مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1380 شماره 26 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

ظاهر و باطن قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)