چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی تابستان 1393 شماره 18

مقالات

۱.

الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۵
شرکت های موفق آینده آن هایی هستند که از اطلاعات مشتری به صورت حکیمانه (با تأکید بر آگاهی، عمل، اصول اخلاقی، ملاحظات اجتماعی و آثار اعمال) برای ایجاد روابط با مشتری استفاده می کنند. به گونه ای که مشتریان به دنبال توسعه روابط بلندمدت با بنگاه باشند و بنگاه نیز با ارایه محصولات متناسب و شخصی شده، مشتریان را حفظ نماید. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه و آزمون آن در بانک های شهر اصفهان است. برای آزمون الگوی حاصل، هر بانک به همراه شعباتش در شهر اصفهان طبقات مختلف نمونه گیری را تشکیل داده است و 177 پرسشنامه بین رؤسا، معاونین و کارمندان توزیع شد و در نهایت 121 پرسشنامه جمع آوری شده، قابل استفاده بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش و الگوی پژوهش از تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس آزمون رگرسیون نشان می دهد که در بانک های شهر اصفهان حکمت بر فرآیند و آثار مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد و مدیریت ارتباط با مشتری حکمت محور نیز بر آثار مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز مانند نتایج تحلیل رگرسیون نشان دهنده تأثیر قابل ملاحظه حکمت بر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری است. این پژوهش با ارایه الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه که با داده ها بهترین برازش را دارد و پیشنهاد هایی برای مدیران و دست اندرکاران صنعت بانکداری به پایان می رسد. Abstract The successful companies of future are those that use customers’ information wisely (with emphasis on awareness, ethical principles, social considerations, action and actions consequences) to build relationships with them. As a result, customers will maitain long-term relationship with the company and firms also maintain customers by offering appropriate, personalized and customized products. The main objective of present study is to design of wisdom oriented customer relationship management (WCRM) model based on Nahj Al – Balagheh and tests it in banks of city of Isfahan. For testing of the model every bank and its branches in the city of Isfahan are formed different classes of sampling. 177 questionnaires were distributed among managers, vices and employees for responding and 121 usable questionnaires were collected. Regression analysis and structural equations have been used to test of the model and research hypotheses. Regression analysis of variance shows that wisdom is influenced CRM process and its outputs and WCRM is influenced CRM outputs in banks of Isfahan. The results of structural equation similar to regression results also show the significant impact of wisdom on CRM process in banks of Isfahan. Finally the study has been concluded with a wisdom oriented customer relationship management model based on Nahj Al- Balagheh that has the most goodness fit with data and some suggestions for managers and those involved in the banking industry. Keywords: Customer Relationship Management; Wisdom, Nahj Al – Balagheh; Banks; Wisdom Oriented Customer Relationship Management
۲.

الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۵
هم چنان که محیط رقابتی متلاطم تر و پیچیده تر می شود، مهم ترین موضوعی که سازمان ها با آن مواجه اند، تنها فراهم نمودن محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب نیست، بلکه حفظ مشتریانی است که در سود بلندمدت آنها سهیم خواهند بود. در همین راستا یکی از عناصر مهم در دستیابی به مزیت رقابتی توجه به عوامل بازدارنده جابجایی مشتری می باشد. در این پژوهش تلاش می شود عوامل بازدارنده جابجایی مشتری در صنعت لوازم خانگی مورد شناخت و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا شش فرضیه برای الگوی پژوهش تدوین شد. الگو بر اساس 334 نمونه از مشتریان محصولات لوازم خانگی ال جی و شرکت خدمات مشتریان گلدیران با روش تحلیل مسیر آزمون شد. بر اساس نتایج پژوهش، عوامل بازدارنده جابجایی به افزایش وفاداری برای مشتری منجر می شود و بر رضایت و ارزش مشتری نیز تأثیر دارد. در نهایت نیز مشخص شد که ارزش مشتری لزوماً به رضایت وی منتهی نمی شود. Abstract As the competitive environment becomes more complex and turbulent, the most important issue of organizations encountered with is not only providing the high quality products and services with affordable price, but also maintaining the customers who will contribute to the long-term benefit. In this regard, an important element in achieving competitive advantage is concerning to customer switching barriers. This study initially recognizes and evaluates the factors inhibiting the customer switching and then it will be investigated to find whether such barrier factors may increase the customers’ loyalty. Accordingly, in the previous research in this area has been studied and some variables were identified. Then, an interview done with 15 people, the LG and Goldiran companies’ senior managers to evaluate and adjust these variables. In this regard, the research hypotheses were developed for the model that includes six hypotheses. Therefore, there were distributed 334 questionnaires between customers of LG and Goldiran and hypotheses were analyzed by path analysis. According to the results of this survey, customer switching barriers lead to increasing loyalty and these barriers also effect on customer satisfaction and value. Finally, it becomes clear that customer value will not necessarily lead to satisfaction. Keywords: Customers Switching Barriers ; Customer Value; Customer Satisfaction; loyalty.
۳.

بررسی تأثیر ابعاد محتوایی سازمان بر هوشمندی رقابتی مطالعه ای در صنایع کاشی استان یزد

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۳۹
امروزه هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار به شمار می رود که می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید. به همین دلیل در طی سال های اخیر هوشمندی رقابتی به یکی از موضوعات مطرح در حوزه مدیریت تبدیل شده است. از این رو این پژوهش نیز به بررسی تأثیر هر یک از ابعاد محتوایی سازمان (اندازه، راهبرد، محیط، فرهنگ و فناوری) بر هوشمندی رقابتی پرداخته است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مدیران 31 شرکت کاشی استان یزد هستند که از این میان 72 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها نیز از چهار پرسشنامه مجزا استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی روایی ابزار اندازه گیری از روایی محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نوع این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و از حیث روش توصیفی همبستگی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که جامعه ی مورد بررسی از سطح مطلوبی از هوشمندی رقابتی برخوردار نیست و از سوی دیگر هر یک از ابعاد محتوایی سازمان می توانند به گونه ای بر میزان به کارگیری هوشمندی رقابتی در شرکت های کاشی استان یزد تأثیرگذار باشند. Abstract Nowadays, competitive intelligence has been a strategic management tool and one of the fastest growing areas of business that can create the competitive advantage for organizations. For this reason competitive intelligence has become one of the most important subjects in the domain of management during recent years. Therefore, this research has focused on the influence of the contextual dimensions of the organization (size, strategy, environment, culture and technology) on competitive intelligence. The society of this study is managers of tile manufacturing companies in Yazd province and72 managers were randomly selected among them. For collecting data four questionnaires was separately used. This study is an applied one and in terms of data gathering is a survey and in terms of methodology is descriptive correlation. The results of this study indicated that competitive intelligence in this society does not have favorable condition; On the other hand each of the contextual dimensions of the organization has a considerable effect on the employing of competitive intelligence. Keywords: Competitive Intelligence; Contextual Dimensions of Organization; Organizational Culture; Environmental Uncertainty; Technological Capabilities; Strategy
۴.

تحلیل تأثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیّت های رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۰
در این پژوهش تلاش شده است که به تحلیل عوامل مؤثر بر نیّت های رفتاری گردشگر از جمله تناسب خودپنداره - شخصیت مقصد، درگیری ذهنی، رضایت و تجربه گردشگر پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش که نامحدود است، شامل گردشگران داخلی شهر اصفهان می باشد، که در تابستان1392 از شهر اصفهان بازدید کرده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی صوری آن توسط خبرگان و پرسش شوندگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. با توجه به روش نمونه گیری که از نوع غیرتصادفی در دسترس بود، پرسشنامه میان390 نفر از گردشگران داخلی توزیع شد. از این تعداد 360 پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش های الگوی معادلات ساختاری است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از نرم افزارهای SPSS 20 وSmart PLS 2.0  استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، که تناسب خودپنداره_شخصیت مقصد بر کیفیت تجربه ادراک شده، رضایت و نیّت های رفتاری گردشگر و از طرفی نیز کیفیت تجربه ادراک شده بر رضایت گردشگر تأثیر دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که درگیری ذهنی تأثیر رابطه تناسب خودپنداره- شخصیت مقصد بر نیّت های رفتاری گردشگر را تعدیل می کند. Abstract The aim of this study was to analyze the factors influencing behavioral intentions of tourists, including self concept- destination personality congruity and tourist involvement, satisfaction and experience. Research population is infinite which contains domestic tourists who have visited Isfahan during the summer 2013. To confirm face validity of instrument, experts’ and respondents’ advice were collected. In addition Cronbach's Alpha coefficient of questionnaire was estimated and approved reliability of questionnaire. By the method of randomly available sampling, 390 questionnaires were distributed and 360 ones were collected. Finally collected data were analyzed through Partial Least Squares Method as a method of Structural Equation Modeling. For this purpose, SPSS20 and PLS2 have been used. Results show that self concept-destination personality congruity influence tourist satisfaction, experience and behavioral intention and The other hand experience has an impact on tourists' satisfaction.It was also proved that involvement moderates the impact of self concept-destination personality congruity on behavioral intentions. Keywords: Self-Congruity; Tourist Satisfaction; Tourist Experience; Involvement ; Behavioral Intentions.
۵.

قدرت، قدرت جبرانی و قابلیت جایگزینی در کانال های بازاریابی: مطالعه موردی، هنر - صنعت فرش دستباف ایران

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از مهمترین ابعاد رفتاری در روابط بین اعضای اصلی کانال بازاریابی موضوع قدرت و وابستگی است. در این پژوهش از بعد قدرت به منابع قدرت منبع و قدرت جبرانی هدف برای اندازه گیری آن نگاه انداخته و پیرامون وابستگی، شاخص قابلیت جایگزینی را مدنظر قرار دادیم. در این پژوهش روابط بین دو عضو اصلی کانال بازاریابی در هنر – صنعت فرش دستباف را مد نظر قرار دادیم، با این فرض که عضو منبع (عضو قدرتمندتر) کانال، تجار فرش و عضو هدف (عضو دیگر یا ضعیف تر) کانال، تولیدکنندگان فرش دستباف می باشند. در واقع هدف این پژوهش بررسی روابط بین قدرت تجار فرش، قدرت جبرانی تولیدکنندگان و توانایی بالقوه آنان در پیدا کردن جایگزین مناسب توزیع از بعد ادراکی تجار به عنوان عضو منبع در این کانال است. نمونه آماری این پژوهش شامل 286 تاجر بازار فرش تهران است، که بطور تصادفی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بیانگر وجود رابطه عکس بین ادراک منبع از قدرت خویش و قدرت جبرانی هدف و همچنین وجود رابطه مستقیم بین ادارک منبع از قدرت خویش و ادراک از توانایی هدف در پیدا کردن جایگزین مناسب برای آنان است. bstract One of the most important behavioral aspects in relation among the main members of marketing channel is power and dependence. In this research, to measure the aspect of power we have looked through the source of power and countervailing power and we have considered prominent switching capability about dependence. We have also considered the relationships between the two main members of marketing channels in handmade carpet art – industry. On the assumption that the source member of channel, more powerful member, is the carpet merchants and target member, the other source or weaker (less powerful), is the producers of handmade carpet. In fact the purpose of this research is studying the relations among the power of carpet merchants, countervailing power of producers, and potential ability of them in finding suitable substitute distributive from perceptive aspect of merchants as main members in this channel. Statistical sample of this research was chosen by simple random sampling method. Required information is acquired using a questionnaire and collected information is investigated through LISREL software. The result of the analysis of research data has expressed that there is an opposite relation between the source of power and switching capability. Keywords: Power; Countervailing Power; Switching Capability; Marketing Channel; Handmade Carpet
۶.

شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۴
فروشندگان از طریق ایجاد تعهد و اعتماد در مشتری، بهبود رضایت مندی و نهایتاً ایجاد وفاداری در آنها نقش بسیار مهمی در موفقیت و ماندگاری یک صنعت بازی می کنند. این متغیر در ارتباط با محصولات درگیرکننده و اغلب غیرخوراکی نقشی پر رنگ تر دارد و شناخت آن دسته از ویژگی هایی که یک فروشنده می بایست از نظر مشتریان حائز آن باشد، اهمیتی بالا دارد. پژوهش حاضر با همین هدف به شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی و بخش بندی مشتریان بر اساس هر یک از طبقه های شناسایی شده پرداخته است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهر شیراز می باشند که از این میان 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تکنیک نمونه گیری از نوع پژوهش های غیرتصادفی از نوع در دسترس است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن به روش ظاهری/ محتوایی و پایایی آن به روش کرونباخ (88%) و روش دو نیم کردن (74%) به تایید رسیده است. یافته ها نشان می دهد که 34 ویژگی فروشندگان در بررسی های اولیه به 30 ویژگی تقلیل یافته که این 30 ویژگی به روش تحلیل عاملی به 6 عامل تقسیم شده است. مهم ترین عامل با عنوان شامل مولفه هایی همچون خوش اخلاق بودن، با انصاف بودن، درک سریع از نیازهای مشتری، شنونده خوب بودن، متین بودن، احترام به حقوق مشتری، قابل اعتماد بودن، خوش قول بودن، تواضع فروشنده می شد. Abstract Sellers by developing commitment and trust in customers on one hand, and improving customers' satisfaction and creating loyal customers on the other hand, play a vital role in successfulness and survival of an industry.. This study has identified and categorized appliance seller characteristics and has clustered customers regarding to their comments on each category. Statistical population consists of all Shirazian customers who buy appliances in Shiraz city, of which 400 customers were selected as a sample. Sampling method is of kind of Nonprobability sampling method. Questionnaire validity is tested by face validity approach and its reliability is examined using alpha Cranach (%88) and split half approach (%74). Findings reveal that 34 characteristics in initial phases of analysis have decreased to 30 characteristics and these characteristics could be divided into 6 categories using factor analysis approach. The most important factor consists of some characteristics such as being Good-tempered, fair, having instant perception of customer needs, being a good listener and self possessed, respecting to customer rights, trust worthiness, having modesty and be loyal to her/ his word. Keywords: Personal Selling; Seller; Seller Characteristics; Factor Analysis
۷.

تاثیر تسهیم دانش بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کیفیت خدمات (مورد مطالعه: کارشناسان واحد فناوری اطلاعات شعب سازمان تامین اجتماعی)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۷
امروزه سازمان هاباید برای تداوم حیات خویش و حضور مستمر در عرصه رقابت توجه ویژه ای به تسهیم دانش مبذول دارند. مزیت رقابتی سازمان از طریق تسهیم دانش میسر می شود. با توجه به اهمیت تسهیم دانش، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تسهیم دانش کارشناسان واحد فناوری اطلاعات شعب سازمان تامین اجتماعی بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کیفیت خدمات می پردازد. در این راستا تاثیر4 بعد تلاش، انگیزه،زمان و توانایی برای تسهیم دانش برکیفیت خدمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سه بُعد توانایی برای تسهیم دانش، تلاش برای تسهیم دانش و زمان قابل دسترس برای تسهیم دانش بر کیفیت خدمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی بُعد انگیزه برای تسهیم دانش بر کیفیت خدمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری ندارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تسهیم دانش کارشناسان فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان  تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. Abstract Nowadays, organizations have to pay special attention to Knowledge  sharing  in order to guarantee their sustainable life and continuous presence in a competitive environment .The competitive advantage of organizations is realized through knowledge sharing .The present research studies the effect of Knowledge sharing  on customer relations management system with services quality approach in social security  .In this respect ,effects of  four characteristics of Effort ,Motivation ,Time and Capability  for knowledge sharing  on customer relations management system with services quality approach were studied  .Results show that three characteristics of Capability of knowledge sharing  ,Effort  made for knowledge sharing and the Time dedicated for knowledge sharing have positive and meaningful effects on service quality of customer relations management system. But, Motivation has not a positive and meaningful effect on service quality of customer relations management system. The results of this research showed that the knowledge sharing of information technology experts has a positive and meaningful effect on service quality of customer relations management system in social security fund. Keywords: Knowledge Sharing; Customer Relations Management System; Electronic Service Quality.
۸.

بررسی به کارگیری شاخص های بازاریابی راهبردی بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بازار

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۰
تحول های فزاینده و فشارهای رقابتی موجود در محیط سازمان ها ضرورت تمرکز بر نوآوری، بالا بردن کیفیت، بهبود خدمات به مشتری و کاهش هزینه را تشدید کرده است. در این راستا بازاریابی راهبردی کمک شایانی به سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر می نماید. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین شاخص های بازاریابی راهبردی یعنی بازارمحوری، گرایش به نوآوری، قابلیت های بازاریابی (درونی-بیرونی، بیرونی-درونی) بر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بازار است. بازاریابی یک فعالیت است که با مجموعه ای از فرآیندها برای ایجاد، برقراری ارتباط و انجام مبادلات برای مشتریان، خریداران، شرکا و در سطح وسیع تر جامعه ارزش خلق می کند؛ و بازاریابی راهبردی بر روی تصمیمات و فعالیت هایی که مربوط به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در سطح کل شرکت هستند متمرکز است. مطالعات نشان می دهد رابطه معناداری میان بازاریابی راهبردی و بهبود عملکرد شرکت وجود دارد. داده های پژوهش از میان مدیران شرکت های تولید مواد غذایی در سطح کشور گردآوری شده است؛ که جمعاً شامل 172 نمونه است. روش مقاله، پیمایشی بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری و برای سنجش اثرهای متغیرها از الگوسازی معادله ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان از رابطه معنادار میان بازاریابی راهبردی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد شرکت دارد. Abstract Incremental changes and competitive pressures in the environment of organizations have intensified the need of concentration on innovation, the quality improvement, customer’s services improvement and cost reduction. In this regard, strategic marketing can be of great help for organizations to access to sustainable competitive advantage and superior performance. The aim of the present study is examination of relationship between indicators of strategic marketing that is market-orientation, orientation to innovation, marketing capabilities (internal-external, external-internal) on sustainable competitive advantage and market performance. Studies show that there is a significant relationship between strategic marketing and company’s performance improvement. The research data are gathered from managers of foodstuff production in the country; including 298 samples from managers of these companies. The research method was a survey type and the information is collected via questionnaire and a model of structural equations is used in order to measure the effects of variables. The results indicate a significant relationship between strategic marketing and create a sustainable competitive advantage and improve the company's performance. Keywords: Market-Orientation; Orientation to Innovation; Marketing Capabilities; Sustainable Competitive Advantage; Market Performance
۹.

اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۳
ارتقاء عمکرد سازمان ها به عنوان اصلی ترین چالش در بسیاری از سازمان ها مطرح است که مستلزم اختصاص منابع سرمایه ای فراوان است. در این میان باید با برنامه ریزی درست منابع محدود سرمایه ای به نحوی تخصیص داده شود که بهترین اثرگذاری را بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. یکی از روش هایی که می تواند این مهم را محقق سازد استفاده از دارایی های نامشهود علی الخصوص سرمایه های فکری است. در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه فکری و عناصر آن بر عملکرد سازمانی پرداخته شود. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، شاخص ها و ابعاد سرمایه فکری و عملکرد در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شناسایی و یک الگوی پیشنهادی ارائه شد و در نهایت روابط موجود در این الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در نظر گرفته شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی وجود دارد. Abstract Development and improvement of Performance is considered as a major challenge in many organizations. In this context, capital limited sources allocation have the best impact on the performance of many organizations. Therefore, organizations can use intangible assets (Intellectual Capital) for acquiring competitive advantage. So, the purpose of this research is examining the Effect of intellectual capital and its elements on organizational performance in Iran Central Iron Ore Company. According to the research literature and expert opinions the dimensions and indexes of Intellectual Capital and organizational Performance are identified, and then the relationship among these factors are evaluated. This study is a descriptive and applied survey. The statistical population of this study is managers and personnel of Iran Central Iron Ore Company. In this study, structural Equation Modeling is used for data analysis. The results of this paper show that there is a significant relationship between Intellectual Capital and organizational Performance. Keywords: Intellectual Capital; Human Capital; Structural Capital; Relational Capital; Performance
۱۰.

اثر همخوانی با خود واقعی و ایده آل بر دل بستگی به نام تجاری و تداوم استفاده- موردمطالعه: فیس بوک

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۵
شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله پدیده های جدیدی هستند که براثر ادغام فناوری های مختلف ارتباطی در سال های اخیر شکل گرفته اند و فیس بوک، شبکه اجتماعی ای است که بر اساس آمار منتشرشده، بیشترین حجم ترافیک را در بازدیدهای روزانه به خود اختصاص داده و تداوم استفاده از آن، گاه منجر به استفاده افراطی کاربران از فیس بوک شده است؛ بنابراین، این مقاله با هدف شناسایی تأثیر عوامل مختلف بر تداوم استفاده کاربران از فیس بوک انجام شد. تعداد ٤٠۶ پرسشنامه در میان کاربران ایرانی فیس بوک به صورت تصادفی ساده و آنلاین انتشار یافت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گشت. تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن است که همخوانی با خود ایده آل، اعتماد و هویت نام تجاری بر دل بستگی به نام تجاری تأثیر داشته و دل بستگی به نام تجاری، اعتماد و اتصال اجتماعی بر قصد استفاده کاربران از فیس بوک مؤثر است و قصد استفاده، اتصال و نفوذ اجتماعی منجر به تداوم استفاده کاربران می گردد و همخوانی با خود واقعی بر دل بستگی به فیس بوک اثرگذار نبوده و قصد استفاده تحت تأثیر هویت فیس بوک و نفوذ اجتماعی قرار ندارد. Abstract Virtual social networks are new phenomena which are formed from the integration of different communication technologies. Facebook has the highest number of visitors in recent years. This paper aims to investigate the effect of different factors on the continuous usage of Facebook. 406 questionnaires are gathered from Iranian users and Lisrel is used to analyze this data. The results show that congruence with ideal self, trust and brand identity have positive impacts on brand attachment. Brand attachment, trust and social connection have positive impacts on intention to use and intention to use, connection and social influence lead to continuous usage. Congruence with ideal self has no impact on brand attachment and intention to use is not affected by Facebook identity and social influence. Keywords: Perceived Actual Self-Congruence; Perceived Ideal Self-Congruence; Trust; Brand Attachment; Social Influence; Social Ties.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵