دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم تابستان 1390 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴