستم های هزینه یابی، و می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت حل مشکلات گوناگون مدیریت بکار برده شود. اما،‌ دسترسی به این فواید بدون توجه به ملاحظات رفتاری ممکن به نظر نمی رسد. مهمترین سازه های رفتاری مؤثر در ABC عبارتند از : 1- فرهنگ بین المللی،‌ جامعه و سازمان 2- فرهنگ مدیران 3- شیوه های ارزیابی مدیران 4- نحوه ایجاد کنترل 5- عوامل مؤثر در تسهیم هزینه های شرکت
۳.

جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران

کلید واژه ها: ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات مالیات بر شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۰
مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده مالیاتی است که به منظور دستیابی به هدف ها و معیارهای اقتصادی کارایی،‌ عدالت و درآمد از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. ویژگی درآمد زایی و تغذیه (بخش عرضه) بودجه دولت ها ویژگی بارز این پدیده است و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف حکایت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه پذیرش و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها دارد. هدف این مقاله بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران است. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 59 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1373 تا 1375 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی (O.L.S) به کمک نرم افزار TSP7 برآورد شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مالیات کنونی شرکت ها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر شرکت ها،‌ درآمدهای مالیاتی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها پیشنهاد شده است.
۴.

پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳
از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک ونظری با کاربردهای عملی «به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاری ها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحتقیقات کاربردی» تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰