دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم بهار 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶