مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین زمستان 1376 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

قرابت تفکیک ناپذیر وحی و اعجاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

آیات و اشارات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

سایه آسمان بر سر همسایگان (بررسی مفهوم جار در قرآن)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

قرآن و حکومت جهانی مهدی (عج)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

زبان و اسلوب هنری قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)