احمد عسکری

احمد عسکری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(استراتژیک)، مربی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تحلیل نقش تعدیل گری قابلیت انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین ویژگی های محیط های پویا و جنگ های آینده بر عملکرد فرماندهان (مطالعه موردی شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی آجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف پذیری شناختی جنگ های آینده پویایی محیط مأموریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 258
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه تحلیل نقش تعدیل گری قابلیت انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین ویژگی های محیط های پویا و جنگ های آینده بر عملکرد فرماندهان عملیاتی در شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی آجا می باشد.   روش پژوهش: روش پژوهش، آمیختة (کمی و کیفی) اکتشافی بوده و جامعه آماری کیفی شامل12 نفر از خبرگان و جامعه آماری کمی شامل  234 نفر و از جدول کرجسی- مورگان نمونه گیری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS24،Amos26  استفاده گردید. یافته ها: مدل با 4 بُعد و 30 مؤلفه تهیه گردید. یافته های حاصل از آزمون های آماری حاکی از برازش خوب مدل بوده نشان داد که انعطاف پذیری شناختی رابطه بین ویژگی های محیط پویا و جنگ های آینده  بر عملکرد فرماندهان را تعدیل مثبت می کند. نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد، میزان شدت تأثیر قابلیت انعطاف پذیری شناختی 0.79، ویژگی های جنگ های آینده 0.612 و پویایی های مأموریتی 0.587 بر عملکرد  بوده و در مجموع 0.77 درصد از واریانس عملکرد فرماندهان در مدل تبیین گردید.
۲.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس)

تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 300
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه ای کارکنان(مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس) می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس به تعداد 210 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده گردید که با استفاده از روش کوکران 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد یادگیری سازمانی استرهاوس(2001)، پرسشنامه تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر (2005) و پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان زند و همکاران (1390) بوده است. پایایی پرسشنامه های مذکور بر اساس ضریب الفای کرونباخ بترتیب 0.873 0.851 و 0.701 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی و ابعاد آن بر توسعه حرفه ای کارکنان و تحول سازمانی تاثیر مستقیم داشته و توسعه حرفه ای کارکنان در رابطه بین یادگیری سازمانی و تحول سازمانی نقش میانجی معناداری دارد.
۳.

مفهوم چشم زخم ، زمینه های آن و راهکار جلوگیری از فعّالیت سوء «عین» در قرآن و حدیث

نویسنده:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 539
چشم زخم ، آسیب یا نقصانی است که از ناحیه برخی افراد به دلیل دشمنی ، گناه ، تعجّب ، حسادت و یا دلایل دیگر ، ایجاد می شود و برای رفع آثار بد آن راهکارهایی بیان شده است. دیدگاه ها درباره ماهیت و زمینه های چشم زخم متفاوت است. عدّه ای به حقیقت آن معتقدند و در برابر ، گروهی اعتقاد دارند که چشم زخم حقیقت ندارد. آموزه های دینی به واقعیّت و تأثیرات چشم زخم اشاره می کند. هدف این نوشتار ، تصحیح باورها درباره ماهیّت و تأثیرات این پدیده است. پژوهش حاضر با بررسی نگاشته های موجود در زمینه چشم زخم ، به نقش عواملی مانند گناه ، حسد و تعجّب در پیدایش این پدیده پرداخته و دو راهکار برای پیشگیری از چشم زخم از سوی چشم زننده مطرح می کند. این نوشتار در دو بخش ، «چیستی چشم زخم» و «زمینه های چشم زخم» تنظیم شده است.
۴.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 940
هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری همچنین به منظور تناسب اعتبار مدل انتخاب و مصاحبه با آن ها انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA 2018، انجام گرفت. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت تعیین ابعاد و مؤلفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران به اجرا در آمده است، 3 بعد، 8 مؤلفه و 41 شاخص شناسایی و تأیید شده است. ابعاد بازاریابی شامل بعد کیفیت خدمات، بعد سیاست گذاری بازاریابی و بعد تجربیات گردشگری می باشد. همچنین مؤلفه های شامل، رضایت از خدمات گردشگری، امکانات زیر بنایی، هزینه های گردشگری، سیاست گذاری های کلان، برنامه ریزی و مدیریت، بازخورد گردشگران، فرهنگ گردشگری، تبلیغات و بازاریابی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که همه شاخصهای شناسایی شده مربوط به ابعاد و مؤلفه های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران تاثیرگذار است.
۵.

مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ظرفیت جذب سازمان های دانش بنیان دفاعی آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 49
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ظرفیت جذب در سازمان­های دانش­ بنیان دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی می­باشد. روش پژوهش، آمیختة اکتشافی بوده که در مرحلة نخست مطالعه­ای کیفی (آینده پژوهی- دلفی) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحلة بعد طراحی شده است. به منظور بررسی ابعاد و مولفه­ها پیشنهادی مدل اولیه از جامعه آماری شاملخبرگان دانشگاهی، مدیران و روسا استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی مدل پیشنهادی از جامعه آماری شامل کارکنان سازمان­های دانش بنیان دفاعی واقع در استان‌های تهران و البرز (تعداد 300 نفر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار تحلیل آماری Excel 2013، SPSS 24،Smart-PLS استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پرسش­نامه پژوهشگر ساخته با 9 بُعد، 38 مولفه تهیه گردید. برابر نتایج بدست آمده از مدل پژوهش می­توان بیان کرد که مدل پیشنهادی مورد تأیید بوده و همچنین بر اساس شدت تاثیر بین مولفه­های مدل در جدول 6، تشخیص بر عملکرد مطلوب، جذب بر عملکرد مطلوب به ترتیب کمترین ضریب تاثیر را دارند. در حالیکه محیط بیرونی بر عوامل سازمانی و محیط بیرونی بر یکپارچگی، تحول، پیکربندی بیشترین ضریب تاثیر را دارند. همچنین تاثیر بهره­برداری بر عملکرد مطلوب، تاثیر جذب بر عملکرد مطلوب، تاثیر تشخیص بر عملکرد مطلوب در سطح اطمینان 95 درصد (سطح معناداری 5 درصد) معنادار نمی باشند.
۶.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار سازمان های نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی تحول عوامل و شاخص های موثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 556
سازمان ها با ایجاد روابط و نظم داخلی جهت جامه عمل پوشاندن به مأموریت ذاتی خود اقدام به طراحی ساختار می نمایند. با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان  محیطی عوامل متعددی هستند که به عنوان پیشران های مهم بر تحول ساختار سازمان های نظامی تأثیر می گذارند و هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مهم بر ساختار سازمان های نظامی به جهت ایجاد درک و تصویر کلی ، تبیین و پیش بینی متغیر های ایجادکننده تحول، جهت نظم دهی و ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی می باشد . جامعه آماری شامل سازمان های نظامی ارتش و حجم نمونه شامل 200 نفر از خبرگان این حوزه، روایی پرسش نامه توسط اساتید مدیریت نظامی مورد تایید  و پایایی نیز با محاسبه  آلفای کرونباخ  0.84 به دست آمد. برای این تحقیق بامطالعه و بررسی بیش از 100 منبع مختلف تعداد 28 شاخص به صورت اکتشافی جمع آوری گردید که این 28 شاخص با انجام و استفاده از تکنیک نگاشت شناختی و تحلیل عاملی به 24 شاخص اصلی تقلیل یافت و در چهار عامل پنهان به ترتیب بیشترین واریانس، شامل: ارکان جهت ساز ، محیط بین المللی ، قابلیت های موردنیاز و محیط عمومی دسته بندی شدند و در ادامه با آزمون فریدمن رتبه بندی شاخص ها انجام گردید. برابر این رتبه بندی اولین شاخص مهم « تنوع تهدیدها » و آخرین شاخص « بیماری های عفونی، بلایای طبیعی و گرم شدن زمین » به دست آمد.
۷.

بررسی شاخص های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهسازی منابع انسانی اثربخشی عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 588
پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های بهسازی منابع انسانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل285نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس می باشد که با استفاده از جدول مورگان 164نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش 2پرسشنامه استاندارد بهسازی منابع انسانی ابراهام (Raeo and Abraham.1990 و پرسش نامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری(Lari & Other partners.2004) می باشد. که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرارگرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 73/. و 76/. محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش های آمارتوصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، میانه و مد) و روش های آم اراستنباطی(رگرسیون و فریدمن)، انجام شد. نتایج این پژوهش به طور کلی نشان داد، شاخص های بهسازی منابع انسانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان تأثیر دارد. همچنین بین مؤلفه های مشارکت، نیازسنجی، اجرا و ارزیابی با اثربخشی عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صورت ماده قوه فساد فعلیت کون تغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 685
ماده اولی یا هیولای اولی در سنت فلسفی غالباً به عنوان مفهومی اصیل از فلسفه ارسطو تلقی شده است؛ در عین حال اصالت این مفهوم از سوی برخی محققین معاصر فلسفه ارسطو مورد تردید قرار گرفته است. البته مناقشه ای که در این رابطه مطرح شده بیش از آنکه درباره معقول بودن خود ماده اولی باشد، معطوف به انتساب آن به ارسطوست. در مقابل برخی دیگر از محققین همچنان از ماده اولی در فلسفه ارسطو دفاع می کنند و اختلاف نظر در این مسئله همچنان در ادبیات فلسفی معاصر وجود دارد. ماده اولی در رابطه با کون و فساد قرار دارد که ارسطو آن را از حرکت عرضی متمایز می کند. اگر چه کون و فساد به یک معنی «شدن مطلق» است اما تحلیل کلی تغیر لازم می آورد که در هر شدن چیزی «باقی» بماند و در اینجاست که ماده اولی نقش ایفاء می کند. با پذیرش ماده اولی از یک طرف می توانیم در عین قائل شدن به اینکه کون و فساد شدن مطلق است، شرط بقاء که از ویژگی های عام حرکت است را نیز حفظ کنیم، و از طرف دیگر تبدل عناصر به یکدیگر را که ارسطو به آن قائل است تبیین نماییم، زیرا در تبدل عناصر دیگر نمی توان چیزی را به عنوان ماده ثانیه مقدم بر آنها معرفی کرد. در این مقاله سعی شده است با تحلیل ماده و صورت و نسبت بین آن دو نشان داده شود که منظور از «بقای» ماده در کون و فساد و نیز «ترکیب» جوهر مادی از ماده و صورت چیست. در این تحلیل فهم ماده به صورت «قوه» نقش اساسی دارد. همچنان که وقتی قوه به فعلیت می رسد دیگر قوه ای باقی نیست، زمانی هم که می گوییم ماده ای صورت جدید به خود گرفت، منظور آن است که ماده که امری نامتعیّن است صورت شد و تعین پذیرفته است. معنای ترکیب جوهر مادی از ماده و صورت این است که هر شیء مادی «از» یک موضوعی پدید آمده است و منظور از بقاء، این است که این مادة خاص و نه ماده دیگری با تمام هویتش تبدیل به امری دیگر شده است. اگر این تفسیر از بقای ماده و ترکیب جوهر مادی پذیرفته شود دیگر جایی برای ماده اولی در فلسفه ارسطو باقی نخواهد ماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان