بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق) - علمی-پژوهشی

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: ساسان مهرانی

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: علی اصغر انواری رستمی، محمدسعید بزاز، رضا رهگذر، محسن دستگیر، ایرج نوروش، محمد نمازی، علی ثقفی، محمد عرب‌مازار یزدی، ساسان مهرانی

وب سایت: http://acctgrev.ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۷۹
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹