دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال پنجم زمستان 1393 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی های نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳