برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا زمستان 1381 شماره 27

مقالات

۲.

عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستائی در برنامه ریزی توسعه با تأکید بر عوامل مکانی - فضایی: (نمونه موردی: شهرستان کرمان)

۷.

پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸