پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - علمی-پژوهشی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر احمد علی خائف الهی

سردبیر: دکتر شعبان الهی

مدیر اجرایی: زهرا بهار

هیئت تحریریه: دکتر سیدحمید خداداد حسینی، دکتر علی رجب زاده، دکتر اصغر مشبکی اصفهانی، دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر بابک سهرابی، دکتر علینقی مشایخی، دکترامیر مانیان، دکتر علی رضائیان، دکتر سید رضا جوادین، دکتر لطف‌اله فروزنده دهکردی، غلامرضا گودرزی

نشانی: مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری تهران - خیابان شهید لوانی خیابان خلبان سعیدی کوچه حمید کوچه رهنما شماره 16 کدپستی 1954613953

تلفن:   22291279-22291235(021)  

وب سایت: http://ormr.modares.ac.ir

پست الکترونیک: j.impsc@modares.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹