دانش حسابداری - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانش حسابداری (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول: دکتر امید پور حیدری

سردبیر: دکتر امید پور حیدری

مدیر اجرایی: حمیده حاجی صفار کرمانی

هیئت تحریریه: دکتر مهدی بهار‌مقدم، دکتر امید پور حیدری، دکتر مهدی تقوی، دکتر علی ثقفی، دکتر احمد خدامی پور، دکتر محسن دستگیر، دکتر محمد عرب مازار یزدی، دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر حسین مهرابی بشر آبادی

نشانی: کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دفتر فصلنامه دانش حسابداری

تلفن:   3237850(0341)   فکس: 3222037(0341)

وب سایت: http://jak.uk.ac.ir

پست الکترونیک: jakn@mail.uk.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ دی ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸