مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1375 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

مروری گذرا بر قرائت های هفت گانه (1)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تولد حضرت مسیح در قرآن و عهد جدید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)