برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا تابستان 1382 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیلی بر سیر نامگذاری واحدهای سیاسی- اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادثه زلزله از دیدگاه توسعه پایدار: مورد روستاهای بالکلور و جمال آباد از شهرستان طارم علیا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رفاه اجتماعی روستایی: رویکردی شناختی در تبیین معرفها(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

قابلیتهای میراث فرهنگی ترکمنستان در شکل دهی به هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳