مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1379 شماره 24 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۷.

معناشناسی تأویل قرآن در پرتو معنا شناسی تأویل حدیث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)