مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1378 شماره 19 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

المیزان و قصص پیامبران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)