مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1378 شماره 21 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

آیه تجلّی در دیوان امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

داستان‏های قرآناز نگاه امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)