پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال هشتم تابستان 1397 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بهینه سازی مدل شبیه سازی با استفاده از رویکرد شبه مدل: شبیه سازی سیستم کامیون- شاول(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۷۴۹
شبیه سازی یکی از تکنیک های مناسب برای تحلیل و ارزیابی رفتار پویای سیستم های پیچیده است. در این مقاله از یک مدل شبیه سازی که برای اعزام تجهیزات جابه جایی مواد در فرایند استخراج سنگ سولفید در مجتمع معدن مس سرچشمه توسعه داده شده است، استفاده می شود زیرا سیستم جابه جایی مواد و هزینه های مربوط به آن تأثیر به سزایی در هرینه های عملیاتی سیستم حمل و نقل در معادن ایفا می کند. در این مقاله تعیین مقدار بهینه تجهیزات جابه جایی در فرایند استخراج سنگ سولفید با استفاده از رویکرد بهینه سازی مدل های شبیه سازی شبه مدل محور انجام شده است. در مرحله بهینه سازی، مدل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم متناسب سازی شده که از راه شناسایی متغیرهای اثرگذار در سیستم با استفاده از طراحی آزمایش ها تقریب زده شده است، حل می شود. شبه مدل تقریب زده شده به خوبی قادر است نتایج شبیه سازی را تخمین بزند، بنابراین می توان اعتبار آن را نتیجه گرفت. یافته های این رویکرد بهینه سازی مدل های شبیه سازی نتایج قابل قبولی را برای طراحی مجدد و کنترل فرایند استخراج به منظور افزایش بهره وری در اختیار مدیران مجتمع معدن مس سرچشمه قرار می دهد. نتایج به دست آمده از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با استقرار ترکیب بهینه پیشنهادی می توان سطح میزان تولید در فرایند استخراج را حفظ کرد و علاوه بر آن 8 درصد در هزینه های موجود کاهش ایجاد کرد.
۲.

تأثیر تعهد سازمانی و ارتباط با مشتری بر نیت اخلاقی کارکنان: نقش میانجی فنون خنثا سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای تعهد سازمانی و رویکرد ارتباطی کارکنان نسبت به مشتری را در ارتقای نیت اخلاقی کارکنان بررسی می کند، همچنین به نقش بازدارنده فنون خنثا سازی در این رابطه نیز می پردازد. پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان دفاتر نمایندگی بیمه در شهر رشت شامل 438 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 210 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شد. از پرسشنامه های استاندارد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که پایایی و روایی سازه آن در پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی کارکنان به طور مستقیم بر تقویت نیت اخلاقی آنها در سازمان تأثیر (ضریب مسیر 307/0) دارد ولی از سوی دیگر فنون خنثا سازی نیز می تواند عامل بازدارنده مؤثری (ضریب مسیر 263/0-) در تحقق نیت های اخلاقی در سازمان ها باشد. همچنین در تکمیل این یافته مشخص شد که ارتقای مشتری مداری در سازمان ها منجر به کاهش (ضریب مسیر317/0-) استفاده از فنون خنثا سازی به وسیله کارکنان می شود و می تواند به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش نیت اخلاقی در کارکنان سازمانی شود. بنابراین مدیران می توانند با ارتقای نگرش های مثبت همچون تعهد سازمانی و مشتری مداری در کارکنان، زمینه مناسبی را برای بروز رفتارهای اخلاقی در سازمان فراهم کنند.
۳.

نگاشت علّی مدل پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این پژوهش، تدوین مدل علّی پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان با استفاده از نگاشت علّی، برآمده از تجارب خبرگان سازمان های دولتی کرمان بود. برای این کار پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی 16 عامل نقش آفرین در پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته مبتنی بر طیف لیکرت با استفاده از روش نمونه گیری نوعی، 31 نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. برای غربالگری داده ها از میانگین نظر خبرگان بر پایه منطق فازی استفاده شد که نتیجه به حذف یک عامل منتهی شد. سپس پرسشنامه ای با ساختاری ماتریسی برای کشف روابط علّی میان عوامل تهیه شد. پس از حصول اطمینان از عدم وجود رابطه معنادار میان شاخص های خبرگی خبرگان و شاخص های پیچیدگی و دامنه نقشه های شناختی و نیز بررسی تشابه تقشه شناختی خبرگان که نشان می داد ویژگی های شخصی و عضویت خبرگان در سازمان های مختلف نتوانسته است میان نقشه های خبرگان تفاوت معناداری ایجاد کند، نسبت به استخراج نقشه مورد اتفاق خبرگان مبتنی بر روابط به نسبت قوی میان عوامل اقدام شد. نتیجه به یک مدل منجر شد که بر اساس آن عوامل فرایندی مؤثر در پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان عبارت بودند از جاه طلبی های بی محابا، خودخواهی محافظه کارانه، سازگاری سالوسانه و طمع ورزی تبانی کنندگان و نیز هم سویی و هم سازی پیرو- رهبر.
۴.

ارائه الگوی مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۲۷
شناخت درست و کامل ذینفعان یکی از بخش های اصلی و هنر تصمیم گیری راهبردی است. بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور با ذینفعان متعدد و حساسی مواجهند و تغییرات مختلفی را در ساختار ذینفعان خود تجربه می کنند. شناخت و طبقه بندی درست این ذینفعان و اتخاذ راهبرد راهبرد مناسب برای تعامل با آنان یکی از راهکارهای بهبود عملکرد است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت تعامل بانک با ذینفعان راهبردی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرای آن داده بنیاد است. راهبرد نمونه گیری، هدفمند و روش آن گلوله برفی بوده است. سنجش اعتبار درونی (قابلیت اعتبار) یافته ها، مقایسه نتایج به وسیله مبانی نظری و تأیید خبرگان و تأیید دقّت و صحّت داده ها با روش بررسی به وسیله اعضای پژوهش و روایی فرم مصاحبه از طریق روایی محتوایی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاصل از سه مرحله مصاحبه، اجرای فن دلفی و بارش مغزی، 2 بعد بوده است که بعد اول شناسایی ذینفعان راهبردی شامل 4 مؤلفه (قدرت، نفوذ، تأثیرگذاری، منافع و مشروعیت) و بعد تعامل با ذینفعان راهبردی شامل 6 مؤلفه (سیاست گذاری، قوانین و مقررات، اداره و سازماندهی، کنترل و نظارت، تأمین منابع و فروش خدمات) که از 76 شاخص حاصل شده اند.
۵.

مدلسازی بلوغ فناوری اطلاعات سبز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
از آن جایی که فناوری اطلاعات می تواند تأثیر مخربی روی محیط زیست بگذارد، حفاظت از محیط زیست در مقابل این تهدید ها به نگرانی های سازمان ها افزوده شده و به همین دلیل بحث فناوری اطلاعات سبز به مبحث روز دنیا تبدیل شده است. مدل ها و روش های مختلفی به تبیین ابعاد مختلف بلوغ فناوری اطلاعات سبز پرداخته اند که در این پژوهش یک مدل سیستم داینامیک برای بررسی روابط مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب جهت کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش سطح بلوغ فناوری اطلاعات سبز در سازمان ارائه شده است. از آن جایی که صنعت بانکداری با فناوری اطلاعات رابطه تنگاتنگی دارد، از این رو بانک های ایران در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. مؤلفه های مختلف مؤثر بر بلوغ فناوری اطلاعات سبز شناسایی شده و فرضیه دینامیکی اولیه شکل گرفته سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت برای تبیین روابط آنها ترسیم شده است. در پایان پس از آزمون و شبیه سازی مدل دینامیکی، سناریوهای مختلفی برای بهبود وضعیت در صنعت بانکداری و رسیدن به بالاترین سطح بلوغ فناوری اطلاعات سبز پیشنهاد شده است.
۶.

الگوی چند هدفه تخصیص خدمات بانک به مشتریان خوشه بندی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
پژوهش های اخیر نشان داده است که بانک ها با شناسایی و تقسیم بندی مشتریان به گروه هایی با نیازها و الگوهای رفتارهای مشابه می توانند سودآوری خود را از ارائه خدمات و محصولات به شدت افزایش دهند و با شناسایی مشتریان مشابه، رفتار آنها را تحلیل و جهت کسب بیشترین مطلوبیت برای آنها، خدمات و محصولات خود را عرضه کنند. در این پژوهش بر اساس پنج ویژگی هریک از مشتریان شامل آخرین زمان مراجعه، تعداد تراکنش، مبلغ سپرده گذاری، مبلغ وام و مانده معوقات وام ها در طول یکسال فعالیت از پایگاه داده بانک استخراج شد و سپس به کمک الگوریتم کا میانگین مشتریان خوشه بندی شدند. سپس الگوی چندهدفه تخصیص خدمات بانک به هرکدام از خوشه ها طراحی شد. اهداف الگوی طراحی شده افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و کاهش مخاطره تخصیص خدمات بود. با توجه به آنکه مسئله دارای یک راه حل بهینه نبوده و هر یک از ویژگی های مشتری دارای یک تابع توزیع احتمالی اند، برای حل از شبیه سازی استفاده شد. نتایج به دست آمده بهبود قابل توجهی از سطح ارائه خدمات و محصولات به مشتریان بانک را نسبت به وضعیت فعلی نشان داد. در این پژوهش از نرم افزارهای وکا و آر برای داده کاوی و ارنا برای شبیه سازی و بهینه سازی استفاده شد. از نتایج این پژوهش در توسعه و ساخت نرم افزار تحلیلی مشتریان در یکی از بانک های خصوصی کشور استفاده شد.
۷.

تأثیر شهروندی شرکتی بر جذابیت و وفاداری به برند کارفرما (برند دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
امروزه جذب، نگهداری و ایجاد وفاداری در کارکنان ماهر امر مشکلی است و شرکت ها و سازمان ها برای جذب و نگهداری کارکنان خبره و با استعداد با یکدیگر رقابت می کنند. راه های مختلفی برای ایجاد وفاداری کارکنان به برند سازمان یا شرکت وجود دارد که می توان به شهروندی شرکتی و جذابیت برند کارفرما اشاره کرد. از این رو، پژوهش حاضر تأثیر شهروندی شرکتی بر جذابیت برند کارفرما و وفاداری به برند کافرما را بررسی می کند. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که تعداد آنها 350 نفر است. پس از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 210 پرسشنامه معتبر توزیع و جمع آوری شدند و با استفاده از بسته های نرم افزار SPSS22 و LISREL8.8 تجزیه و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم بررسی شد. فرضیه های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل آزمون شدند. نتایج نشان داد که شهروندی شرکتی بر جذابیت برند کارفرما ( (98/4 t= ؛44/0= β ) و وفاداری به برند کافرما (59/5 t= ؛51/0= β ) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین جذابیت برند کارفرما بر وفاداری به برند کافرما (12/4 t= ؛39/0= β ) تأثیر مثبت و معناداری دارد. در انتها نیز با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه شدند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲