محمدحسین ایمانی خوشخو

محمدحسین ایمانی خوشخو

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب آوری

کلید واژه ها: بحران پساکرونا گردشگری تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 634
بیماری کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است. نکته ی مهم پساکرونای گردشگری است که نتایج مطالعات نشان می دهند گردشگری موضوعی اجتماعی و پساکرونای گردشگری در ایران موضوعی قابل تأمل است. لذا، این تحقیق، که با هدف بررسی و تحلیل مدیریت بحران پساکرونای گردشگری از منظر تحلیل روان شناختی اجتماعی و با تأکید بر مؤلفه های تاب آوری آنتونوفسکی (SOC) انجام شده است، از شیوه ی کیفی و مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته و، با روش تحلیل مضمون، پساکرونای گردشگری را تحلیل و بررسی کرده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق به بحران پساکرونا اشاره دارد، بحرانی جدی که با بازاری نابسامان و تقاضای انبوه، بروز رفتارهای آسیب زننده ی ناشی از فشارهای دوران کرونا، تمایل به سفرهای داخلی و توجه بیشتر به امور بهداشتی همراه و مؤید مشکلات بسیاری بوده است. مدیریت بحران پساکرونای گردشگری، با توجه به روحیه ی تاب آوری، بر ایجاد آگاهی و درک بالا از شرایط آتی توسط متولیان و مدیران گردشگری و برنامه ریزی عملیاتی و کوتاه مدت با محوریت گردشگری شهری تأکید می کند تا از رسانه ها برای آگاهی بخشی، توصیف و آماده سازی جامعه ی میزبان و گردشگران برای دوران پس از کرونا بهره مند شود.
۲.

تأثیرگذاری زیرساخت های گردشگری در میزان وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت گردشگری وفاداری گردشگر تصویر مقصد رضایت گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 576
هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثرگذاری زیرساخت گردشگری بر میزان وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر اصفهان) است. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل می دهند که از تیرماه تا شهریورماه ۱۳۹۸ به شهر اصفهان سفر کرده اند. نمونه بررسی شده طبق جدول مورگان، 400 نفر محاسبه شد که از نمونه مذکور، 380 پرسش نامه معتبر استخراج شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد بود که به روش نمونه گیری در دسترس در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت. روایی محتوایی (به دست 25 نفر از اساتید دانشگاه و فعالان صنعت) و روایی سازه (با تحلیل عاملی تأییدی) بررسی و تأیید شد و همچنین پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ (9/0) محاسبه و تأیید شد. مدل مفهومی پژوهش در نرم افزار ایموس، بررسی و تحلیل و همه فرضیات پژوهش حاضر تأیید شد. نتایج تحلیل مسیر پژوهش حاضر بیانگر آن است که زیرساخت گردشگری به صورت مستقیم بر رضایت گردشگر با ضریب 934/0 و تصویر مقصد با ضریب 654/0، و به صورت غیرمستقیم بر وفاداری گردشگری با ضریب 594/0 اثرگذار است. این نتایج بیانگر آن است که بهبود زیرساخت گردشگری باعث افزایش رضایت گردشگر و مطلوبیت تصویر مقصد به صورت مستقیم و افزایش وفاداری در گردشگر به صورت غیرمستقیم می شود.
۳.

Identifying and Prioritizing Spiritual Health Factors Effective on Tourism Stakeholders’ Resilience(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Spiritual Health Resilience tourism industry stakeholders thematic analysis interpretive-structural modeling (ISM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 269
Stakeholders of the tourism industry are facing crises with many stress factors. Resilience is one of the most essential human abilities in critical situations. To improve the resilience of the stakeholders of the tourism industry, paying attention to spiritual health is very important. Spiritual health is a fundamental factor in the resilience of tourism industry stakeholders. This study aims to present a model of identifying and prioritizing the effective factors in spiritual health on the resilience of tourism stakeholders. For this purpose, information was collected through an in-depth study of the subject literature, and an in-depth interview with 15 experts in the field of tourism who are familiar with tourism, spirituality, and culture, and coding was done with the exploratory approach of thematic analysis and using ATLAS-ti software. And finally, 28 indicators and six components were extracted. Then, in the next stage, the research components were implemented by 15 research experts using the questionnaire and interpretive-structural modeling (ISM) method, and using MATLAB software, the position, importance, and effectiveness of the extracted research components were presented at six levels. The results of this research state that the element of spiritual structure in tourism has the most impact and is the cornerstone of spiritual health in the resilience of the Stakeholders of the tourism industry, and the component of spiritual perception of the tourism stakeholders has the most effectiveness.
۴.

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG (شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری شاخص نهادی ریسک سیاسی درجه بازبودن اقتصاد زیرساخت های حمل ونقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 971
در چارچوب الگوها و نظریات رشد و توسعه، توجه به رشد درون زا و توسعه پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است. طی دهه های اخیر، صنعت گردشگری یکی از مهم ترین منابع پایدار، کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای کشورها شناخته می شود. صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی باید بیش ازپیش مدنظر قرار گیرد و سیاست گذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود. در این تحقیق، با لحاظ کردن عوامل اقتصادی و نهادی (شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG)) به مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی سال های2000 تا 2016 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد، زیرساخت های حمل ونقل و وضعیت شاخص نهادی ICRG در هر دو گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی  ICRGدر کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است. همچنین ضریب تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار است. ضریب تخمین سطح عمومی قیمت ها (تورم) در کشورهای توسعه یافته، کوچک اما منفی و معنی دار است، اما در کشورهای درحال توسعه  با توجه به وضعیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران  این ضریب بسیار کوچک، اما مثبت و معنی دار است.
۵.

The Spirituality in Tourism by Eastern Philosophy and Ethical Codes(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: codes of ethic Conceptualization Eastern philosophy Spiritual Tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 572
Nowadays, when excessive attention to the material issues and the homogeneity of societies does not meet the rebellious and human spirit, and amid successive runs, it seems that man is looking for a destination other than bread and shelter, a higher excuse to survive. The need to discover the truth and meaning of existence compels man to glorify his immaterial and spiritual dimension by seeking the path of cognition. Understanding spirituality and its history is a significant concept worth exploring from a social and personal perspective. This research was done using the qualitative grounded theory method to present the idea of spirituality in tourism, relying on Eastern philosophy and international codes of ethics, and performing different techniques such as studying various texts and using the expert’s opinion. The results of this research can be interpreted in such a way that the individual  dimension includes: internal and mystical connection, human interaction in the universe and superior power, guiding principles in understanding truth and meaning of life, and social dimension including each person's cognitive system and its impact on man's attitude and perceptions of his life and behaviors, determining the tolerable capacity of the environment and environmental assessment, protection of cultural identity and indigenous subcultures. Recognition and perception of spirituality in tourism express spirituality, which is done by emphasizing self-creation and action related to the Creator of the world.  
۶.

واکاوی سبک زندگی جامعه معاصر تحلیل سبک سفر و تأثیر بازاریابی فرهنگی بر آن

کلید واژه ها: بازاریابی فرهنگی سبک زندگی سبک سفر مصرف آشکار هویت یابی گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 532
جامعه ایرانی در دهه های گذشته تغییرات عمیقی را تجربه کرده است. برخی از این تغییرات از الگوی حاکم بر تغییرات در جامعه پیروی می کند، در حالی که بدنه اصلی تغییرات نتیجه حکمروایی مدرنیزاسیون و پیامدهای آن است. در این میان، بازاریابی فرهنگی با ابزار قدرتمندی نظیر فرهنگ به دنبال یافتن مشتریان در عصر مدرن است. این مقاله به دنبال آن است تا تغییرات پدیدآمده در سبک سفر جامعه معاصر ایران و میزان تأثیرات بازاریابی فرهنگی بر آن را با دیدگاهی کیفی بیابد. به همین منظور، ابتدا با توسل به ادبیات پیشین چارچوب مفهومی پژوهش ترسیم شد. سپس با توجه به ماهیت مکاشفه ای پژوهش، روش گراندد تئوری برای آن انتخاب شد. داده های پژوهش از خلال مصاحبه های عمیق با 47 نفر از کارشناسان و کسانی که تجربه بیش از 10 سفر به خارج از کشور داشتند، انجام شد. تجزیه وتحلیل پژوهش با استفاده از کدگذاری سه گانه انجام شد و در نهایت با استخراج 14 مقوله عمده تحت عناوین شرایطی، تعاملی و پیامدی مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج حاکی از آن است که جامعه معاصر ایران، تحت تأثیر فرهنگ جهانی، برای بازتعریف نقش های اجتماعی و فرهنگی خود و ایجاد هویت جدید، در هویت های پیشین خود تجدیدنظر و آن را مجدداً سازماندهی کرده است. در این میان بازاریابی فرهنگی در بسیاری موارد نتوانسته موجب پایبندی افراد به ریشه های خود شود که در بسیاری از موارد با فرهنگ سنتی و رایج مغایرت اساسی دارد و تغییر ارزش ها، تعارض هویت و عدم تعادل مادیات و معنویات را به دنبال داشته است.
۷.

The Role of Women’s Creativity in the Development of Intangible Cultural Heritage with Creative Tourism Approach (Case Study: Uraman region)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intangible Cultural Heritage womens creativity Creative tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 264
Nowadays, creativity has become a strategy in tourism development; cities and regions that want to increase their attractiveness to the creative class must support creative industries. Intangible cultural heritage (ICH), as a unique advantage in the tourism industry, provides global competitiveness for the community. Sustainable tourism approaches are needed to transition and promote ICH as a sustainable tourism resource successfully. Accordingly, this study investigates the role of women's creativity in developing intangible cultural heritage with a creative tourism approach. The statistical population of this study is women in the Uramanat region and tourists in the area. A sample of 360 people from each community was selected by purposive and available sampling. Creativity with measurement approach and value creation and development of intangible cultural heritage with the dimensions of preserving originality, empowerment, maintaining the meaning of content, emphasizing identity, parallel development of tourism, and heritage protection was measured by a researcher-made questionnaire whose validity was assessed using construct validity. Cronbach's alpha and composite reliability were used for instrument reliability, and both were acceptable. The studied model was tested using the least-squares approach. Findings showed that creativity has a significant positive effect on the development of intangible cultural heritage. In many destinations, the development of creative tourism, one of the rapid branches of economic growth, and the development of intangible cultural heritage in the tourism industry are essential.
۸.

Presenting a Model for Development of Religious Tourism in Mazandaran Province (Case study: Sari city)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: religious tourism development of religious tourism Religious attractions (Imamzadeh of Sari city)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 892
Religious tourism is one of the world's most critical current types of tourism, especially in Islamic countries such as Iran, which has a high potential for development and progress in this field. However, the development of this type of tourism in our country is not restricted to only religious cities but includes other cities in Iran. With its religious-pilgrimage functions, Sari city in Mazandaran province provides an appropriate ground for developing religious tourism as one of the main forms of tourism. The present research first conducted a set of observations in the region after studying library documents using the field method. After analyzing data from the observations, research questions were evaluated by organizations, experts, and the local community. The results were quantitatively examined by SWOT analysis. Finally, according to extracted concepts from qualitative and quantitative analysis, a model for the development of religious tourism was obtained based on library and field studies using interviews and then evaluated by experts. Results show that religious places of Sari city aren’t on the list of development priorities. It presents a model for development in this region with more challenges. Therefore, the qualitative and quantitative analysis results of this research imply a very appropriate situation and a high potential for religious tourism, emphasizing Imamzadeh in Sari city.
۹.

شناسایی عوامل تأثیر گذارِ شبکه های اجتماعی بر برندینگ گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری برندینگ گردشگری شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 866
گسترش شبکه های اجتماعی و جذب تعداد انبوهی از کاربران در نقاط مختلف دنیا سبب شده است تا این ابزار کارکردهای خاص خود را در عرصه گردشگری بیابد. هدف این نوشتار شناسایی عوامل تأثیرگذارِ شبکه های اجتماعی بر برندینگ گردشگری در ایران است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل تم، از نوع تحقیقات مقطعی است که در آن داده ها در خلال چند هفته جمع آوری شده است. در این تحقیق از دیدگاه 10 نفر از خبرگان موضوع بهره گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شده است. نتایح تحلیل تعداد 63 کد باز میان 330 مفهوم را نشان می دهد .63 کد باز که در قالب 18 تم دسته بندی شده اند. مقوله های شناسایی شده شامل ارزش گردشگر، اشتراک گذاری محتوا، اعتبارسنجی و نقد گردشگر، اعتماد گردشگر، آگاهی برند، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی، تمایل گردشگر، خدمات الکترونیک، رسانه اجتماعی، عملکرد شرکت، عوامل سازمانی، مزیت رقابتی، مسئولیت اجتماعی، مشارکت گردشگر، نگرش گردشگر، نوآوری خدمات و وفاداری گردشگر بوده است.
۱۰.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه وفاداری گردشگران به هتل های ایران

کلید واژه ها: صنعت گردشگری وفاداری رضایت کیفیت هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 21
وفاداری مشتری یکی از اهداف اصلی همه کسب و کارها محسوب می شود. با توجه به اهمیت گردشگری و پتانسیل کشور ایران، لازم است تا نگاه ژرف و علمی به فعالیت های گردشگری در داخل کشور صورت گیرد. همزمان با افزایش سفرها از یک سو و کسب و کارها در گردشگری، به ویژه هتل ها، از سوی دیگر، مطالعاتی در حوزه های مختلف از جمله وفاداری به هتل انجام گرفته است. پژوهش حاضر، به شیوه فراتحلیل مقالات ارائه شده در داخل کشور با موضوع وفاداری گردشگران به هتل های ایران را ارزیابی و بررسی نموده است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و پس از تحلیل و بررسی مقالات، یک ارزیابی کلی و طبقه بندی شده از عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به هتل های ایران ارائه شده است. عناصر کیفیت خدمات، کیفیت رابطه با مشتری، خدمات مکمل، رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت تجربه مشتری به عنوان متغیرهای موثر بر وفاداری به هتل در گردشگری به دست آمده اند.
۱۱.

ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک معنویت سفر گردشگر فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 980
انسان محور گردشگری، متشکل از ابعاد مادی و غیر مادی است که بر روی کره هستی در مسیر شناخت و آگاهی گام بر می دارد. در این میان سفر و به ویژه فرهنگ مردمان یک منطقه، منبع ارزشمند کسب آگاهی به شمار می رود که از آن بهره می جوید. ادراک انسان به عنوان گردشگر فرهنگی، علاوه بر دریافت های ظاهری مبتنی بر حواس، محیط و روابط اجتماعی، به مضامین معنوی مرتبط می گردد که بستر اصلی تمامی دریافت های انسانی را شامل می شود. ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر، از جمله اصطلاحات جدیدی است که اولین بار در این تحقیق به عنوان یکی از مفاهیم جدید مطالعات گردشگری ارائه می شود. از این رو الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر ضمن مطالعه موردی بر روی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان پرداخته شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، مبتنی بر اکتشاف، از مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهده و مصاحبه با گردشگران خارجی شهر اصفهان در بازه زمانی زمستان 1396 – تابستان 1397 انجام شده است. داده های بدست آمده با روش تحلیل محتوا، ارزیابی و الگوی بدست آمده نیز از نقطه نظر خبرگان راست آزمایی گردید. در پایان این نتیجه حاصل شد که الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی، از مولفه های پیش فرض گردشگر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر تشکیل شده است که در حین سفر و دریافت های حسی، محیطی و اجتماعی صورت می گیرد.
۱۲.

Foreign Cultural Tourists' Spiritual Perception Factors from Travel to Isfahan(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Perception spirituality spiritual perception cultural tourists

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 258
Human beings take a step in the path of discovery and searching the universe. Meanwhile, travel is one of the means of searching wisdom and experience for communicating with the land, nature and the world’s creator, as well as finding meaning and concept of life. Therefore, humans understand travel as a source of perception and take benefits from it for recognizing themselves and the universe. The term "spiritual perception" is defined as a way for understanding and interpreting all non-material affairs related to the origin of human soul which has been investigated in this research. In this regarda qualitative-quantitative method has been applied in which the spiritual perception factors were obtained by using concept analysis method after conducting deep interviews with experts. Four factors of human hypothesis, spiritual truth, outward truth and human interaction were considered. Study population consisted of foreign cultural tourists travelling to the City of Isfahan from March to June 2018.  Gathered data was analyzed by using structural equation and Smart PLS. The results showed that all the hypotheses of research were confirmed and there were meaningful relationships among tourists' spiritual perception and mentioned factors.    
۱۳.

تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب مقصد بازاریابی مقصد زیرساخت های گردشگری تصویر مقصد قبل از بازدید تصویر ادراک شده از مقصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 153
هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با توجه به متغیرهای واسطه ای «بازاریابی گردشگری، رضایت گردشگر، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادراک شده از مقصد») است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل دادند که در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۷ از شهر اصفهان بازدید کرده بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات، نمونه ۳۸۴ نفری از جامعه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در اختیار ایشان قرار گرفت و درنهایت ۳۵۲ پرسشنامه معتبر به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مسیر و نرم افزار AMOUS و SPSS استفاده شد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات، میزان تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد محاسبه و برابر با ۶۶۲/۰ به دست آمد. همچنین در ارتباط با متغیرهای واسطه ای نتایج نشان داد به ترتیب، رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، بیشترین تأثیر را در انتخاب مقصد گردشگری دارند، لذا با توجه به نحوه و میزان تأثیر زیرساخت گردشگری و متعاقباً متغیرهای واسطه ای بر انتخاب مقصد، در جهت افزایش بازدید از شهر اصفهان توسط گردشگران داخلی، به ترتیب لزوم توجه به بهبود رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، با بهره گیری از بهبود زیرساخت گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.
۱۴.

بررسی ارتباطات مبتنی بر احساس در بخش هتلداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هتلداری رتبه بندی مهارت های همدلی تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 252
هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش مهارت های همدلی فرهنگی کارکنان صف پنج هتل 4 و 5 ستاره از گروه هتل های پارسیان به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و در گام بعدی، ارائه راهکارهای لازم برای بهبود نقاط ضعف است. در این راستا، با استفاده از ابزار پرسشنامه و شاخص همدلی قومی-فرهنگی وانگ و همکاران(2003) اقدام به گردآوری داده های مد نظر شد. یافته های اولیه حاکی از آن بود که حداقل میانگین سنجه های این شاخص(11/4) از حد وسط طیف لیکرت هفت تایی(5/3) بیشتر است. بنابراین، می توان بیان کرد که مهارت ها و تمایلات همدلی قومی-فرهنگی کارکنان این گروه هتل ها، ضعیف نیست. به لحاظ روش شناسی، نقطه متمایز پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های دیگرِ مرتبط با شاخص همدلی وانگ یا دیگر شاخص های همدلی آن است که در این پژوهش، اقدام به رتبه بندی ابعاد مختلف همدلی با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره شد. در این راستا، به منظور تحلیل داده ها، از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس و روش وزن گذاری انتروپی شانون استفاده شد. نتایج نهایی بیانگر آن است که کارکنان صف هتل های فوق، به ترتیب در ابعاد اتخاذ دیدگاه همدلی، احساس و بیان همدلی، پذیرش تفاوت های فرهنگی و آگاهی همدلی دارای مهارت می ب اشند. بنابراین، پیشنهاد  می شود تا مدیران گروه هتل های پارسیان، دو بعد پذیرش تفاوت های فرهنگی و آگاهی همدلی را مورد توجه قرار دهند و کارکنان صف خود را در رابطه با آنها توانمندتر کنند.
۱۵.

نقش رسانه ملی در چگونگی گذران اوقات فراغت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

کلید واژه ها: رسانه ملی تأمین استراحت اوقات فراغت کسب مهارت بازنشستگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 251
در بازنشستگان، به دلیل تغییر در ماهیت شغلی و مسئولیت های اجتماعی آنان، مقدار زمان های آزادتری در محیط های خصوصی یا اجتماعی دارا می شوند و این به مفهوم زمان فراغت بیشتر در مقایسه با سایر گروه های سنی در جامعه است. ازآنجایی که رسانه ملی، می تواند ابزار مناسبی برای اوقات فراغت آنان باشد، این پژوهش باهدف بررسی نقش رسانه ملی در تأمین اوقات فراغت بازنشستگان انجام شده است. روش این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی و از نوع کاربردی بوده و بر اساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری شهر تهران است که تعداد آن ها 6685 نفر در سال 1396 گزارش شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، در دسترس بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 363 نفر تعیین شد. نتایج آزمون پنج فرضیه در این پژوهش نشان داد که؛ رسانه ملی، بر پنج عامل «تأمین استراحت»، «تفریح و کم کردن کسالت»، «رشد شخصیت فردی»، «کسب مهارت» و «تقویت پیوندهای اجتماعی» بازنشستگان در گذران اوقات فراغت آنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد که؛ از میان کارکردهای موردمطالعه «اوقات فراغت»، «تأمین استراحت»، بیشترین اهمیت را داشته و «تفریح و کم کردن کسالت»، در رتبه آخر از نظر اهمیت قرار دارند.
۱۶.

Aspects of Spirituality in Eco-Lodges’ Landscape in Iran (from the Perspective of Tourists)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Tourism and Spirituality landscape Eco-lodge Accommodation Destination

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 451
It is truly undeniable that tourism is a system leading to epistemology and resulting in spiritual growth and excellence. The mission of the journey lies in its spiritual achievements and eco-lodges provide the potential context for mutual interconnections and gaining meaning and excellence. Therefore, lacking emphasis on spiritual potentials of eco-lodges in the accommodation sector is the main concern of this research. The present study aims to identify the factors influencing the landscape development of eco-lodges from the viewpoint of tourists to explain and analyze the realization of the spiritual landscape of eco-lodges via the perception of the eco-lodges’ landscape. The main concern of this qualitative research is seeking what a tourist sees, what he understands, how the type of accommodation would lead him from objectivity to subjectivity and ultimately, how the perception of the spiritual landscape from tourist’s view is. Answering research questions through the qualitative method with an interpretive approach and inductive strategy has been conducted by a semi-structured interview tool. Besides, the research data is gathered via two phases of coding the general concepts and classification of concepts based on the frequency. Lastly, the findings have been analyzed and interpreted through a conceptual framework. Based on research results, staying in eco-lodge causes leading resident tourist from objectivity to subjectivity and this is derived from perception of spiritual landscape. The components of the eco-lodges’ landscape adapting with three  parameters of spirituality in tourism, lead tourists to the perception of the spiritual landscape as well as the realization of the mutual understanding of nature and man in the journey and the achievement of the meaning and spirit through accommodation in eco-lodges.
۱۷.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 794
توسعه ی کارآفرینی مجموعه ای از سیاست های خصوصی و عمومی و روش هایی است که می تواند تسریع کننده و حمایت کننده ی کارآفرینی می باشند. گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی به حضور کارآفرینان نیاز دارد؛ بنابراین باید زمینه هایی را تدارک دید تا توسعه ی کارآفرینی در گردشگری محقق گردد. گردشگری فرهنگی یکی از گونه های مهم گردشگری است که سهم عمده ای در بین انواع گردشگری را به خود اختصاص داده است. این مقاله به منظور طراحی مدلی برای این توسعه تدوین شده است. مورد مطالعه شهر یزد بوده و از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی برای مدل سازی استفاده شده است. جامعه ی آماری خبرگان دانشگاهی، مالکان و شاغلان کسب وکارها و فعالان بخش دولتی و خصوصی مرتبط با گردشگری بوده اند. مدل مفهومی با بهره گیری از مدل سه شاخگی و با استفاده نظر خبرگان و ادبیات نظری طراحی شده است و بیان می کند سه متغیر عوامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعه ی کارآفرینی مؤثر می باشند. محاسبات مربوط به برازش اندازه گیری، ساختاری و کلی مدل صورت پذیرفته است که نشان از برازش مناسب مدل دارد. با توجه به ضرایب مسیر مشخص شده است که در مدل نهایی، عوامل رفتاری 34.6% و عوامل ساختاری 46.5 % تغییرات مربوط به متغیر توسعه ی کارآفرینی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین متغیر شرایط محیطی 76.1 % تغییرات مربوط به عوامل رفتاری 51.2 % تغییرات مربوط به عوامل ساختاری را تبیین می کند و به طور غیرمستقیم بر متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی تاثیرگذار بوده و 65.1 % از تغییرات این متغیر را تبیین می کند.
۱۸.

A Comparative Study of Spirituality in Monotheistic Religions; Focusing on Travel(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Monotheistic Religions spirituality Travel

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 207
Religion is the core and key element of human life and as a travel organizer, it has played an important role in human life from the past to the present. The essence of a human being has been founded based on the primordial nature and spiritual dimension, which is not merely composed of material dimensions and, possibly, its existential spiritual dimension is a key element of humanity. Therefore, spirituality as a type of psychological quality -that is beyond religious beliefs and motivates man and creates feelings such as understanding divine solemnity and respect for creation in a human being- is an important factor in recognizing the nature of man in the perspective of monotheistic religions. This research was done by means of a qualitative-descriptive method, in the form of library studies and field interviews in two sections besides the content analysis method. In the fall and winter of 2017, an in-depth and semi-structured interview was conducted with 60 professors, experts and scholars of Zoroastrianism, Judaism, Christianity and Islam religions in three parts: defining the concept of spirituality, the place of travel in these religions, and the relationship between spirituality and travel. The results of the comparative studies show that spirituality is based on the human being's existential nature and its natural, spiritual, and immaterial dimension in order to help human beings to fulfill the purpose of creation as mentioned in monotheistic religions. In the meantime, human beings travel, especially do pilgrimages, as one of the sources of knowledge.
۱۹.

بررسی ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (مطالعه موردی گردشگران خارجی بازار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سفر معنویت عناصر معناگرایی جستجوی معنا ادراک گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 26
انسان موجودی کمال گرا، به دنبال شناخت بوده و سفر مبتنی بر حرکت، بستر تحقق معناگرایی انسان را فراهم نموده است. این پژوهش به صورت کیفی- توصیفی، به شیوه مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه میدانی در دو بخش و با روش تحلیل محتوا انجام گرفت. در بخش اول پس از ارزیابی مصاحبه خبرگان، سه عنصر شناخت خدا، شناخت انسان و شناخت جهان به عنوان عناصر معناگرایی گردشگر منتج گردید. در بخش دوم طی مصاحبه با گردشگران خارجی بازار تهران در دی ماه 1395، ارتباط میان سه عنصر معناگرایی با ادراک گردشگر از سفر بررسی شد. نتایج نشان می دهد شناخت جهان و انسان، ارتباط طولی با شناخت خدا دارند و گردشگر در راستای شناخت جهان پیرامون و نیروی درونی معنوی که وی را به شناخت هرچه بیشتر تاریخ، پیشینه فرهنگ و هنر انسانها سوق می دهد، به شناخت خالق این استعدادها و خلق اثر هنری دست می یابد.
۲۰.

بررسی مهارت های همدلی قومی فرهنگی کارکنان هتل ها با مشتریان، مورد مطالعه: گروه هتل های پارسیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکنان صف هتل ها رفتار شهروندی سازمانی رضایت شغلی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 121
پژوهش حاضر شامل دو هدف اصلی است. اولاً، سنجش مهارت های همدلی قومی-فرهنگی کارکنان صف پنج هتل از گروه هتل های پارسیان به منظور بهبود نقاط ضعف احتمالی. دوماً، بررسی و آزمون روابط میان متغیرهای مهارت های همدلی قومی-فرهنگی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان صف هتل های فوق. در این راستا، مهارت های همدلی از طریق شاخص همدلی قومی-فرهنگی وانگ و همکاران (2003) و چهار بعد آن مورد سنجش قرار گرفت. روش شناسی پژوهش حاضر به-لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت تحلیل داده ها، توصیفی و به لحاظ روش های تحلیل داده ها، کمی است. داده های این پژوهش از دو جامعه آماری کارکنان هتل ها (برای متغیر همدلی و رضایت: 162 نمونه) و همکاران کارکنان (برای متغیر رفتار شهروندی: 176 نمونه) از طریق دو پرسشنامه متفاوت گردآوری شد. روایی و پایایی این پرسشنامه از طریق مصاحبه با کارشناسان، فرایند مدل سازی معادلات ساختاری و آماره کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مهارت های همدلی کارکنان تاثیری در رفتار شهروندی آنها ندارد. از سوی دیگر، رضایت شغلی کارکنان با ضریب قوی 613/0 نقش مهم تاثیرگذاری بر رفتار شهروندی کارکنان دارد. علاوه بر این، رضایت شغلی دارای تاثیر قوی معنادار با ضریب 343/0 بر مهارت های همدلی کارکنان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان