پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال نهم تابستان 1398 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعهد و انگیزه های کارکنان دانش محور؛ مطالعه ای برای شناسایی نیم رخ های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
محققان به تازگی بررسی ترکیب مدل های انگیزش و تعهد را آغاز کرده و مدل های مشترکی ارائه داده اند که می تواند رابطه این دو را بهتر از گذشته تبیین کند. در همین راستا، این تحقیق برای اولین بار مدلی ترکیبی از دو متغیر انگیزش با استفاده از نظریه خودتعیین گری و متغیر تعهد با بهره گیری از مدل مه یر و آلن و از زاویه فرد محور ارائه می کند و این مدل را در جامعه آماری برخی از کارکنان دانش محور ایرانی بررسی می کند. این بررسی به روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای شامل روش سلسله مراتبی و بهینه سازی فاصله نیمرخ ها روی 306 نفر از کارکنان دانش محور چهار سازمان ایرانی انجام می شود. نتایج وجود چهار نیمرخ را در این این افراد نشان می دهد که بر اساس ویژگی های آنها، «افراد با انگیزه های متنوع و ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های ذاتی ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های بیرونی ملایم» و «افراد با انگیزه های درونی» نامگذاری می شوند. ویژگی های این نیمرخ ها از بعد انگیزش و تعهد در تحقیق بررسی می شود. نتایج این تحقیق از زاویه کمک به گسترش ادبیات موضوع مشترک تعهد و انگیزش و از نظر شناخت ویژگی های کارکنان دانش محور سازمان ها و دسته بندی آنان از نظر ویژگی های انگیزشی و تعهدی و شخصیتی می تواند مفید باشد.
۲.

طراحی نقشه راه بهبود تجربه مشتری در سازمان های خدماتی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
درک تجربه مشتری برای سازمان ها به منظور متمایز شدن در یک بازار رقابتی بسیار مهم و حیاتی است. هدف این مقاله ارائه نقشه راهی برای کمک به سازمان ها برای طراحی و بهبود تجربه های مشتریان می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از مورد پژوهی چندگانه استفاده شده است که این روش برای جستجو و کشف یک موضوع به نسبت جدید مناسب می باشد. برای انجام پژوهش اکتشافی حاضر، چهار سازمان انتخاب و طیف وسیعی از داده های کیفی براساس مشاهده های شرکت کنندگان، بحث ها، گزارش های داخلی و اطلاعات ثانویه جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از یک فرایند تحلیلی دقیق برای طراحی و بهبود تجربه و نیز بررسی شکاف های ممکن بین تجربه ها بر اساس روش 8 مرحله ای اسمیت و کارلسون انجام شد. یافته ها نشان می دهد با وجود اینکه تفاوت ها بین چهار سازمان مورد مطالعه، به نظر می رسد که این سازمان ها رویکرد مشابهی برای بهبود تجربه های مشتریان خود داشته اند. این مقاله با توسعه مدل های موجود، یک «نقشه راه» 10 مرحله ای برای بهبود تجربه مشتری ارائه می دهد. محدودیت اصلی پژوهش، تعمیم یافته های حاصل از مطالعه عمیق و طولی چهار سازمان و مجموعه ای از بخش های آن می باشد. شناسایی زمینه های مهم برای انجام پژوهش های آتی در سازمان ها و اهمیت تغییر ذهنیت در طراحی برنامه های بهبود تجربه مشتری و نیز شناسایی راه های مستقیم مشارکت مشتریان در طراحی و بهبود فرایند از یافته های پژوهش می باشد. نکته مهم ارائه نقشه راهی است که سازمان ها می توانند به عنوان زمینه ای برای بهبود تجربه ها و درنهایت وفاداری و رضایت مندی مشتریان خود استفاده کنند.
۳.

طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبردی در دو سطح فردی و سازمانی: پیشایندها، پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
مشکل اصلی در بحث برنامه ریزی راهبردی، نه تدوین بلکه پیاده سازی و اجرای آن است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبرد ها در سازمان های سلسله مراتبی است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است زیرا به دنبال چارچوبی برای کمک به پیاده سازی و اجرای موفق برنامه راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مصاحبه عمیق با خبرگان در حوزه مورد مطالعه بوده است. روش انجام این پژوهش تئوری داده بنیاد چندگانه بوده است، به طوری که پس از مرحله مطالعات کتابخانه ای، متغیرهای مرتبط با پیاده سازی و اجرای راهبرد از ادبیات و پیشینه پژوهش با روش تحلیل محتوا در قالب دو دسته از عوامل فردی و سازمانی شناسایی و استخراج شده و یک الگوی ابتدایی بر اساس آنها ایجاد شده است. در مرحله بعد با بهره گیری از نتایج حاصل از مرحله مصاحبه های عمیق با تعداد 30 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مدیریت و برنامه ریزی راهبردی با استفاده نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است، الگویی بر اساس عوامل مطرح شده به وسیله مصاحبه شوندگان استخراج شده است. در این الگو نیز عوامل در دو سطح فردی و سازمانی دسته بندی شده اند. در نهایت الگوی نهایی بر اساس ترکیب دو الگوی حاصل از ادبیات نظری و الگوی حاصل از مصاحبه ها استخراج و در قالب الگویی متشکل از پیشایندهای اجرا و پیاده سازی موفق راهبرد و همچنین نتایج اجرا و پیاده سازی آن در سطوح فردی و سازمانی ارائه شده است.
۴.

بررسی پیش نیازهای کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
صاحبنظران، دوران معاصر را عصر انقلاب جهانی نوآوری دانسته اند و معتقدند امروزه نوآروی و کارآفرینی عامل اصلی ارزش آفرینی به حساب می آید. تأثیر فعالیت های کارآفرینانه سازمانی در موفقیت شرکت ها، محققان را به سمت عوامل سازمانی مشوق و یا جلوگیری کننده از این فعالیت ها جذب کرده است. ( Guth and Ginsberg 1990 ) ( Guth and Ginsberg 1990 ) سازمان های ایرانی نیز مانند سایر سازمان ها در سراسر دنیا، در محیط و شرایط پیچیده ای به سر می برند و نیاز روز افزون به نوآوری و کارآفرینی در آنها مشاهده می شود. اما آیا عوامل پیشران کارآفرینی سازمانی در شرکت های ایرانی با عوامل شناسایی شده در سایر کشورهای جهان همخوانی دارد؟ مدیران ارشد و میانی شرکت های بزرگ ایرانی برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های خور با چه عواملی رو به رو هستند؟ این عوامل تا چه اندازه با عوامل موجود در ادبیات این حوزه همخوانی دارد؟ این پژوهش، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 14 مدیر ارشد و میانی از 10 شرکت بزرگ خصوصی ایرانی و استفاده از روش تحلیل محتوا، سعی در شناسایی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهم ترین و زیربنایی ترین مانع برون سازمانی در این راستا عدم وجود برنامه جامع توسعه صنعت در کشور می باشد. همچنین در خصوص عوامل درون سازمانی، اصلی ترین عامل متمایز کننده شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش با سایر پژوهش های موجود در ادبیات، عامل «استقلال مدیریت از مالک و کارآفرین» می باشد که شاید بتوان آن را مهم ترین یافته این تحقیق دانست.
۵.

تحلیل کیفیت خدمات نوین در بانک های دولتی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
همگام با توسعه خدمات الکترونیکی در صنعت بانکی، ماهیت خدمات مالی به طور گسترده ای تغییر پیدا کرده است و با توجه به محیط رقابتی امروز، بیشتر بانک ها برای حفظ جایگاه خود در بازار، درصدد شناسایی و برآوردن نیازهای مشتریان خود هستند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات نوین بانکی با رضایت مشتریان انجام شده است که در آن پس از بررسی الگوهای شاخص های کیفیت خدمات الکترونیکی، 7 متغیر شامل تنوع، سهولت استفاده، کارایی، سرعت انجام عملیات، اعتبار، امنیت و پشتیبانی به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند. بر این اساس تعداد 384 پرسشنامه با مقیاس لیکرت در میان مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بندرانزلی توزیع گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش تحلیل عاملی تأیید شد. برای بررسی عادی بودن توزیع داده ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که توزیع داده ها عادی نیست. از این رو به منظور آزمایش فرضیه ها (7 فرضیه) از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که یافته های پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیه ها بود و نشان داد کیفیت خدمات نوین بانکی رابطه معنا داری با رضایت مشتریان دارد.
۶.

تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد شرکت های پلتفرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از مدل های کسب و کار که امروزه در کشور ما نیز بسیار مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته است، کسب و کارهای پلتفرمی است که به جای تولید و عرضه محصول، فضا و زیرساختی برای رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یک محصول (کالا یا خدمت) ایجاد می کند. با رشد روز افزون این کسب و کارها و دگرگونی این اکوسیستم در جهان و کشور ایران، نیاز به ابزارهای مدیریتی جدید و تکامل یافته در این حوزه به چشم می خورد. این مقاله بر پایه نظریه ها و پژوهش های قبلی در مورد راهبرد و مدیریت منابع انسانی استوار است و بر شناسایی ارتباطات مهم بین راهبرد، منابع انسانی و عملکرد شرکت های پلتفرمی تمرکز دارد . در این مقاله نخست نقش مهم مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی بررسی می شود، سپس نقش رویکرد کارآفرینانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمان های پلتفرمی بررسی شده و در نهایت به تأثیر متغیر مستقل مسیر دید بر عملکرد شرکت های پلتفرمی و تأثیر این متغیر بر رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شرکت های پلتفرمی در حالت وجود متغیر میانجی و نبود آن پرداخته می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که بین شرکت پلتفرمی متوسط داخلی پخش شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر میانجی رویکرد کارآفرینانه در رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد شرکت های پلتفرمی یک میانجی کامل است و شرکت های دارای رویکرد کارآفرینانه و دیدگاه مسیر دید، قادر به دستیابی به عملکرد بالاتری هستند.
۷.

بررسی تطبیقی اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۱۸
یکی از مطالبات جامعه ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های اسلامی در تمام شئون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه مدیریت است. با نگاهی به متون مورد تدریس در مورد مدیریت و اصول آن، مشاهده می شود که این منابع آکنده از آموزه های ژاپنی و غربی بوده و در اغلب موارد در عمل سرلوحه اقدام مدیران سازمان های جوامع اسلامی قرار می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مقایسه اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و ژاپن پرداخته است. در نتیجه با مطالعه آیات قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به خصوص نهج البلاغه امیرالمؤمنین، نکات مطرح شده در مورد اصول مدیریت که شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارتباطات می باشند، استخراج شده تا با معرفی آنها مساعدتی در سیاست گذاری های سازمان های جوامع اسلامی فراهم شود.
۸.

بررسی نقش مدیریت دانش در تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت کاشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
در دنیای امروز، فناوری اطلاعات بر همه مسانل جاری در همه صنایع تأثیرگذار است. به این ترتیب یکی از مهم ترین مواردی که بی شک تحت تأثیر فناوری اطلاعات و شاخه های آن قرار می گیرد، عملکرد زنجیره تأمین می باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش بر آن است تا نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین بر اساس دیدگاه مدیریت دانش بررسی شود، زیرا از آنجا که بهبود عملکرد زنجیره تأمین می تواند در گروی بهره گیری از دانش و تجارب همه افراد درگیر در زنجیره میسر شود، نقش مدیریت دانش در این امر، جلوه بیشتری به خود خواهد گرفت. تعداد 136 پرسشنامه معتبر از شرکت های کاشی و سرامیک کشور جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده به منظور بررسی رابطه میان متغیرها و تأثیر آنها بر یکدیگر، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، تأثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت کاشی ایران اثبات شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴