سید حمید میرجعفری

سید حمید میرجعفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
در این تحقیق رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کلیه مشتریان عمده شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 که خرید بیش از 10 میلیون تومان دارند، به تعداد 1165 نفر میباشد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر بعنوان گروه نمونه برآورد گردید. همچنین جهت انتخاب نمونه مناسب از روش تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامههای استاندارد میباشد. روایی محتوایی پرسشنامهها توسط اساتید و روایی سازه توسط تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب فرضیههای این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرمافزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرمافزار Lisrel استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان داد بین ادراک از قیمت و شهرت برند با نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد. بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان