پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال هشتم زمستان 1397 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

واکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
اختار سازمانی تعیین کننده حدود تصمیم گیری ها، وظایف، مسئولیت ها، اهداف، چشم اندازها و پاداش دستیابی به نتایج است. در دهه های اخیر با توجه به تحولات محیطی و پیشرفت های شگرف تکنولوژی، ساختار سازمانی از وضعیت مکانیکی به ارگانیکی تغییر پیدا کرده است. هدف از تغییر ساختار، تسهیل دستیابی به اهداف سازمان است. نوع ساختار سازمانی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اثرگذار بوده و عملکرد سازمانی تحت تأثیر این عوامل است. هدف این مطالعه، واکاوی عملکرد سازمانی با تکیه بر متغیرهای مالی و ساختاری است. این موضوع برای نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد، به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد سازمانی و بعد مالی ارزیابی عملکرد از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. داده های مورد نیاز برای ساختار سازمانی (نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر) و متغیرهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از راه پیمایش گردآوری شد. در این راستا تعداد 170 شرکت نمونه انتخاب و 127 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت های با ساختار ارگانیکی تأکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد دارند و ارزیابی عملکرد در ساختارهای ارگانیکی به صورت علّی- معلولی و یا کاملاً پیشرفته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در ساختارهای مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهای ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا علّی-معلولی، عملکرد سازمانی بهتر است.
۲.

تخمین پارامتریک هزینه های ماشین آلات بارگیری و باربری در معادن روباز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
عملیات بارگیری و باربری بخش مهمی از چرخه فرایند تولید در معادن روباز محسوب شده و سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می دهد. به منظور ارزیابی گزینه های فنی و تصمیم سازی در مرحله طراحی و مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی، دسترسی به مدل های تخمین هزینه سریع و کارآمد ضروری بوده و دقت و اعتبار آن ها از جمله عوامل بحرانی در موفقیت پروژه محسوب می شود. در این تحقیق مدلی جهت تخمین هزینه های این ماشین آلات با استفاده از تحلیل رگرسیون تک و چند متغیره ارائه شده است. تحلیل چند متغیره با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی صورت گرفته است. ماشین آلات مورد مطالعه شامل بارگیرهای رایج نظیر شاول های هیدرولیکی و کابلی، لودر چرخ لاستیکی، کج بیل و کامیون یکپارچه باربر می باشند. توابع هزینه بر اساس نوع هزینه سرمایه ای و عملیاتی تفکیک شده اند. هریک از اقلام هزینه های عملیاتی نیز به صورت تابعی مجزا ارائه شده است. متغیر مستقل در تحلیل تک متغیره ظرفیت بارگیری و باربری بوده و در چند متغیره بسته به نوع دستگاه شامل متغیرهای مشخصه هر ماشین از جمله ظرفیت جام، ارتفاع بارگیری/ تخلیه، عمق حفر، طول بازو و توان موتور می باشند. کارائی هریک از توابع هزینه چند متغیره با استفاده از میانگین خطای مطلق سنجیده و بیشینه آن ها به 17درصد برآورد شده است.
۳.

طراحی مدل فرایند شکل گیری فرهنگ قوی کش و ضعیف پرور در بنیاد شهید و امور ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
ج جهان در قرن حاضر، آکنده از رقابت و عوامل محیطی نامطمئن است. شرط توفیق در این میدان، توجه و شناخت فرهنگ سازمانی و تغییر و تحولات آن ا ست . نفوذ و انسجام فرهنگ، مشخصه شرکت های رشد یافته است از این رو هدف پژوهش حاضر مطالعه فرایند شکل گیری فرهنگ قوی کش و ضعیف پرور در بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. با توجه به روش شناسی پژوهش و با به کارگیری نظریه پردازی داده بنیاد، مدلی مناسب طراحی و آزمون شد. با روش نمونه گیری گلوله برفی 25 تن از میان خبرگان دانشگاهی و متخصصان اداری انتخاب و به کمک مصاحبه اکتشافی و کدگذاری محوری 16 مقوله و72 مفهوم حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مدل نهایی ارائه شد. مدل پیشنهادی با داده هایی که به وسیله پرسشنامه اعتباریابی شده است، از میان 385 نفر از مدیران و کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمع آوری شد و مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. در خروجی های تحلیل عاملی تأییدی نرم افزار LISREL8.80 چون بارهای عاملی همه گوی های مدل استاندارد بالاتر از 3/0 بوده و ضرایب معنا داری مدل نیز همگی بالاتر از 96/1 می باشند و همچنین شاخص های جداول برازش نیز حاکی از مناسب بودن مدل است، از این رو تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معنادار می باشند، بنابراین نه تنها روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد بلکه روابط بین اجزای مدل مورد نیز قابل تأییدند. در خروجی مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار SmartPLS ، چون تمامی ضرایب معناداری مدل بالاتر از 96/1 است، از این رو با اطمینان 95 درصد نتایج نشان از تأیید روابط حاکم بر اجزای مدل پیشنهادی می باشند.
۴.

استراتژی های مدیران در واداری کارکنان به سکوت سازمانی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۰
در هر سازمانی، اعضای سازمانی ظرفیت صحبت کردن در مورد مسائل مهم سازمانی را دارا هستند اما پژوهش ها نشان از وجود پدیده ای به نام سکوت سازمانی است. سکوت سازمانی نشان دهنده وجود جو عدم اظهار نظر کارکنان نسبت به مسائل سازمانی است. این مقاله با هدف شناسایی استراتژی های مدیران در واداری کارکنان به سکوت سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. بنابراین با استفاده از رویکرد ترکیبی به پژوهش در بخشی کیفی با توجه به راهبرد تحلیل محتوای متعارف و مصاحبه با 20 نفر از کارکنان بخش های دولتی، 14 استراتژی شناسایی شد که در بخش کمی از راه آزمون دوجمله ای و روش آنتروپی شانون آزمون گردید. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی و جامعه آماری بخش کمّی پژوهش را کارکنان ستاد امور مالیاتی شهر تهران تشکیل می دهند. نتایج حاکی از استفاده مدیران از دو دسته استراتژی های شخصی و استراتژی های سازمانی برای واداری کارکنان به سکوت سازمانی است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، مدیران استراتژی شخصی را در به وجود آوردن جو سکوت در اولویت قرار می دهند.
۵.

مزیت رقابتی پایدار و تصویر برند سازمان: تبیین نقش استراتژی بازاریابی و تعاملات اجتماعی مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
امروزه با شدت گرفتن رقابت در حوزه های مختلف کسب و کار به ویژه صنایع خدماتی، سازمان ها جهت دستیابی به اهداف خود نظیر ایجاد ذهنیت مثبت در جامعه هدف، ایجاد رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و در نهایت، دسترسی به سود بیشتر به دنبال خلق و استفاده بهینه از مزیت های رقابتی خود نسبت به رقبا هستند. این امر به خصوص در بخش خصوصی با توجه به جایگاه مهم مشتریان پر رنگ تر به نظر می رسد و می توان بیان کرد هر چه قدر مزیت رقابتی آنها پایدارتر باشد، می توانند در این زمینه موفق تر عمل کنند. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسی تأثیرگذاری مزیت رقابتی پایدار بر تصویر برند سازمان، تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی توسعه ای- کاربردی انجام شده است. بیش از 489 پرسشنامه در بین مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات بیمارستان های خصوصی استان مازندران توزیع شد. در سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری/ محتوایی و همچنین روایی همگرا و واگرا و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (84 درصد) و روش پایایی ترکیبی(81 درصد) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت رقابتی پایدار سازمانی می تواند از راه استراتژی های مناسب بازاریابی بر تصویر برند سازمان اثرگذار باشد که این امر به تعاملات اجتماعی مشتریان به عنوان متغیر تعدیلگر بستگی دارد.
۶.

پیکره بندی مدل ریاضی دو مرحله ای برای مدیریت زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف این مطالعه، ارائه یک مدل یکپارچه برای زنجیره تأمین سبز با حلقه بسته یک کارخانه فعال در صنعت شیشه تحت شرایط ابهام و عدم قطعیت است. مدل شامل دو مرحله است. در مرحله اول از روش تاپسیس فازی برای ارزیابی تأمین کننده ها بر حسب معیارهای کمّی و کیفی استفاده شده است. خروجی این مرحله وزن تأمین کننده ها برای هر قطعه است که به عنوان پارامتر ورودی مرحله دوم مدل در نظر گرفته می شود. در مرحله بعد یک مدل ریاضی استوار خطی چند هدفه عدد صحیح مختلط پیشنهاد می شود به طوری که تعداد بهینه قطعات و محصولات را در شبکه تعیین کند. همچنین به منظور تحلیل دقیق تر قابلیت مدل های استوار، از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد که نتایج نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله دارد.
۷.

استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۶۸۸
امروزه توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از پیش بر مسائل زیست محیطی و توسعه متمرکز شده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی است. این پژوهش از نظر هدف در حوزه تحقیقات توسعه ای قرار می گیرد و از آنجا که به توصیف متغیرها و روابط بین آنها، شناخت وضعیت موجود و در نهایت ارائه الگوی استقرار می پردازد، از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع می باشد که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 27 نفر با روش مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش تجزیه و تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و استقرار منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. مدل موجود، الگویی برای کسب وکارهای مختلف با هدف استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی است. یافته های پژوهش نشان دهنده 18 بعد برای الگوی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی سبز بر اکوسیستم کارآفرینی، تفکر سبز، توسعه پایدار و در نهایت جهانی شدن دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲