دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم پاییز 1390 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نوسانات سود و امکان پیش بینی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷