پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ششم زمستان 1395 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه راهبردهای فردی و سازمانی مؤثر در سلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی-کار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر بطالت اجتماعی ادراک شده همکار، عواطف منفی و عدالت سازمانی ادراک شده بر بطالت اجتماعی کارکنان اداره کل مالیات های غرب تهران از طریق تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای داده کاوی: مطالعه موردی یک شبکه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نظام مند کردن انتخاب ابزار های تصمیم گیری با تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

طراحی مدل ارتقای کیفیت خدمات در مراکز آماری (مورد مطالعه : مرکزآمارایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

رابطه بین جدایی - تفرد با رضایت شغلی در دو گروه از مدیران بومی و غیر بومی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تأثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید (مورد مطالعه همراه اول و ایرانسل)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

ارتقاء عملکرد نوآورانه کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲